Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  HBTQ-kompetens

  Hbtq-kompetens

  Det grundläggande i den kristna tron är att människans identitet ligger i att hon är skapad, kallad och älskad av Gud. Människovärdet finns nedlagt i människans existens och inte i människans kön. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära utgår ifrån den kristna människosynen som betonar alla människors fulla och lika värde och värdighet. Den tar sin utgångspunkt i skapelseberättelsen där människan är skapad till Guds avbild. I mötet med varandra möter vi Gud. 

  En kristen kallelse är att bevaka att människans rättigheter inte kränks och att, när så sker, arbeta för att människovärdet återupprättas och garanteras. Mänskliga rättigheter och kristen människosyn och etik förutsätter varandra. Inom det människorättsliga systemet talas det om människans okränkbara värde och rätten att få delta på lika villkor. För den kristna tron är detta en uttolkning av evangeliet.

  Ökat behov av kompetens inom trans

  Svenska kyrkan har under lång tid arbetat med frågor om homosexuellas rättigheter i samhället och i kyrkan, bland annat genom beslutet om samkönade äktenskap. I vår samtid börjar även frågor om könsidentitet och könsuttryck bli mer synliga.

  Kunskapen om och bemötandet av transpersoner behöver förbättras överlag i Sverige, så också i Svenska kyrkan. I Svenska kyrkan har transperspektivet varit relativt osynligt, både teologiskt och praktiskt, men Svenska kyrkans grundläggande människosyn, barnrättsperspektiv, rätten till ett liv i värdighet samt Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga friheter och rättigheter rymmer självklart transpersoner.

  Svenska kyrkan har framför allt bearbetat teologiska och etiska frågor som har med homosexuellas situation att göra, men har gjort vissa ställningstagande där transpersoners rättigheter lyfts fram, bland annat processmodellen Regnbågsnyckeln, efter beslut i kyrkomötet samt genom remissvaret över betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). 

  Individuella olikheter större än olikheter mellan kön

  I teologiska sammanhang framhävs ofta att det är grundläggande att Gud har skapat människan som man och kvinna (1 Moseboken 1-2). I samband med kyrkomötets beslut om samkönade äktenskap år 2009 framhöll Läronämnden i sitt yttrande Ln 2009:12y att den skapelseförankrade könskomplementariteten behöver belysas och nyanseras.

  Vi skapas inte bara som män och kvinnor, utan även med olika egenskaper och drivkrafter. Vi relaterar inte till varandra endast som ”hand och handske” eller som föreningar av motsatser som stark och svag eller aktiv och passiv. Den mänskliga och kyrkliga gemenskapen är som kroppsdelar som tack vare sin olikhet bildar en helhet. Individuella olikheter är större än olikheter mellan kvinnor och män som grupper.

  Skapelsen tolkas dynamiskt

  Utifrån luthersk och skapelseorienterad etik vill Svenska kyrkan göra rättvisa åt den mångfald och den dynamik som finns i skapelsen. Detta innebär att skapelsen tolkas dynamiskt och att nya ordningar kan träda i kraft i takt med att samhället förändras och nya typer av mänskliga behov aktualiseras. Det innebär också att Svenska kyrkan är en kyrka som kan och ska var i ständig förändring. Detta ligger i linje med hur Luther uppfattade etiken med fokus på medmänniskans behov. Det är angeläget att framhålla att könsidentiteten som kvinna eller man inte har någon entydig innebörd. Föreställningar om naturgivna eller gudomligt påbjudna specifika kvinnliga och manliga egenskaper behöver problematiseras, liksom olika normer knutna till essentiellt förstådda könsidentiteter.

  Svenska kyrkan har genom kyrkomötet tagit ställning mot förakt och skuldbeläggande på grund av sexuell orientering och för att aktivt motverka diskriminering av hbtq-personer. Församlingar och pastorat erbjuds en modell för att arbeta med teman som sexualitet, norm, kön och könsidentitet. Målet för arbetet är att hbtq-personer ska hitta öppna och inbjudande församlingar, där såväl anställda som församlingsmedlemmar och andra människor kan möta varandra med respekt och där diskriminering inte förekommer.

  På de här sidorna hittar du Svenska kyrkans material för arbete i stift och församlingar. Det innehåller information om processmodell ”Regnbågsnyckeln”, som kan användas i församlingens arbete med frågor om normer, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Dessutom finns här fördjupningsmaterial av olika slag för användning i arbetsprocessen.

  Foto: Mikael M. Johansson

  Skapad:2016-11-22 15:32:00

  Processmodellen Regnbågsnyckeln för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Här hittar du uppgifter om hur modellen är upplagd och hur församlingen kan arbeta med den.

  Läs mer om Regnbågsnyckeln - ett processverktyg

  Foto: Mikael M. Johansson

  Skapad:2016-11-22 15:39:00

  Här hittar du sammanfattande texter, som beskriver Svenska kyrkans utveckling och ställningstaganden i hbtq-frågor, nedladdningsbara filer med originaldokument och tips på litteratur att gå vidare till.

  Läs mer om Hbtq i Svenska kyrkan

   

  X
  Dokumentid: 1308491- Webid: 1308491 - Unitid: 2147483098