Dölj bild

Webbhjälp

Riktlinjer för redaktörer

Riktlinjer för redaktörer.

Riktlinjer för redaktörer är till för att leda rätt i ett snårigt landskap. Foto: CC-BY Georgie Pauwels, flickr.com

Här får du hjälp att skapa sidor som fungerar bra för besökarna på svenskakyrkan.se och intranätet.

Sidan tar upp allt ifrån länktexter till bilder, som gör att sidorna fungerar bra för

 • personer som har en annan funktionsuppsättning och använder hjälpmedel
 • Googles sökfunktion
 • alla våra besökare.​

Inom kort ska vi dessutom länka härifrån till sidor som ger dig skrivråd.

Frågor? Synpunkter? Önskemål om innehåll? Fyll i kommentarsfältet eller formuläret längst ner på sidan. 

Gammalt innehåll

Radera sidor som inte behövs mer. Så länge de är publicerade är de sökbara och det är irriterande för besökaren att komma till en sida som är inaktuell.​ Besökaren kanske inte heller upptäcker att till exempel en inbjudan till julotta avsåg förra årets julotta.

Du kan avpublicera sidor, utan att de är sökbara. Gör det om du vill återanvända innehållet längre fram. Men avpublicera inte för att du vill spara alla gamla sidor.

Rubriker

Rubriker ska vara tydliga

Rubrikerna ska sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om.​

 • ​Låt dem innehålla nyckelord ur texten.
 • Skriv de viktigaste orden först.
 • Använd gärna verb.
 • Lagom längd är fem-tio ord.

​Underrubriker

Det är viktigt att formatera underrubriker som Underrubrik 1 och Underrubrik 2. Här ovanför ser du ett exempel på hur du använder underrubriker. "Rubriker" har formaterats som underrubrik 1. "Rubriker ska vara tydliga" och "Underrubriker" har formaterats som underrubrik 2. Underrubrik 2 har lägre dignitet än underrubrik 1.

Gör rätt för att personer med vissa hjälpmedel ska kunna navigera på sidan, och för att sökmotorer, till exempel Google, ska kunna avgöra vad sidan handlar om.​ Bortse från att du kanske tycker att den ena eller andra underrubriken är snyggare.  

För dem som kan kod, kallas underrubrik1 för H1 och underrubrik 2 för H2.

Ingresser

Det kan kännas frestande att göra radbrytningar i ingresser och puffar för att det ska se snyggt ut på sidan. Men det vill vi avråda ifrån eftersom det kan se väldigt konstigt ut med samma radbrytning i en annan webbläsare eller med en annan skärmstorlek.   

Länkar

En länk ska tala om för besökaren var hen hamnar när hen klickar på länken. Länktexten får därför aldrig lyda Klicka här eller Läs mer. För de som använder ett hjälpmedel för att få sidans länkar upplästa blir dessa riktigt dåliga. För dem kan det låta såhär: Läs mer, Läs mer, Läs mer ... 

 • En länktext ska tala om var man hamnar när man klickar på länken. Exempelvis Läs årsredovisningen för 2014. Om sidan som länken leder till har en tydlig rubrik, kan du ofta använda den som länktext.
 • Skriv det viktigaste ordet först i länken.
 • Om länken leder till något annat än en webbsida, till exempel en pdf, ska det framgå inom parentes i länken. Då vet man att ett nytt program ska öppnas. Exempel: Läs årsredovisningen för 2014 (pdf)
 • När länken leder till ett dokument, ska den öppnas i ett nytt fönster.
 • När länken leder till en annan webbplats, ska den öppnas i ett nytt fönster. Det ska också framgå av länktexten till vilken webbplats länken leder.

​​Placering av länkar

Det är tillåtet att lägga en länk direkt i ett textstycke, men forskning visar att det för många upplevs som distraherande. Därför kan det vara klokt att placera länken efter ett textstycke, eller i slutet av en text.

Målgrupp och syfte

Målgrupp

De övergripande målgrupperna för svenskakyrkan.se är framför allt medlemmar, intresserad allmänhet och press. Men för en sida varje sida bör du definiera målgruppen tydligare, om det går. Det kan till exempel vara småbarnsföräldrar eller de som är intresserade av att sjunga i kör.

I början av en brödtext är det lämpligt att tala om vem sidan vänder sig till. Exempel: "Har du sjungit i kör tidigare, eller bara drömt om att få göra det? Då är du välkommen ..."

Finns det även en sekundär målgrupp? Svara även på den gruppens frågor, men lite längre ner på sidan.​

Syfte 

Vad har målgruppen för behov? Vad behöver den kunna göra efter att ha läst sidan? Svaret på de frågorna är detsamma som syftet med sidan.  

Teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk. 

Välj ut vilken information som behöver översättas, utifrån vad målgruppen förväntas vilja göra på webbplatsen. Låt filmerna vara max 2–3 minuter långa.

Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk med en teckenspråkssymbol. Du hittar symbolen på Sveriges dövas riksförbund.

Läs mer om hur du arbetar med teckenspråksfilmer på Vägledning för webbutveckling.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, samiska, meänkieli, romska (romani chib) och jiddisch.

Myndigheterna i Sverige har krav på sig att översätta sidor till minoritetsspråken. Det har inte Svenska kyrkan, men om din församling eller stift planerar att översätta sidor till ett minoritetsspråk, ska ni framför allt välja den viktigaste och den mest efterfrågade informationen. Dessutom bör man samråda med de berörda grupperna om vad som ska översättas.

​Uppdatera innehållet regelbundet

Skapa rutiner för hur webbsidorna ska uppdateras och gallras. När du uppdaterar en sida kan du använda följande lista:

 • Har sidan en målgrupp och ett syfte?
 • Är innehållet korrekt och aktuellt? Stryk text som inte är till nytta för någon.
 • Ersätt bifogade dokuent med standardsidor. Bara i undantagsfall ska du bifoga pdf-er och andra dokument.
 • Skriv korrekta länktexter.
 • Kolla att bilden förstärker eller kompletterar innehållet i texten. Kontrollera alt-text, att fotografens namn visas och att du har rätt att använda bilden.

Var konsekvent i utformningen 

​Konsekvens är mycket viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men liknande uppgifter ska utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen man befinner sig.

Skriv lättbegripliga texter

Skriv på ett så enkelt och begripligt språk som möjligt, för att vara effektiva att läsa, och för att kunna förstås av ett stort antal läsare. ​Några tips:

 • Undvik långa ord: Skriv hellre "Målet är" än "Målsättningen är".
 • Dela upp långa meningar i flera korta.
 • Använd ofta verb tidigt i meningen.
 • Undvik fackord. Om ett fackord måste användas ska du förklara det. Håll dig sedan till ordet i den fortsatta texten.

​Webbsidor är bättre än bifogade filer 

Publicera dokument, som rapporter och utredningar, i webbplatsens standardformat (html). Andra format gör det svårare att komma åt informationen, eftersom de ofta kräver extra programvara. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig.

Dokument som ändå är lämpliga att bifoga som pdf:

 • Väldigt långa dokument, som i första hand är tänkta att läsas i utskrivet format.
 • Dokument som innehåller tabeller med många kolumner.
 • Statiska dokument såsom lagtexter, regleringsbrev och instruktioner där det är viktigt att dokumentets layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma sätt.
 • Dokument som enligt lag måste se ut på ett specifikt sätt.

​Bifogade filer ska namnges och beskrivas så att användarna kan bedöma innehållet utan att ladda ner det. Det ska gärna också sammanfattas.

Möjliggör synpunkter, frågor och dialog​

​Gör det möjligt för användarna att komma med synpunkter, ställa frågor och föra en dialog med er genom att använda funktionsbrevlådor, det gör det lättare att hantera exempelvis synpunkter.

Svara användaren och bekräfta att ni tagit emot meddelandet.

Ta fram rutiner för att snabbt åtgärda fel på webbplatsen.​

Startsidor bör vara relativt korta, för att ge användarna en överblick över innehållet. Undersidor kan innehålla lite längre texter.

Skapa en överskådlig sida

Dela in texten i stycken med en blankrad emellan.

Bilder, mellanrubriker, punktlistor, citat och faktarutor bidrar till att skapa en luftig och lättöverskådlig struktur på varje sida.

Kyrkiska

Var konsekvent med hur du använder ord och termer som är viktiga för verksamheten, för att undvika feltolkningar. Förklara ord som inte är självklara för besökarna, om du anser att du måste använda dessa ord. Ett exempel: vi pratar om "vigsel", men många användare av vår webbplats pratar om "bröllop". Försök använda båda uttrycken på ett bra sätt.

Namn på dokument

Dokument som du länkar till ska ha tydliga filnamn, så att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller. ​

Översättningar till andra språk

Vilka språk ni ska översätta till beror på vilka målgrupper ni har. 

Språkens storlek kan skilja mycket mellan olika delar av landet och de förändras över tiden. Gör därför återkommande målgruppsundersökningar för att klargöra vilka behov som finns.

Se till att de texter som ska översättas är skrivna på klar och begriplig svenska; det ger bättre texter också på det språk man översätter till. Ställ sedan krav på översättaren att skriva enkelt, begripligt och mottagaranpassat. Testa gärna texterna på talare av språket ifråga innan de publiceras.

Ansvarig för innehållet

Ange vem som har innehållsansvar för varje enskild sida och hur man tar kontakt med den personen.

Om ni bara har en officiell kontaktväg in i organisationen, till exempel ett kontakt- eller servicecenter, skriver ni ut den adressen.​

Genomgångssidor

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen mot det användarna vill göra. Innehållet på en genomgångssida ska därför ge en överblick av innehållet i avdelningen, och orientera användarna vidare. De får också gärna visa viktigt innehåll från sidor som ligger längre ner i strukturen i avdelningen.

Besöksstatistik och sök

Ju mer ni vet om era användares beteende, desto lättare kan ni anpassa innehållet till deras behov. Frågor att ställa sig:

 • Vilka delar av webbplatsen besöks mest respektive minst?
 • Hur används webbplatsens sökfunktion?​
 • Vilka sökord matar användarna in?
 • Vilka ord har användarna sökt på i externa sökmotorer innan de hittade till webbplatsen?
 • Vilka relaterade termer som är vanliga sökord?​

Datum och klockslag

Använd ett konsekvent sätt att skriva datum och andra sifferuppgifter.

Datum

Skriv i första hand datum enligt mönstret ”13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret ”2013-12-13”. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte ”11-12-15”.

Klockslag

Använd punkt i klockslag, för att separera timme och minut. Klockslag och tidsangivelser skrivs i vanlig löptext enligt mönstret ”kl. 9–15.30”. Nattider föregås normalt av en förtydligande nolla: ”kl. 01–06”.

Använd inte tabeller för layout

Möjligheten att formge sidor med hjälp av tabeller finns inte på svenskakyrkan.se. Det finns nämligen en risk att användare som använder läshjälpmedel får informationen i tabellerna i fel ordning eller inte alls. Dessutom är tabeller oftast inte anpassade till mobila plattformar.

Korta webbadresser

Om adressen till en sida ska spridas, till exempel i annonser eller tryckt material, så skapa en kort och tydlig webbadress genom att använda möjligheten att ange en valfri virtuell URL.

Bilder och bildstorlekar

Bilderna på nya svenskakyrkan.se kommer att vara betydligt större än vad de har varit på gamla webbplatsen. När du laddar upp en ny bild så räcker det med att du laddar upp en version av den och den ska så långt det är möjligt matcha de här storlekarna:

Bredd: 1920 pixlar
Höjd: 1280 pixlar
Filstorlek: runt 500 kB

Filformat: JPEG för foton, PNG för tecknade bilder, diagram och liknande.

För stående bilder gäller 1280x1920 pixlar och samma filstorlek.

För porträttbilder som ska användas t ex i personallistan gäller minst 640 pixlars bredd och en storlek på max 500 kB. Höjden spelar ingen roll.

Namn på bilder i administrationen

När du laddar upp en bild i administrationen för att använda den i CS så får du möjlighet att ge den ett namn. Se till att namnet innehåller nyckelord för vad bilden föreställer! På det sättet underlättar du för dig själv och andra redaktörer när ni ska söka reda på bilden för att kanske använda den på andra ställen.

Exempel: en bild som föreställer ett barn i en kyrka under en gudstjänst kan få namnet "barn, kyrka, gudstjänst". Om du laddar ner en bild från IKON för att använda i CS kan du gärna lägga med ID-numret för bilden i namnet också. Då är det enkelt att ladda ner samma bild igen från IKON om det skulle bli nödvändigt.

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Yngvesson, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2017-08-14 10:10

Andras kommentarer:

X
Dokumentid: 1250351- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318