Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Framtidstro – program för kallelse och rekrytering

  I Växjö stift växer just nu ett program för kallelse och rekrytering fram. Programmet kallas Framtidstro och lyfter fram både församlingens roll som rekryterande miljö och stiftsgemensamma satsningar.

  Framtidstro

  Kallelse och rekrytering i Växjö stift
  Version 29 januari 2020  

  I. Församlingen som rekryterande miljö  

  Rekrytering till medarbetarskap i Svenska kyrkan är en nyckelfråga inför framtiden, i församlingen behövs många som åtar sig uppgifter av olika slag. Medarbetare är inte per automatik anställd medarbetare. Människor bidrar på olika sätt; som anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Alla de insatser vi gör, i församlingen och gemensamt i stiftet, omsluter vi med bibelläsning och bön.  

  ”I Växjö stift är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap” lyder en av stiftets framtidsbilder. När församlingslivet fungerar får människor möjlighet att lära känna andra, upptäcka sin kallelse och bli tagna i bruk för olika uppgifter. Kallelsen relaterar både till församlingens liv och till vardagens uppgifter, i skola och arbetsliv, i samhälle och värld. Varje församling behöver utveckla en strategi för att enskilda ska upptäcka, utforska och utveckla i sin kallelse.  

  I Växjö stift behöver en kultur formas som bäst sammanfattas i orden ”mod att fråga, mod att dela”. Så gott som alla skriver under på att det i församlingen är viktigt att se människor, uppmärksamma gåvor och ta enskilda i bruk. Ändå leder den kunskapen inte alltid till handling. Fler behöver ställa frågorna Vill du bidra? Du har talang, kan du tänka dig att…? Vad längtar du efter? Ska inte du bli präst, pedagog, diakon, musiker...? På samma sätt behöver fler våga dela sin egen väg till tro och medarbetarskap i Svenska kyrkan med andra. Erfarenheten visar att på platser där kallelse- och livsberättelser delas formas sammanhang som fler vill vara en del av.   

  Även om stiftsgemensamma satsningar är betydelsefulla är ett levande församlingsliv den viktigaste förutsättningen för kallelse och rekrytering. Genom att alla personer i ansvarsroller i församlingen frågar in människor till uppdrag och delar sina egna berättelser om vägen till tro och medarbetarskap finns förutsättningar för att fler ska vilja bli en del av församlingslivet. På så sätt kan Svenska kyrkan få fler medarbetare i framtiden. Ansvaret för kallelse och rekrytering är inte någon annans. Ansvaret för att rekrytera morgondagens kyrkliga medarbetare vilar på var och en som idag är medarbetare oavsett om man är ideell, förtroendevald eller anställd.    

  II. Gemensamma satsningar i stiftet  

  Trots vetskap om att en medarbetare inte måste vara anställd och att församlingen är den viktigaste rekryterande miljön behöver stiftsorganisationen de närmaste åren samordna ett antal rekryteringssatsningar, med de fyra profilerna som särskilt fokus. Dessa stiftsgemensamma satsningar är en fördjupning av det arbete kring kallelse och rekrytering som sker i församlingarna. En kommunikationsplan som samlar hela ”buketten” av satsningar, men som också sätter fokus på varje enskild del tas fram. Kommunikationsplanen stäms av och justeras årligen. I Växjö stift har vi ett gemensamt ansvar att de satsningarna som presenteras nedan utvecklas och blir så bra som möjligt.  

  1. Min väg

  Människor som redan idag är medarbetare stärks till ”mod att fråga, mod att dela”. Genom samordnade kommunikationssatsningar väcks frågan om kyrkligt medarbetarskap hos de många människorna. Människor snarare än organisationen Svenska kyrkan är bärare av budskapet. Inspiration hämtas från bl.a. Church of England[1]. Vid stiftsgemensamma samlingar och läger (som t.ex. presidiekonferens, vintermöte och fortbildningsvecka) aktualiseras ”mod att fråga, mod att dela”.  

  2. Nyfiken på!

  Varje år är det öppet hus på Östrabo för alla som är nyfikna på tjänst i Svenska kyrkan. Man kan komma själv eller tillsammans med ”sin” församlingsmedarbetare. Programmet innehåller bibelsamtal om kallelse och delande av berättelser. Under samlingen berättar personer i och på väg till profilyrken om sin väg, arbete och studier. Med fördel kan församlingar, pastorat och kontrakt ordna lokala ”Nyfiken på!”-kvällar. Församlingar och stiftskansli uppmuntras att ta emot prao-elever och praktikanter. Med prao-elever och praktikanter förs samtal om framtida roll i Svenska kyrkan.  

  3. Unga orgelspelare

  I stiftet finns ett nätverk av kyrkomusiker som erbjuder fri musikundervisning/orgelskola för barn och unga. De unga orgelspelarna får tidigt möjlighet att spela i gudstjänster och konserter i hemförsamlingen. Stiftsorganisationen påminner kyrkoherdar, kyrkorådsordförande och kyrkomusiker om betydelsen av den fria musikundervisningen. Stiftsorganisationen inventerar stiftets kulturskolor/musikskolor och där samarbete är möjligt sker samordning med lokal nivå. Varje år arrangeras ett orgelläger/orgelspelarkurs för barn och ungdomar. Årligen arrangeras en orgelkonsert i Växjö domkyrka följt av kalas på Östrabo för unga orgelspelare från stiftets församlingar. Samverkan med Oskarshamns folkhögskola.  

  4. Församlingsmusiker

  I samverkan med stiftets folkhögskolor erbjuds kurser för musiker som inte har en kyrkomusikalisk examen men som önskar en grundläggande kunskap om t.ex. psalmer, mässmusik och enklare postludier.  

  5. Ledarutbildningen Ung och kallad

  En utbildning för unga ledare som återkommer årligen. Grundutbildning sker på hemmaplan, i församling eller kontrakt (steg 1). Denna fördjupas med stiftsgemensamma kurser (steg 2). Metodmaterial för steg 1 erbjuds de församlingar som så önskar. Utbildningen avslutas med gemensam sändning. I både steg 1 och steg 2 förs samtal om kallelse och framtida roll i Svenska kyrkan.  

  6. Trainee i stiftet och utomlands

  Varje år erbjuds ett antal unga vuxna möjligheten att vara trainee och då få prova på flera olika arbetsuppgifter i en församling. Programmet kombineras med Kyrkans grundkurs på S:t Sigfrids folkhögskola. Varje år erbjuds några unga vuxna från stiftet möjlighet att vara trainee utomlands genom deltagande i det nationella utbytesprogrammet ”Ung i världsvida kyrkan”. Deltagandet ger möjlighet till djupare kunskap om profilyrken inom Svenska kyrkan. Samtal om kallelse och framtida roll i Svenska kyrkan förs.  

  7. Jobb i heliga rum

  Tillsammans med medarbetare från stiftets församlingar (primärt från de fyra profilerna) deltar en medarbetare på stiftskansliet på relevanta utbildnings- och jobbmässor. Vid dessa mässor är fokus berättelser om olika yrken i Svenska kyrkan.  

  8. Kyrkans grundkurs

  En kurs (deltid) på stiftets folkhögskolor. På kursen deltar medarbetare från de fyra profilerna som gästföreläsare. Biskopen möter samtliga kursdeltagare under året. Ett särskilt ämne i kyrkans grundkurs är ”Kallelse till tjänst” där teman som kallelse, uppdrag och möjligheten till medarbetarskap i Svenska kyrkan behandlas. Kursdeltagarna knyts till skolans gudstjänst- och böneliv. Kopplingen till kursdeltagarens hemförsamling utvecklas.    

  9. Medarbetare i församlingsverksamheten

  På stiftets folkhögskolor ges regelbundet kurser för den som har, eller är nyfiken på, tjänst i församlingsverksamheten, men som inte kan eller vill läsa någon av kyrkans fyra profilutbildningar. Kurserna ger praktisk och teoretisk kunskap, reflektion kring kallelse och tjänst i kyrkan och kan innehålla någon form av församlingspraktik. För närvarande planeras kursen ”Barn- och ungdomsledare i församlingen” på S:t Sigfrids folkhögskola och ”Bibellinje” på Oskarshamns folkhögskola. Önskvärt är att en liknande kurs med inriktning mot diakoniassistenter utvecklas.  

  10. Kyrkans profilutbildningar

  Svenska kyrkan behöver även i framtiden välutbildade medarbetare i de kyrkliga profilyrkena. Utbildningarna behöver reformeras så att t.ex. distansstudier och möjligheten att studera parallellt med yrkesarbete blir självklara möjligheter under hela studietiden. Möjligheten till en kortare utbildning som leder fram till medarbetarskap med begränsad sakramentsförvaltning behöver prövas genom en bred och allsidig utredning, inspiration kan bl.a. hämtas från Church of England. Detta är frågor som ägs gemensamt i Svenska kyrkan. Företrädare för Växjö stift avser att i relevanta organ verka för att förändringar kring de kyrkliga profilutbildningarna ska äga rum.      

  Detta dokument är utarbetat av biskopen i dialog med medarbetare från stiftets alla församlingar, stiftsstyrelsen, domkapitlet och prostmötet.

  [1] Bl.a. https://www.churchofengland.org/life-events/vocations

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emilia Lindstrand, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-10-15
  X
  Dokumentid: 1439113- Webid: 29144 - Unitid: 7