Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  HBTQ-kompetens

  Hbtq-ordlista

  Hbtq från A till Ö

  Här hittar du några av de termer och begrepp som används när vi talar om samlevnad, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

  Androcentrism: Ett begrepp som beskriver den norm som ser mannen som det självklara och kvinnan som avvikande och annorlunda.

  Asexualitet: att inte kunna eller vilja ha sexuella relationer.​ Detta kan vara något permanent eller något som gäller för en person under en period av livet.

  Bifobi: negativa attityder, känslor eller fördomar mot bisexualitet, bisexuella personer och egna bisexuella impulser och en värdering som säger att bisexuella är mindre värda än heterosexuella och homosexuella

  Biologiskt kön: bestäms (enligt medicinska normer) av yttre könsorgan, inre könsorgan, kromosomer och hormoner

  Bisexualitet: förmågan att bli kär i eller sexuellt attraherad av ​en person, oavsett kön

  Cisperson: Cis är ett latinskt ord som betyder "på denna sida", till skillnad från trans, som betyder "över" eller "överskridande". En cisperson är en person vars biologiska, juridiska, sociala och mentala kön stämmer överens med varandra.​

  Crossdressing: att klä sig i ett annat könsuttryck än det som en person vanligtvis har.​

  DSD: en förkortning av Disorder of Sex Development, ett medicinskt paraplybegrepp, sominnefattar diagnoser, som har det gemensamt att den biologiska könsutvecklingen är oklar eller sker på ett icke-typiskt sätt.​

  Essentialism; antagandet att vissa egenskaper tillhör någons natur, till exempel att vissa egenskaper finns hos kvinnor och andra hos män.

  Feminism: en rörelse och ett perspektiv som ser att kvinnor har mindre makt än män i samhället och vill verka för att ändra detta förhållande, så att män och kvinnor blir jämlika i fråga om rättigheter, möjligheter och skyldigheter.​

  Feminitet: föreställningnar om hur kvinnor är eller bör vara

  Flata: homosexuell kvinna, lesbisk

  Fobi: rädsla eller ångest, oftast använd om omotiverad eller oproportionelig rädsla. Begreppen homo-, bi- och transfobi används om negativa attityder, känslor eller fördomar mot homo-, bi- och transsexuella. Dessa attityder, känslor och fördomar behöver inte vara grundade i rädsla eller ångest.

  Garderob: används symboliskt om motsatsen till att "komma ut", dvs. berätta öppet om sin sexualitet eller identitet. Att vara i garderoben är att dölja sin sexualitet eller identitet.

  Gay: homosexuell

  Gender/Genus: beteckning för socialt och kulturellt skapade kön och könsnormer och ställs ofta i motsats till biologiskt kön

  Hatbrott: brott som grundar sig i gärningspersonens tankar om personens hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religionstillhörighet eller trosbekännelse eller sexuella läggning

  Hbtq: förkortning som innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer

  Hen: könsneutralt pronomen som dels kan användas som alternativ till han/hon (om du talar om en person av okänt kön) eller som bete​ckning på någon som inte vill definiera sig själv som han eller hon

  Heteronorm: den norm som utgår från att alla människor är cispersoner och att alla är heterosexuella

  Heterosexualitet: förmågan att bli kär i eller sexuellt attraherad av personer av annat kön än det egna

  Homofobi: ​egativa attityder, känslor eller fördomar mot homosexualitet, homosexuella personer och egna homosexuella impulser och en värdering som säger att homosexuella är mindre värda än heterosexuella

  Homosexualitetförmågan att bli kär i eller sexuellt attraherad av personer av samma kön som det egna

  Intersexualism: en medicinsk diagnos för en person som inte går att könsbestämma utifrån kroppen, till exempel barn som föds med yttre könsorgan, som inte entydigt är kvinnliga eller manliga. En person med intersexualism är inte per automatik en transperson.​

  Juridiskt kön: det kön som registreras i folkbokföringen. Det finns länder som, till skillnad från Sverige, har fler än två juridiska kön.​

  Komma ut: berätta för andra om sin sexualitet eller identitet. Används främst när hbtq-personer är öppna, men kan också användas om andra grupper som berättar att de bryter mot något som uppfattas som norm, t.ex. att "komma ut" som kristen i en ateistiskt präglad miljö

  Känslomässigt kön: det kön som en person själv känner och identifierar sig som (oavsett om det överensstämmer med kroppens utseende eller folkbokföringens registrering)​​

  (att) köna: att tillskriva någon en könstillhörighet eller könsidentitet

  Könsbekräftelse: att uttrycka sig och ibland förändra kropp, namn och juridiskt kön så att det stämmer överens med personens könsidentitet. Könsbekräftande behandling kallas den medicinska behandling med hormoner och, ibland, kirurgi, som transpersoner kan genomgå för att förändra kroppen inom ramen för en vidare könsbekräftelse.​

  Könsbyte: en äldre beteckning för det som idag oftare kallas könsbekräftelse, könskorrigering eller könstransition. Transpersoner själva vill oftast inte använda termen könsbyte, eftersom de hellre vill lägga fokus på könsidentitet/mentalt kön än på det juridiska "bytet".​

  Könsdysfori: en medicinsk diagnos för en person, vars biologiska och mentala kön skiljer sig åt​

  Könsidentitet: en persons identitet och självbestämning vad gäller kön. Inte detsamma som sexuell läggning, som handlar om vem en person dras till snarare än vem personen själv ser sig som. Det är alltid personen själv som identifierar sin könsidentitet.

  Könskorrigering: se könsbekräftelse. Många transpersoner vill hellre använda begreppen könsbekräftelse eller (köns)transition

  Könstransition: se könsbekräftelse

  Könstillhörighet: juridiskt kön

  Könsuttryck: hur en person uttrycker sig genom yttre medel, som t.ex. kläder, frisyr och kroppsspråk, på ett sätt som kodas, dvs av omgivningen uppfattas, som "kvinna" eller "man".

  Lesbisk: homosexuell kvinna

  LGBT: engelsk förkortning motsvarande HBT: lesbiian, gay, bisexual and trans

  Maskulinitet: föreställningar om hur män är eller bör vara

  Mentalt kön: se känslomässigt kön och könsidentitet

  Normer: regler för det sociala samspelet och vad som är "normalt" och vanligt. Normer är oftast outtalade, men kan finnas nedskrivna som till exempel ordningsregler. Att följa normer innebär oftast privilegier eftersom den som upprätthåller normer inte blir ifrågasatt.

  Normmedvetenhet/normkritik: ett perspektiv och en pedagogisk hållning som syftar till att granska vilka normer som råder i samhället och i gruppen. Genom normmedvetenhet ökar synligheten för vilka svårigheter och problem de personer som bryter normen utsätts för. 

  Partner: ett könsneutralt ord för att beskriva en person som någon har en kärleksrelation med. Kan användas istället för orden make, maka, fru, man, pojkvän, flickvän. En registrerad partner är en person som någon ingått registrerat partnerskap med.

  Partnerskap: Mellan 1995 och 2009 fanns det möjligheter för samkönade par att ingå registrerat partnerskap. Det innebar att paret fick nästan samma rättigheter som ett par som ingått äktenskap. Efter 2009 kan inte nya partnerskap registreras, men de partnerskap som registrerats tidigare kan antingen kvarstå eller omvandlas till äktenskap.

  Pride (-arrangemang/ -festival): Pride betyder stolthet och pridefestivalernas har sitt ursprung i slutet av 1960-talet, då poliser trakasserade hbtq-personer på baren Stonewall Inn i New York, vilket möttes med kravaller i tre dygn. Året efter samlade många i San Francisco för att hylla dem som deltagit i Stonewallupproren och med det ägde den första pridemanifestationen rum. I Sverige hålls pridefestivaler och -arrangemang på många håll i landet i syfte att uppmärksamma hbtq-personers situation och bejaka deras rättigheter.

  Queer: s​tår dels för ett teoretiskt perspektiv eller förhållningssätt som är kritiskt till samhällets normer kring kön och sexualitet, dels för personer som inte vill kategorisera sig själva utifrån kön och/eller sexualitet. Ordet betyder från början udda eller konstig. Det användes i engelska språket som ett skällsord för homosexuella och transpersoner. Ordet återtogs av aktivister och akademiker i början av 1990-talet.

  Sexuell läggning: inriktningen på förmågan att bli förälskad i och attraherad av en annan människa. I svensk juridik räknar man med tre olika sexuella läggningar: heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Inte detsamma som könsidentiet, som snarare handlar om vem man ser sig själv som än vem man dras till.

  Straight: heterosexuell

  Transperson: är ett samlingsbegrepp för personer som överskrider samhällets normer för könsuttryck och könsidentitet genom att uttrycka sig (till exempel genom klädsel, frisyr och kroppsspråk) och/eller identifiera sig med ett annat kön än det som personen blev tilldelad vid födseln, till exempel en person som vid födseln uppfattas och folkbokförs som flicka, men som senare identifierar sig som pojke eller man. Underkategorier är till exempel transvestit, en person som genom kläder och på annat sätt använder könsuttryck från ett annat kön än det egna och transsexuell, en person som har en annan mental eller känslomässig könsidentitet än sitt biologiska kön.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2019-11-14
  X
  Dokumentid: 1308564- Webid: 1308491 - Unitid: 2147483098