Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Stiftsorganisation

  Denna sida uppdateras inte längre. Du hittar aktuell information på Kornet.

  Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetillgångar som omfattar skog, jord och fonder.

  Växjö stifts organisation


  Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

  Varje stift i Svenska kyrkan har ett stiftsfullmäktige, vars ledamöter väljs i kyrkovalet som äger rum vart fjärde år. Senaste valet var 2021. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. I stiftet finns en stiftsstyrelse, som är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ, samt ett domkapitel och en egendomsnämnd.

  Stiftsfullmäktige
  Stiftsfullmäktiges uppdrag är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Till fullmäktiges uppgift hör även att besluta om verksamhetsformer, nämndernas organisation och val av revisorer. 

  Stiftsstyrelse
  Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Styrelsen leder och samordnar stiftets förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Frågor som kan inverka på den ekonomiska ställningen hör även de till uppdraget. Stiftsstyrelsen har också till uppgift att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av stiftsfullmäktige, och verkställa de beslut som tas i fullmäktige om inte uppdraget getts till någon annan.

  Domkapitel
  Domkapitlet är tillsynsorgan med uppgift att fastställa församlingsinstruktioner, yttra sig vid tillsättning av präst- och diakontjänster samt pröva överklaganden från församlingar och samfälligheter.

  Egendomsnämnd
  Egendomsnämnden förvaltar prästlöneförmögenheten i Växjö stift, som består av jord, skog och fond.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Peterson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2018-06-13
  X
  Dokumentid: 721457- Webid: 29144 - Unitid: 7