Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Kyrkounderhållsbidrag

  Kyrkounderhållsbidrag är en inomkyrklig bidragsform i motsats till den statliga kyrkoantikvariska ersättningen

  Björksta kyrka

  Björksta kyrka Foto: Rolf Hammarskiöld

  Kyrkounderhållsbidraget är ett stöd till kostnadskrävande underhållsarbeten på kyrkobyggnader och är finansierat från nationell nivå. Stiften skall fördela bidraget mellan församlingarna efter ansökan enligt antagna riktlinjer. Det totala beloppet som utdelas i kyrkounderhållsbidrag i Västerås stift rör sig om ca 5 miljoner kronor per år.

  I Västerås stift har stiftsstyrelsen den 11 december 2017, enligt beslut Sst §134/2017 fastställt följande riktlinjer för detta.

   

  Riktlinjer och administration av Kyrkounderhållsbidrag, KUB

   

   1.     Riktlinjer för och administration av Kyrkounderhållsbidrag, KUB.

   

  1.1.   Ändamål för KUB

   

  • KUB kan beviljas för underhållsåtgärder* vid kyrkobyggnader inom Svenska kyrkan, samt komplementbyggnader till dessas funktion, exempelvis klockstaplar.
  • KUB kan beviljas för tillgänglighetåtgärder i samma byggnader, med motivering att kyrkoantikvarisk ersättning kan beviljas till detta ändamål, men då med en snävare grund.
  • KUB kan beviljas till egeninsatsen i projekt som beviljats KAE, för att stärka upp församlingar/pastorat med sämre ekonomi.
  • Bidragsnivån skall ta hänsyn till församlingens ekonomi, i första hand enligt nyckeltalslista från Kyrkokansliet.
  • Åtgärder som beviljas bidrag skall ej vara av expansivt slag eller ombyggnader.
  • Inom ramen för hela bidraget ges möjlighet att använda upp till 20% av medlen till åtgärder riktade till flera församlingar / pastorat.

   

  * Vid utbyte eller nya tekniska installationer som en underhållsåtgärd bör åtgärden bidra till att vidmakthålla egenskaper hos byggnaden eller skapa förutsättningar för ett bättre bevarande för t.ex. byggnadens inredning/inventarier.

   

  1.2.   Ansökan


  Ansökan om KUB lämnas till stiftskansliet på särskild blankett som anger vilka bilagor som erfordras. Ansökan sker samtidigt som övrigt församlingsbidrag, senast den 30 april året före bidragsåret. Till ansökan skall bifogas församlingens beslut om åtgärden, barnkonsekvensanalys anpassad till åtgärdens påverkan och omfattning, samt för tillståndspliktiga åtgärder - tillstånd till åtgärden från länsstyrelsen.

   

  1.3.    Bidragsbeslut

   

  Stiftsfullmäktige beslutar om bidrag i samband med beslut om övriga församlingsbidrag, vilket sker genom fastställande av stiftets budget året före första bidragsåret.

  KUB beviljas med viss procent av faktisk kostnad, dock högst till visst belopp.

   

  1.4.    Dispositionstid

   

  Beviljat bidrag kan rekvireras när arbetet slutförts, dock senast vid utgången av året efter bidragsåret. Det står således till förfogande under två år. En särskild rekvisitionsblankett för kyrkounderhållsbidrag kan hämtas på internwebben, via samma webplats som ansökningsblanketten.

   

  -----------------

  Info om Kyrkobyggnadsbidrag:

  Tidigare fanns ett liknande bidrag som hette Kyrkobyggnadsbidrag, KBB. Detta är ersatt av det nya Kyrkounderhållsbidraget enligt ovan. Tidigare beviljade KBB-ansökningar kan rekvireras inom dess dispositionstid.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Arrebäck Güthlein, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-01-21
  X
  Dokumentid: 114394- Webid: 29143 - Unitid: 6