Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Kyrkoantikvarisk ersättning

  Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden skall upprätthållas och göras tillgängliga för alla. Svenska kyrkan har ansvaret för det kyrkliga kulturarvet och får ersättning av staten för detta via den kyrkoantikvariska ersättningen.

  Att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning

  Efter införandet av den nya KAE-modellen måste alla registrerade ansökningar vara kompletta och inskickade senast den 31 oktober. Ansökningar som inte är inskickade då kommer inte att kunna behandlas. Observera att ansökningar görs två år i förväg. De ansökningar som sker hösten 2020 avser ramåret 2022. Alla ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning som sänds in till stiften ska stödja sig på en vård- och underhållsplan.

  Ansökan ska innehålla:
  - åtgärdsbeskrivning
  - kostnadssammanställning
  - kyrkorådets beslut
  - tillstånd från länsstyrelsen 

  Allt detta måste finnas i IT-stödet den 31 oktober.

  För att kunna registrera ansökningar i IT-stödet behöver du behörighet. Den behörigheten delas ut av din lokala behörighetsadministratör. 

  Kom ihåg att beställa det i god tid innan den 31 oktober.

  Alla handlingar måste finnas med i ansökan från början. Det gäller även tillstånd från Länsstyrelsen. Ta med Länsstyrelsens handläggningstid i planeringen av en ansökan.

  IT-stöd för ansökan om KAE, kyrkoantikvarisk ersättning 

  År 2019 infördes ett nytt ansökningssystem för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Församlingar och pastorat ska nu ansöka om KAE digitalt i Public360. Mer information hittar du på https://internwww.svenskakyrkan.se/it-stod-for-kae

  Public360 är Svenska kyrkans gemensamma IT-system för hantering av ärenden och dokument. Genom Public360 får vi stöd för snabbare handläggning av ärenden, mindre administration och pappershantering samt ökat inflytande och kontroll vid ärendehanteringen. IT-stödet för KAE kommer använda sig av en egen modul av Public360. Denna del av Public360 kommer vara tillgänglig för alla, både i och utanför GIP.

  Ansökan om KAE ska alltså göras digitalt, direkt i Public360. Instruktioner för hur det går till hittar du på https://internwww.svenskakyrkan.se/it-stod-for-kae/utbildning       

  För frågor om ansökan kan du vända dig till stiftsantikvarierna.

  För teknisk support vänder du dig till kanslistöd: https://internwww.svenskakyrkan.se/kanslistod  

  Observera att ärenden som redan beviljats kyrkoantikvarisk ersättning inte kommer att handläggas i det nya IT-stödet, utan handläggs enligt tidigare rutiner. 

  Arbetsgång för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning som beviljats till och med ramåret 2020.

  För vad kan man få kyrkoantikvarisk ersättning?

  Ersättningen ges till åtgärder som syftar till att bevara det kyrkliga kulturarvet och täcker de extra utgifter som det medför. Ersättningen gäller alltså inte för vanligt underhåll och driftskostnader. Ersättning beviljas för anläggningar som är skyddade enligt 4 kap. Kulturmiljölagen (KML).

  Exempel på åtgärder som kan ge rätt till ersättning 

  • Revidera vård- och underhållsplaner
  • Utredning, planering, projektering och inventering
  • Skadeförebyggande åtgärder, exempelvis brand- och stöldskydd, eller säker förvaring av inventarier.
  • Konserveringsinsatser av inventarier och inredning
  • Vård- och underhållsåtgärder på byggnad och mark i syfte att bibehålla kulturhistoriska värden.

  Exempel på åtgärder som INTE ger ersättning

  • Driftskostnader Normalt underhåll
  • Funktionella förbättringar
  • Ny utsmyckning
  • Liturgiska förändringar
  • Kostnader för åtgärder på privat egendom

  Vård och underhållsplaner

  Det är av stor vikt att vård och underhållsåtgärder planeras långsiktigt både av kostnadsskäl och för att de kulturhistoriska värdena inte ska bli förstörda. Skador som upptäcks i tid blir inte så dyra att åtgärda. God tillsyn och ett löpande underhåll ger de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande.

  Ett krav för att kunna få kyrkoantikvarisk ersättning är att det finns en vård- och underhållsplan för kyrkan. Denna måste också vara registrerad i kyrkans gemensamma kyrkobyggnadsregister. För registreringen ansvarar respektive församling/samfällighet. En lathund finns här till höger, men om ni får problem med registreringen i KBR kan ni ringa Kanslistöd i Uppsala, 018-16 97 00 eller skicka e-post till Kanslistöd

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2020-09-07
  X
  Dokumentid: 114387- Webid: 29143 - Unitid: 6