Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Barnkonsekvensanalys

  På samtliga tre nivåer i Svenska kyrkan, ska alla beslut föregås av en barnkonsekvensanalys (BKA). Här hittar du fakta och tips kring hur du kan arbeta med BKA inför beslut.

  Barnkonsekvensanalysen är inte ett mål i sig, utan ett medel för att implementera FN:s barnkonvention. Arbetet med BKA grundar sig i den barnsyn som barnkonventionen ger uttryck för:

  • Inget barn ska diskrimineras (art. 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet (art. 3)
  • Barnet har rätt till liv och utveckling (art. 6)
  • Barnet har rätt till deltagande och inflytande (art. 12)

  Konventionen slår också fast att alla barn har rätt till andlig utveckling, tanke-, samvets- och religionsfrihet.

  Barnkonsekvensanalys i fem steg

  Skapad:2018-04-03 16:37:00

  Inom Svenska kyrkan följer arbetet med barnkonsekvensanalys fem steg: 

  ​1. Kartläggning – steg 1 handlar om att kartlägga sådana omständigheter som har med barnet att göra, i relation till det beslut som ska tas. Har du möjlighet – prata med barn som berörs av beslutet, alternativt personer som kan företräda barnets perspektiv. Rapporter eller statistiska uppgifter kan också vara till hjälp.​ Var noga med att redovisa källor och metoder, så att den som tar del av analysen lättare kan värdera uppgifterna.

  2. Beskrivning – steg 2 är en beskrivning av det föreslagna beslutet, i ljuset av barnkonventionens artiklar. Hur har förutsättningar för kartläggningen varit? Vilka barn har deltagit? Finns det intressekonflikter mellan olika barns behov? Finns kompensatoriska åtgärder som kan minska negativa konsekvenser av beslutet – eller förslag till alternativa beslut?​ 

  3. Analys – i steg 3 drar du slutsatser utifrån det som framkommit i steg ett och två. Det gäller att, utifrån beskrivningen och kartläggningen, bedöma vilka konsekvenser (positiva eller negativa) som uppstår för barnet om det beslutas på ett visst sätt.

  4. Prövning/beslut – steg 4 innebär att beslutsorganisationen gör en sammantagen helhetsbedömning av alla relevanta fakta utifrån kartläggningen, beskrivningen och särskilt det som framkommer i analysen. I möjligaste mån ska beslutsfattare ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnet eller barnen, vilka då förhoppningsvis finns redogjorda för i analysdelen. 

  5. Utvärdering – steg 5 handlar om att utvärdera hur det blev. Även med väl utförda barnkonsekvensanalyser kan det gå fel och finnas lärdomar att dra för framtiden. Det behöver föras kontinuerliga samtal om barnets bästa och på vilket sätt barnets erfarenheter, livssituation, önskningar och behov påverkat beslutsprocesserna.​​​

  Via den här länken, alternativt under "bra att ha" ute i högermarginalen, når du Svenska kyrkans handbok för barnkonsekvensanalys. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2018-05-30
  X
  Dokumentid: 1389002- Webid: 29143 - Unitid: 6