Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  HBTQ-kompetens

  Regnbågsnyckeln - ett processverktyg

  Foto: Mikael M. Johansson

  Processmodellen Regnbågsnyckeln för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Här hittar du uppgifter om hur modellen är upplagd och hur församlingen kan arbeta med den.

  Processmodellen Regnbågsnyckeln har arbetats fram av EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) i samverkan med Växjö stift och studieförbundet Sensus. Under 2016-17 har materialet prövats i pilotförsamlingar i Växjö stift. Från och med 2018 erbjuds den till stift och församlingar i hela Svenska kyrkan. 

  Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för hbtq-personer i församlingar. I församling som tilldelats hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln har medarbetare och förtroendevalda genomgått hela processmodellens alla steg. Efter processen förväntas församlingen ha kompetens kring inkludering och hbtq och vara ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra.

  Processen för att tilldelas Regnbågsnyckeln påbörjas genom att församlingens* medarbetare** och förtroendevalda*** får grundläggande kompetens med hjälp av externa föreläsare, (Processledare). Därefter ska församlingen jobba själva i studiecirkelform utifrån materialet Så att jag kan komma in. Målet är att församlingen ska ha en bild av vad de behöver göra för att bli bättre på att inkludera fler. Det finns även möjlighet för församlingen att fördjupa sig inom ett eller flera områden som de identifierat. Boken Så att jag kan komma in är skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO. 

  *Församlingen kan också vara ett helt pastorat.
  **Församlingens anställda och om möjligt ideella.
  ***Kyrkoråd och om möjligt församlingsråd och fullmäktige.

  Regnbågsnyckelns olika steg

  Röd - Uppstart och planering

  I det röda steget startar församlingen processen genom att i första hand ta kontakt med sitt stiftskansli. (Se kontaktuppgifter till stiftens kontaktpersoner) Det går också att kontakta Sensus studieförbund. För att en församling ska kunna genomgå Regnbågsnyckelprocessen krävs att kyrkoherde och kyrkoråd är överens och att kyrkorådet fattar beslut om att processen ska påbörjas. Detta är viktigt eftersom processen kräver både ekonomiska och tidsmässiga resurser och påverkar församlingens prioriteringar och framtida arbete. När församlingen beslutat att påbörja processmodellen ska styrgruppen informeras. Styrgruppen kan också vara behjälplig med att fördela processledare. Styrgruppen bestå av representant från Svenska kyrkan, Sensus studieförbund och EKHO. (Se kontaktuppgifter till styrgruppen)  

  Tid
  Processen startar med en grundläggande utbildning som är en halvdag för medarbetare plus en kväll för förtroendevalda.  
  Tidsomfattning för processen i studiecirkelform är cirka 6 månader. Studiecirklarna ska omfatta 7x45 minuter fördelat på minst 4 tillfällen. Studiecirklarna ska rapporteras till Sensus.

  Närvaro
  Vid församlingens utbildningstillfälle för medarbetare krävs full närvaro. Vid utbildning för förtroendevalda krävs att minst 70 % av kyrkorådet deltar. Regnbågsnyckeln ser gärna att fullmäktige, församlingsråd och ideella medarbetare deltar. För små församlingar finns möjligheten att genomgå utbildningen i steg orange tillsammans.

  Kostnader
  Startavgift 2000 kr Kostnad för Rollups, Regnbågsnyckelmärke, 1 ex av boken Bibeltolkningens bakgator, 2 ex av boken Inkludera samt administration. Processledare 30 000 kr inkl. moms Rabatter kan ges av respektive organisation vilket kan minska kostnaden. Ev. resor och logi för processledare kan tillkomma.   

  Studiematerial
  Så att jag kan komma in. 59 kr/ per deltagare.  

  Övriga kostnader
  Lunch vid utbildning i orange steg för medarbetare. Fika vid utbildning i orange steg för förtroendevalda.

  Orange - Gemensam utbildning

  I orange steg genomförs den grundläggande utbildningen utifrån boken Så att jag kan komma in. Den genomförs i form av en halvdag för medarbetare plus en kväll för förtroendevalda. Utbildningspasset innehåller grundläggande kunskaper kring normer, begrepp och ord, bibelsynsfrågor och om hbtq i relation till normer i samhälle och kyrka.  Utbildningspasset får endast ledas av personer som genomgått Regnbågsnyckelns processledarutbildning. Här kommer under året att fyllas på med kontaktuppgifter för att kunna boka in processledare/ utbildare.

  Gul - Studiecirkel

  I gult steg genomför alla som deltagit på den grundläggande utbildningen en studiecirkel utifrån boken Så att jag kan komma in. Studiecirkeln bedrivs i mindre grupper i församlingen och ger kunskaper och utrymme för samtal och diskussion. Samtalsfrågorna är utformade så att alla deltagare själva kan välja vad de vill eller inte vill berätta om sig själva. Studiecirklarna anmäls till Sensus.

  Grön - Mångfaldsplan

  Det gröna steget har temat möjligheter och förväntningar och här gör församlingen en plan för framtida processer och mångfaldsvisioner. Den ska redovisas till stiftens kontaktperson och till styrgruppen. Församlingen kan även här planera för fördjupningsutbildning på teman som identifierats under processen.

  Blå - fördjupning 

  Under det blåa steget genomförs fördjupningsutbildning utifrån vad församlingen efterfrågat och planerat för i det gröna steget. Utbildningen kan skräddarsys utifrån olika ansvarsområden och uppgifter i församlingens arbete. Kontakt kring detta kan tas med processledarna eller så kan församlingen planera och genomföra egna utbildningar. Stiftet och Sensus kan också hjälpa till att hitta föreläsare och resurspersoner för efterfrågad fördjupningsutbildning. På sidan hbtq i församlingens liv finns material som relaterar till olika aspekter av församlingslivet, där fördjupning kan behövas. På sidan hbtq i Svenska kyrkan finns material om teologi, bibelsyn och historia, som också kan vara användbara i ett fördjupningsarbete. 

  Lila - Regnbågsnyckeln delas ut

  När församlingen har genomgått alla steg i processen, redovisas de till Regnbågsnyckelns styrgrupp, som delar ut märkningen Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln delas ut i samband med en gudstjänst i form av intyg och ett märke att fästa på väggen. Utdelningen görs av annan församling som tidigare fått Regnbågsnyckeln, stiftsrepresentant, EKHOrepresentant eller Sensusrepresentant.

  När församlingen tagit emot Regnbågsnyckeln får den använda Regnbågsnyckelsymbolen* i sin information och i sina lokaler.   * Regnbågsnyckeln är som märke och ord skyddat hos patent- och registreringsverket. Märkningen får endast användas av enhet som genomgått processen och i enlighet med varumärkesskydd. Regnbågsnyckeln får:

  1. Endast användas av församling eller organisation som genomgått Regnbågsnyckelns steg och därefter godkänts av styrgruppen för Regnbågsnyckeln.
  2. Endast användas tillsammans med årtalet som den mottagits under. 
  3. Användas i kommunikation, både internt och externt.
  4. Användas både i tryck och digitalt.     ​
  Redaktör och innehållsansvarig
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-02-01
  X
  Dokumentid: 1308519- Webid: 1308491 - Unitid: 2147483098