Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Indelningsfrågor

  Svenska kyrkan är indelad i stift och församlingar. Församlingen är kyrkans grundläggande enhet. När församlingar samverkar med varandra kallas en sådan enhet för pastorat.

  Enligt Kyrkoordningen har stiftsstyrelsen ansvar för att verka för en ändamålsenlig lokal struktur. (Kap. 37 5§, kyrkoordningen)

  För att bereda ärenden och för att ge råd och stöd till församlingar och pastorat finns det i Växjö stift en stiftsadjunkt med ansvar för indelningsfrågor. Om ni i er församling eller ert pastorat går i tankar som rör en indelnings- eller strukturförändring är det en god idé att så tidigt som möjligt i processen rådgöra med stiftsorganisationen. En första kontakt inför en eventuell organisationsförändring behöver inte ha formell karaktär. 

  Policy och riktlinjer för indelningsfrågor
  Stiftsstyrelsen beslutade den 13 februari 2020 att anta ett nytt styrdokument. Dokumentet heter Policy och riktlinjer för arbetet med indelningsfrågor. Det kan laddas ned här. Dokumentet är framtaget i en process med bred förankring i Växjö stift. (Du kan läsa mer om processen längre ned på denna sida.)

  Församlingsinstruktionsarbete
  När en församling eller ett pastorat utarbetar eller reviderar sin församlingsinstruktion väcks ibland frågor som har indelningsmässig betydelse eller en tydlig indelningsdimension. Indelningsförändringsprocessen och församlingsinstruktionsprocesserna är beroende av varandra och påverkar varandra. Samtidigt är de skilda från varandra eftersom de relaterar till olika beslutsinstanser. Erfarenhet visar att det är klokt att först hantera indelningsfrågan och sedan ta sig an församlingsinstruktionsprocessen. Stiftskansliet har tagit fram en modell för att samordna indelnings- och församlingsinstruktionsprocesserna på ett sätt så att det arbete som genomförs för att utreda och hantera indelningsärendet kan användas också inom ramen för församlingsinstruktionsarbetet. Kontakta stiftsadjunkten för indelningsfrågor för mer information.

  Uppföljning
  Stiftsorganisationen är intresserad av att lära av och ta vara på erfarenheter av gjorda struktur- och indelningsändringar. Ett samlat grepp på utvärdering arbetas för närvarande fram. Om du har kunskap eller erfarenhet som du tycker borde komma stiftsorganisationen till del är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

  Historik över den process som utmynnade i Policy och riktlinjer för indelningsfrågor
  Under hösten 2018 utarbetade en arbetsgrupp bestående av stiftsadjunkten för indelningsfrågor, stiftsprosten och biskopsadjunkten ett samtalsdokument utifrån några av de mer grundläggande frågor och ansatser som behöver bearbetas för att nya riktlinjer för arbetet med indelningsfrågor ska kunna ta form. Samtalsdokumentet var under november och december 2018 föremål för samråd.

  Efter att samråd skett om ansatserna i samtalsdokumentet beredde stiftskansliet ett förslag till nya riktlinjer. Förslaget har varit föremål för samråd i stiftsstyrelsen, stiftsstyrelsens arbetsutskott, strukturutskottet och prostmötet.

  Stiftsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 april 2019 att sända ett förslag till nya riktlinjer för indelningsfrågor på remiss till bland annat tjugo kyrkoråd och tjugo församlingsråd. De instanser som har erbjudits att yttra sig förväntas ha inlämnat sina synpunkter senast 1 oktober 2019. I sammanställningen till stiftsstyrelsen togs också ”spontanremisser” med och beaktades.

  Remissutfallet gjorde tydligt att det finns en bred uppslutning bakom de principer och ansatser som dokumentet utgår ifrån. Remissutfallet fick också till följd att dokumentet genomgick en grundlig språklig revision före det antogs av stiftsstyrelsen.

  Redaktör
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Innehållsansvarig
  Erik Keijser, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-02-27
  X
  Dokumentid: 1420608- Webid: 29144 - Unitid: 7