Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Biskop Fredriks brev och rekommendationer

  Biskop Fredriks brev och uppdaterade råd till stiftets kyrkoherdar. Senast uppdaterad 2020-11-24. Råden publiceras på denna sida, här finns även en lista där alla breven finns tillgängliga.

  Sammanställning av biskopens råd och rekommendationer till stiftets kyrkoherdar med anledning av Covid-19 utbrottet

  Senast uppdaterat 2020-11-24

   

  Pressmeddelande 2020-11-17:

  Biskop Fredrik har idag, tillsammans med övriga biskopar i Svenska kyrkan, gjort ett uttalande. Detta innehåller råd och rekommendationer till alla församlingar i Sverige, med anledning av de nya bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november.

  – Vi har alla sett fram emot årets advents- och jultid och hoppats att den, i alla fall på något sätt, skulle kunna firas som vanligt. Istället tvingas vi nu konstatera att de vanliga traditionerna inte är möjliga i år. Nu behöver vi fira advent, och kanske jul, på ett mycket annorlunda sätt. Jag delar den sorg många av oss känner men inser samtidigt att vi alla nu behöver göra stora uppoffringar och ta ansvar för att minska smittspridningen, säger biskop Fredrik.  

  Uttalande från Svenska kyrkans biskopsmöte 16 november 2020 (Uppdaterat 24 november):  

  I enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen.

  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.

  • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.

  • Ge fortsatt möjlighet till begravning med max 20 personer närvarande exklusive medverkande. Medverkande utöver de 20 bör innefatta så få personer som möjligt.

  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.

  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

   

  Biskopen är noga med att tillägga att det är stiftets kyrkoherdar som har mandat och ansvar att fatta beslut för respektive församling.

  –  Kyrkan gör skillnad för många. Kyrkan gör skillnad för ensamma, äldre, sjuka, sörjande och för de som mår psykiskt dåligt av den situation vi nu står i. Kyrkan är viktig för alla oss som söker efter mål och mening, efter relation, sammanhang och efter den Gud som alltid går bredvid. Då finns kyrkan här med samtal, bön och kyrkorum. Vi kan öppna kyrkor och ge plats åt ljus, frustration och eftertanke. Vi kan mötas, några i taget, för samtal och gemenskap, via telefon eller med goda avstånd. Vi kan fira gudstjänst: i små sammanhang på vissa håll och digitalt på många håll. Vi kan alltid be: för oss själva, för varandra och för vår värld. Kyrkan står inför stora utmaningar men inte utan redskap eller hopp, avslutar biskop Fredrik.     

    ---------------------------------------

   

  Läs biskopens senaste brev till kyrkoherdar 2020-11-23 i sammanställningen längre ner på sidan. ​

  Nedan listas de råd och rekommendationer som har tagits upp i biskopens brev till kyrkoherdarna och som fortfarande har giltighet. Det betyder att råd och rekommendationer som av händelseutvecklingen blivit överspelade inte är med i denna sammanställning.  

   Övergripande

  • Ställ inte in – ställ om.
  • Finn former för att kreativiteten och innovationsandan präglar hela församlingens grundläggande uppgift. Ta människors oro på allvar, låt församlingen vara ett hoppets tecken i en svår tid.
  • Använd Folkhälsomyndighetens verktyg för riskanalys.
  • Undvik i möjligaste mån att medarbetare fördriver tiden i sysslor som inte är meningsfulla. Kyrkan behövs för människor. Utifrån församlingsinstruktionen behövs kanske delvis nya uttryck, så att hela den grundläggande uppgiften fungerar även under rådande förutsättningar.
  • Läs och samtala gärna utifrån biskopens artikel om Kyrkan post Corona, publicerad i Kyrkans tidning 14/5. Samtala om församlingen post Corona, utgångspunkt för sådana samtal kan vara de tre frågorna: Vad ska lämnas? Vad ska bevaras? Vad ska erövras?
  • När beslut fattas under pandemin kan det vara klokt att låta dem gälla fram till ett visst datum varefter omprövning sker. Beslut som gäller tills vidare har ibland en tendens att skapa en känsla av osäkerhet, medan beslut som gäller till ett visst datum skapar ramar i en i övrigt ramlös tid. ​
  • Ta gärna kontakt med media och berätta om församlingens omställning.
  • Stiftskansliet tar kontakt med kyrkoherdar för dokumentation som underlag för analys, lärande och forskning.  

  Kyrkornas betydelse

  • Fortsätt att be! Låt kyrkklockorna fortsätta att ringa.
  • Håll församlingens kyrkor öppna för bön och andakt så mycket som möjligt.
  • Tillse att församlingens präster, diakoner och andra medarbetare i så hög utsträckning som möjligt är närvarande i kyrkorummen. Uppmana medarbetarna att, om de så är ensamma i kyrkorummet, högt be Kyrie, läsa veckans bibeltexter, be förbön och Herrens bön och läsa välsignelsen.  

  Gudstjänst

  • Kyrkoherden har ansvar att fatta beslut som rör församlingens gudstjänstliv.
  • Hitta former för webbsända andakter och gudstjänster, erbjud telefonsamtal med bön och välsignelse, gör predikningar tillgängliga, dela ordningar för hemmaandakter och bibelstudier, hänvisa till gudstjänster i radio och tv, erbjud möjlighet till enskild kommunion. Tips och råd finns på intranätet.
  • Reflektera kring vilka de digitala strategierna är för att förmedla tro och bön i ljuset av en återgång till ordinarie gudstjänstliv. Hur kan de många digitala gudstjänstfirarna uppmuntras till fortsatt gudstjänstfirande digitalt och/eller fysiskt?
  • Det är självklart att den som vill ta emot nattvardsgåvorna ska så långt det är möjligt få göra det. Gör de anpassningar och vidta de försiktighetsåtgärder som är nödvändiga. Tänk på att det kan handla om åtgärder som skyddar den äldre eller sjuka men också åtgärder som skyddar prästen.
  • Nattvard bör delas ut genom intinktion eller, företrädesvis, under en gestalt.
  • Bemyndiga lekmän att leda lekmannaledd gudstjänst om präst inte kan närvara.
  • Möjliggör för församlingsbor att ta emot nattvarden genom t.ex. enskild kommunion, efter tidsbokning, i hemmet eller i kyrkan (”sockenbud”) eller genom ”drop-in” i kyrkan. Avrådan från ordningar där gåvorna efter mässans slut delas ut ”i dörren” hos församlingsbor eller tankar om att nattvard kan firas online.   ​​

  Diakoni

  • Var tillgängliga för själavårdande samtal. Var lyhörd för människors behov. Var särskilt uppmärksam på de mest utsatta grupperna.
  • Ta särskild kontakt med församlingsbor genom t.ex. särskilda utskick och hälsningar.
  • Var uppmärksam på ökad risk för psykisk ohälsa och våld i nära relationer. 
  • Erbjud möjlighet till samvaro och gemenskap – men på distans. Tänk på möjligheterna att med enkla medel erbjuda samlingar med gemenskapen i fokus utomhus. 
  • Var innovativ i relation till särskilda boenden som äldreboenden, uppdra åt de medarbetare som normalt gör besök för gudstjänstfirande att söka dialog hur församlingen på bästa sätt kan stödja boende, anhöriga och personal.
  • Säkerställ att präst/diakon kan delta då Polismyndigheten efterfrågar assistans i samband med dödsbud. ​
  • På intranätet har sidor om den diakonala omställningen publicerats: https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona Dela gärna länken.  

  Begravningar

  • Gör de beredskapshöjande åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa uthållighet och kapacitet i begravningsverksamheten. Gör de förberedelser för samhällsviktig verksamhet som SKAO rekommenderar.
  • Ta kontakt och håll regelbunden dialogen med lokala begravningsbyråer.
  • En enklare andakt (se ”En liten bönbok” i psalmboken) kan firas i kretsen av de närmast anhöriga nu och begravningsgudstjänsten kan ske med urna vid ett senare tillfälle dock förordas att så långt det är möjligt bör begravningen ske i så nära anslutning till dödsfallet som möjligt.
  • De förberedande samtalen med sorgehuset bör ske på telefon eller genom videosamtal.
  • Begravningsgudstjänst kan firas i kyrka, utomhus eller i kapell.
  •  Begravningsgudstjänster kan livestreamas via en privat sändning. I sådana fall ska inte begravningsgästerna synas i bild. Avskedstagandet bör inte filmas. Filmen bör inte publiceras offentligt på t.ex. YouTube.
  • Håll extra tät kontakt med sorgehuset före och efter begravningsgudstjänsten.
  • Biskopsmötet har gett ut gemensamma råd för dop, vigsel och begravning.
  • Gustav Lundborg har ett särskilt uppdrag att samordna stiftsorganisationens stöd till begravningshuvudmännen.
  • Avrådan från begravning med urna i kista av juridiska, praktiska, etiska och själavårdsmässiga skäl.  

  Dop- och vigsel  

  • De förberedande samtalen med familjen bör ske på telefon eller genom videosamtal.
  • Biskopsmötet har gett ut gemensamma råd för dop, vigsel och begravning.  

  Konfirmationer och barn/ungdomar

  • Tre avsteg från konfirmandriktlinjerna har medgivits: 
   1. Inga lägerdygn krävs.
   2 Kravet på minst 60 träffar á 60 timmar ska ses som en rekommendation.
   3. Gudstjänst via tv/webb kan räknas som gudstjänstdeltagande om innehållet motsvarar en huvudgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning.
  • Skjut inte upp uppskjutna konfirmationsgudstjänster ytterligare. Genomför dem utifrån gällande restriktioner med de anpassningar som behövs t.ex. rörande antalet konfirmander per gudstjänst eller antalet anhöriga per konfirmand. 
  • Finn innovativa former för att bibehålla kontakten med de barn och ungdomar som brukar vara med i församlingens verksamhet. Tänk särskilt på de barn och ungdomar som lever i någon form av utsatthet. 

   

  Bön

  Gud, bevara din värld.
  Stöd och bär de svaga.
  Ge kraft åt vårdpersonalen,
  vishet åt våra beslutsfattare.
  Förvandla oro till omsorg,
  skänk tröst i sorgen
  och hopp inför framtiden.
  Genom din son, Jesus Kristus, Amen.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emilia Lindstrand, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-11-24
  X
  Dokumentid: 1485151- Webid: 29144 - Unitid: 7