Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  HBTQ-kompetens

  Vanliga frågor

  Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs om Svenska kyrkan och hbtq.

  Hur kom Svenska kyrkan fram till att samkönade par ska få gifta sig i kyrkan?

  Det var en lång process, som påbörjades på 1970-talet. Du hittar en redogörelse för de olika stegen i den processen på sidan Historia.  

  Hur kan Svenska kyrkan tycka att det är ok med homosexualitet när det står uttryckligen i bibeln att det är fel?

  Det har att göra med hur man läser bibeln. För det första är det oklart om de bibelställen som anses fördöma homosexualitet verkligen gör det. Flera av dem är svåröversatta och svårtolkade rent språkligt. I många fall gäller fördömandena sexuella aktiviteter som är knutna till avgudadyrkan eller som handlar om övergrepp och maktmissbruk, inte om kärlek, varaktighet eller trohet. De bibeltexter som anses fördöma homosexualitet handlar inte om den typ av ömsesidiga kärleksrelationer mellan personer av samma kön som vi tänker på idag, när vi använder termen homosexualitet.

  För det andra har det att göra med hur olika bibelord vägs mot varandra. De bibelord som sägs fördöma homosexualitet är mycket få och de har ingen central roll i Nya testamentets teologi. Bibelord om till exempel att inte göra skillnad på människor och om att acceptera varandra väger tyngre.

  Två böcker som utförligt går igenom enskilda bibelställen och tolkningsfrågor när det gäller homosexualitet är Jesper Svartviks Bibeltolkningens bakgator och Renato Lings Love lost in Translation.​

  Vilka bibelställen bygger Svenska kyrkan sina åsikter om homosexuella på?

  Svenska kyrkans syn på homosexualitet bygger inte på enskilda bibelställen utan på en helhetstolkning av bibeln och dess budskap. En sida om bibeltolkning är under uppbyggnad med utförligare beskrivningar av hur Svenska kyrkan resonerat kring bibeltolkning och homosexualitet. 

  Två böcker som behandlar enskilda bibelställen och tolkningsfrågor när det gäller homosexualitet är Jesper Svartviks Bibeltolkningens bakgator och Renato Lings Love lost in Translation.

  Måste nya präster lova att viga samkönade par på samma sätt som de måste lova att de kan samverka med kvinnliga präster?

  Nej. Sådana förslag har kommit till Kyrkomötet men avvisats. Varje församling måste kunna viga samkönade, men enskilda präster har väjningsrätt. Det är biskopens ansvar att pröva blivande prästers lämplighet. I beslutet om vigsel för samkönade par sades att Svenska kyrkan även fortsättningsvis ska ha utrymme för olika uppfattningar när det gäller äktenskap för samkönade par.

  Samtidigt ska ingen hbtq-person utsättas för kränkningar eller diskriminering i kyrkan. Oavsett vilka uppfattningar en enskild präst har om till exempel homosexuell samlevnad, har alla hbtq-personer rätt att bemötas med respekt och att vara välkomna i församlingens liv och arbete.

  Vad händer om en präst är homo, bi eller trans? Vad händer om en präst byter kön?

  En persons sexuella orientering eller samkönade samlevnad får inte påverka möjligheten att bli prästvigd. I de fall där präster kommit ut som transpersoner har biskoparna inte sett det som ett hinder för deras möjlighet att fortsätta vara präster.

  Håller Svenska kyrkan på med någon forskning just nu om HBT-personers rättigheter?

  Nej, det pågår ingen specifik sådan forskning i Svenska kyrkans regi. Däremot forskas det generellt om mänskliga rättigheter. Ett arbete pågår däremot med att ta fram en processmodell för att hbtq-säkra arbetet i Svenska kyrkans församlingar. Det vänder sig till anställda, förtroendevalda och ideellt engagerad medarbetare. Arbetet syftar till att se till att hbtq-personer ska hitta öppna och inbjudande församlingar, där ingen kränks eller diskrimineras.

  Hur många församlingar i Svenska Kyrkan har hbtq-certifierats eller utbildats i hbtq-frågor? 

  Det är svårt att veta hur många församlingar som utbildats, eftersom det inte finns något centralt register över vilka fortbildningsinsatser som görs i Svenska kyrkans församlingar ute i landet. Många församlingar och pastorat har haft föreläsningar för sin personal om hbtq.

  När det gäller certifiering beslutade Kyrkomötet 2013 om att ”uppdra till kyrkostyrelsen att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån genomföra HBT-certifikat på arbetsplatser i Svenska kyrkan”. Efter samråd med RFSL, som inte genomför hbt-certifieringar inom trossamfund, beslutade Kyrkostyrelsen att Svenska kyrkan själv ska ta fram en förenklad processmodell, liknande den som används i certifieringsprocesser, för användning i församlingarna. Det innebär att ett material ska finnas, som är processinriktat, dvs. arbetar med värderingar och under längre tid, inte bara består av enstaka föreläsningsdagar med passiva deltagare. Arbetet med att ta fram processmodellen har skett i samverkan med Sensus, EKHO med flera. Modellen, kallad Regnbågsnyckeln, prövas under 2016-17 i några pilotförsamlingar. Från 2018 kommer den att erbjudas till församlingar och stift i Svenska kyrkan.

  Vad säger kyrkan om hbtq-flyktingar? Har ni hjälpt dem på något sätt? 

  Svenska kyrkans internationella arbete har antagit ett policydokument om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), där hbtq-frågorna och rätten till sexuellt likaberättigande tydligt benämns. Detta dokument påverkar både det långsiktiga biståndsarbetet och de akuta humanitära insatser som Svenska kyrkan arbetar med. Alla insatser som vi är inblandade i ska vara förenliga med denna policy.

  På hemmaplan i Sverige har Svenska kyrkan tillsammans med övriga kyrkor i Sveriges kristna råd uppvaktat regeringen och ledamöterna i riksdagens Socialutskott för att protestera mot lagförslaget om skärpt flyktinglagstiftning. En av de saker som påpekas i dessa uppvaktningar är att om paragrafen om ”särskilt ömmande skäl” stramas åt, kommer det att drabba många hbtq-flyktingar, som hittills kunnat få uppehållstillstånd med hjälp av just denna paragraf.

  Det mesta av flyktingarbetet sker i stift och församlingar. Som stöd för det arbetet finns projektet Support Migration på nationell nivå. Där uppmärksammas hbtq-flyktingarnas situation.

  Kan jag lugnt vända mig till en präst med mina funderingar om hbtq-identitet eller riskerar jag att bli "botad"?

  Kyrkomötet beslutade redan 2005 att Svenska kyrkan inte ska driva eller sanktionera verksamhet som syftar till att "bota" homosexuella. De allra flesta präster borde vara öppna för ett sådant samtal, med tanke på hur svårt Uppdrag granskning hade att hitta präster som ville bota homosexualitet. Vill du vara väldigt säker, kan du vända dig till EKHO där det finns präster som är medlemmar och få bra namn därifrån.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2020-02-14
  X
  Dokumentid: 1308563- Webid: 1308491 - Unitid: 2147483098