Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Miljöpristagare i Uppsala stift

  Uppsala stift miljöpris har funnits sedan 1993. Här finns alla pristagarna.

   

  2020

  Kolonilotterna i Österbybruk​
  Projektet kolonilotter i Österbybruk främjar hållbarhet för både miljö och människor genom att kombinera ett integrationsprojekt med den tradition av odlingsarbete som funnits i Österbybruk sen 1700-talet. Projektet verkar för att både bygd, växter, djur och människor ska känna sig hemma med varandra.

   

  2019

  Ylva och Kjell Sjelin i Vattholma
  De får priset för sitt arbete med ekologiskt lantbruk och jordens överlevnadsfrågor. Ylva och Kjell Sjelin är drivande och idérika, genom att göra lite mer än det förväntade skapar de ett intresse för miljöfrågorna. Genom en öppenhet som tar sig uttryck i att de tar emot studiebesök från när och fjärran, liksom blivande agronomstudenter på SLU, sprider de sitt kunnande och sitt engagemang”.​

   

  2018


  Hebykräftan får miljöpriset
  Kräftor har funnits i Upplands vattensystem sedan Hedenhös tid. Kräftpesten drabbade kräftorna på 1910-talet och inplanterade signalkräftor, som är permanent smittbärare av pestsvampen, har lett till att de förr så rika kräftfiskena nu är utslagna. Bo Andersson har räddat svenska flodkräftor i Örsundaån och framgångsrikt odlat dessa i källvatten i Norrgården i Heby. Han är självlärd och har lärt andra hur kräftor kan odlas. I bäckar och sjöar i Uppland finns nu kräftor som kommit dit tack vare Bo.

  2017


  Kalahari i Harmånger
  Kalahari har en bred verksamhet med och för utsatta människor. De bedriver en miljömässig och social verksamhet med mångkulturella inslag. Föreningen är en avknoppning av den diakonala verksamheten i pastoratet och erbjuder människor som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden arbetsuppgifter och meningsfull tillvaro. Varor och tjänster som erbjuds kännetecknas av hållbart företagande både ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

  Ett hedersomnämnande gavs samtidigt till Föreningen världsbutiken Globalen verkar för Rättvis handel genom försäljning av FairTrade-produkter, utbildning, och opinionsbildning.​

  2016

  Matakuten i Gävle och Hudik Bröd 
  Ett engagerat arbete som riktar sig mot utsatta och behövande varav flera är flyktingar. Både Matakuten i Gävle och Hudik Bröd förverkligar sina ekologiska och sociala idéer och minskar matspill. Samtidigt visar båda att alla kan göra en insats för miljön och vara en förebild för andra.


   

  2015


  Dellenbanans vänner
  En ideell förening som sedan 1984 har arbetat för att rädda den 6 mil långa elektrifierade järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal. De har bland annat genomfört ett årligt evenemang där studenter från högskolor, universitet och gymnasieskolor fått tävla med egenkonstruerade spårgående fordon som ska köra en bestämd sträcka med så låg energianvändning som möjligt.  ​

  Anette Gustawson
  Anette driver ett aktivt jordbruk med ekologisk mjölkproduktion i Roslagsbro, Norrtälje. Hon har startat ett nätverk som arbetar för att barn ska få skolmat som har producerats enligt Sveriges stränga djurskyddslagstiftning och hon kämpar för att det ska serveras närproducerad ekologisk mat i skolan.  ​

  2014

  Mattias Klum
  Genom sina bilder har han på ett nytt sätt öppnat ögonen för den fantastiska värld vi har fått – att leva i och att ta ansvar för. Genom att hjälpa oss att se skönheten väcker han en lust att ta hand om det vi har fått. Utöver sitt fotograferande har han skarpt formulerat en kritik mot den vårdslöshet som ofta präglar vår civilisation i relation till skapelsen.   


  ”Globalveckan”, Vaksala församling
  Med kunskap, fantasi och pedagogik inspirerat 1000-tals barn att upptäcka hur vårt sätt att leva påverkar inte bara miljön här hemma, utan även förändrar livsbetingelserna för barn i andra delar av vår jord. 

  2013​


  Allan Lundkvist, Vånsjö fjärilsträdgård 
  Priset får han för att han har, genom ett engagerat arbete, ökat kunskapen om vildbin och fjärilars samt ängars och hagmarkers betydelse för den biologiska mångfalden.

   

  2012


  Lars Birger Johansson, Fjärdhundra
  Han har genom mångårigt arbete med att driva sin gård utan att använda konstgödning varit en inspirationskälla för andra jordbrukare. Han bedriver kravgodkänd spannmålsodling sedan 1986.

  Gropgruppen Växtnära, Märsta
  Genom ett stort engagemang, långsiktigt och målinriktat arbete värnar Grogruppen skapelsen och dess inneboende växtkraft på ett ekologiskt och miljövänligt sätt.

   

  2011


  Anders Persson, Söderhamn
  För ett målinriktat arbete under en lång följd av år där han framgångsrikt ägnat sig åt miljöarbete som har riktat sig till en bred allmänhet.

   

  2010

  Sune och Agneta Erlandsson 
  För ett långsiktigt arbete som har verkat för den biologiska mångfalden med betesdjur i värdefulla naturområden. Deras gård drivs som ett ekologiskt lantbruk.

  Söderhamnsortens barnkoloni 
  För ett långsiktigt och målinriktat arbete där åtskilliga barn och ledare under många år har fått fostran med inriktning på miljö, natur, friskvård.

   

  2009

  Helge Röttorp, Rånäs 
  ”För ett helhjärtat engagemang under lång tid inom natur- och miljövårdsområdet. Betydande insatser har gjorts vad gäller fågelinventeringar ute i skärgården.”

  Pilgrimstid, Gävleborgs län får priset
  ”För att dehar introducerat pilgrimsarbetet i Uppsala stift. Vandrandet är det mest miljövänliga sättet att förflytta sig på och det är möjligt att som pilgrim göra en resa i både inre och yttre bemärkelse i närmiljön.”

  Ett hedersomnämnande ges till Per Hultén, Uppsala med motiveringen: 

  ”Per Hultén har under lång tid verkat både lokalt och internationellt med att i utställningens form presentera sina idéer om hållbara lösningar för framtiden.”

  2008


  Motorklubben Orion får priset
  ”för att de strukturerat arbetar med miljöfrågorna. De har miljöpolicy, miljöansvarig och gör miljökonsekvensbeskrivningar av sin verksamhet. Speedway körs sedan 30 år på metanol. Även publik och sponsorer görs aktivt medvetna i samband med olika evenemang om miljöns centrala roll.”

  Wilma och Rudolf, en lärande teater får priset
  ”för att de genom sin teaterverksamhet ger barn i åldern 5-10 år en medvetenhet om natur, miljö, etik och moral. De visar också på att man kan använda naturen som undervisningsmiljö.”

  2007

  Inga-Britt Persson får priset
  för betydande insatser för att sprida kunskap om uthålligt bruk av natur- och humanresurser. Det sker genom upplevelser, lärande, goda exempel och möten.

  Söderhamns församlings miljögrupp
  för att de genom enträget, målmedvetet och långsiktigt arbete skapat en miljömedvetenhet på alla nivåer både inom församlingen och ute i samhället.

  Hedersomnämnande till ​Kersti Kollberg med motiveringen att hon som fristående skribent alltid lyckas i sina ”ledare” ta upp miljöfrågor i stort och smått.

   

  2006


  Strömsbruks skola 
  att de oförtrutet sedan många år ger eleverna kunskaper i konsten att källsortera, odla grönsaker och potatis samt att ta till vara bär och svamp som naturen ger. Kretslopp, naturhänsyn och naturvård lärs ut på plats utomhus. Vidare låter de eleverna prova på tekniker som håller på att dö ut, t. ex. lieslåtter, räfsning och potatisupptagning med ”pärpickor”.

  Uppsala läns bygdegårdsdistrikt med motiveringen
  Bygdegårdsdistriktet arbetar på bred front för att länets 77 bygdegårdar ska bli miljödrivna och miljöanpassade. De arbetar utifrån att vissa krav ska uppfyllas innan man kan tilldelas ”miljökvitto 1”. Miljöpolicy finns. Bygdegårdarna vill vara ett opinionsbildande forum för en bättre miljö.
   
  Hedersomnämnande till meteorologen Pär Holmgren med motiveringen
  att han på ett förtjänstfullt sätt använder sin plattform som tv-personlighet att väcka allmänheten med kompletterande kunskap vad gäller klimatfrågan.
   
  2005
  Lars Gustavsson, Östervåla, ornitolog med långvarigt engagemang i naturvårdsfrågor, med motiveringen: Lars Gustavsson får priset för att han i sann Linnéansk anda och tradition under en lång rad av år i Uppland ökat kunnandet om slagugglor och andra fågelarter genom ringmärkning. Otaliga är hans artiklar i ornitologiska tidskifter.
   
  Den ideella föreningen Life-Link Friendship-Schools
  Life-Link Friendship-Schools, en ideell förening som på internationell basis startade i slutet av 1980-talet som en reaktion på ungdomars rädsla och hopplöshetskänslor inför pågående miljöförstörelse och inför kalla krigets hot om ett kärnvapenkrig. Organisationen har tagit den världsomfattande miljökampanjen Clean Up the World till Uppsalaområdet genom Clean Up-sala. 
  med motiveringen: Life-link Friendship-Schools får priset för sitt mångåriga arbete bland skolbarn. Dess program används idag i mer än 400 skolor i 70 länder. Många skolor i Uppsala-trakten deltar. Skolklasserna har lektioner om Care for Myself and for Others and for Nature. Man har också en årlig kampanj Clean Up-sala som engagerar många både barn och vuxna.
   
  2004
  Kaisu Sammalistu är vicerektor för miljöledning och ansvarig för miljöutbildning vid högskolan i Gävle. Hon möter varje år tusentals studenter på högskolan och kämpar för att få in ett miljötänkande i undervisningen så att det blir naturligt att tänka miljö - oavsett vilken inriktning det är på studierna och det framtida arbetet. För det arbetet belönas hon med stiftets miljöpris. Läs mer
   
  Ralf Palmpers har ett långt engagemang för miljö, fred och global rättvisa. Nu har han funnit en plats i Hälsingland där han genom kurser och möten med många människor får chans att berätta om sin övertygelse. För det arbetet - och för hans långvariga engagemang - har han utsetts till en av Uppsala stifts miljöpristagare. Läs mer
   
  2003
  Föreningen Verkstan RSMH, Valegården i Uppsala 
  En lokalförening av Riksföreningen för social och mental hälsa. För att de driver den dagliga verksamheten miljövänligt och att man offensivt försöker påverka medlemmar och boende i uppsalastadsdelen Fålhagen att göra en insats för en bättre miljö.
   
  Sten Jonsson
  Ordförande i entomologiska föreningen i Uppland samt SNF:s länsförbund. För att han i ett mångårigt engagemang drivit natur- och miljöfrågor, speciellt har han värnat om den biologiska mångfalden.
   
  2002
  Ovanåkers församling 
  För samarbetsprojektet ”Vägen till livet” för ökad trafiksäkerhet för barn och ungdomar i kommunen med motiveringen: Ett lovvärt samverkansprojekt kring trafikmiljön till stöd för barn och ungdomar, kring ett av vår tids största problem, trafikdöden.
   
  2001
  Jenny Lundström, Tobo
  För hennes starka frivilligengagemang och politiska arbete med syfte att skapa opinion för och driva övergripande miljöfrågor under 20 års tid.
   
  Gunnar Norén, Uppsala
  För hans omfattande arbete, såväl inom sin tjänst som på ideell grund, till stöd för restaurering och skydd av Östersjöns miljö.
   
  2000
  Kyrkstigskommittén, Nora församling, Tärnsjö
  För dess engagemang och värdefulla arbetsinsatser för att förbättra naturmiljön, kulturmiljön och den sociala miljön och det ideella arbetet för att återuppliva den gamla kyrkstigen i anslutning till Färnebofjärdens nationalpark.
   
  Per-Olof Eriksson, Vasaskolan, Gävle
  För hans orädda arbete som miljödebattör i Gävleborgs län under många år och som engagerad lärare i biologi.
   
  1999
  Hagaströmsskolan, Valbo Gävle
  För ett långvarigt och brett miljöarbete med en inre kraft uttryckt bl.a. i utbildning av elever som miljöpiloter, bildande av miljöråd, tillskapande av kompostanläggning och återvinningssystem samt samverkan med församlingen, allt med syfte att återvinning, minskat resursslöseri och förståelse för naturens kretslopp skall vara en naturlig del i skolans arbete.
   
  Stefan Olander, Bollnäs
  För ett brinnande intresse för natur och miljöfrågor, vilket han överfört till många andra i bygden genom studiecirklar, botaniska vandringar, florainventering och uppvaktningar av skogsbolag, kommuner och andra markägare m.m.
   
  1998
  Helge och Marianne Berglund, Kungsgården
  För en konsekvent miljöanpassning av jordbruket under närmare två decennier med personliga uppoffringar men också framgång för sin ekologiska linje som även inneburit ett engagemang för att inspirera flera att leva ekologiskt.
   
  Ulrich Jessen och Christer Evaldsson, Broskolan i Bro
  För ett konsekvent och spännande arbete för en bättre miljö, genom bl.a. ekologisk verkstad, rovfågelrehabilitering, databas för natur och miljö, tillverkning av lekstugor och komposter samt ett havskajakprojekt.
   
  1997
  Johnny Karlsson, Torsåker
  För att han, trots motstånd utifrån i början, genomfört miljöförbättringar på bred front på sin arbetsplats.
   
  Richard Lindwall, Märsta
  För att han visat fantasi och kreativitet i att åstadkomma energibesparande åtgärder.
   
  1996
  Hille församling, Curth Holmström, Anna Wedin och John-Olov Sundqvist, Gävle
  För ett väl genomtänkt och handlingskraftigt arbete som miljögrupp i Hille församling, varigenom åtskilliga förändringar under kort tid åstadkommits och Hille församling kommit att ligga långt fram bland stiftets församlingar i sina miljösatsningar.
   
  Berthold Beste, Enköping
  För ett mångårigt djupt engagemang för miljön, innan miljöfrågan låg högt upp på dagordningen i kommuner och företag, och för sitt mod att ta strid i skilda instanser när miljön blivit hotad.
   
  1995
  Vallskoga Daghem
  Teresia Helgesson och Elisabeth Holmgren, Tierp
  För ett genomtänkt arbete som lägger grunden till ett kretsloppstänkande hos dagens barn/ morgondagens beslutsfattare, och som kan inspirera till utbyggnad av fler ekodagis.
   
  Hans Bovin, Forsa
  För ett insiktsfullt arbete med ekologiska frågor inom lantbruket samt ett personligt engagemang för närmiljön, präglat av annorlunda och fantasirika uppslag.
   
  1994
  Jerry Olsson, Uppsala
  För hans arbete att göra stiftskansliet till ett föredöme i miljöhänseende för pastorsexpeditionerna i stiftet.
   
  Kristofer Carlbom, Älvkarleby
  För hans ungdomliga miljöengagemang, förenat med både kunskap och glöd, som är ett föredöme för såväl äldre som yngre.
   
  1993
  Olle och Catharina Linder, Knivsta
  För att genom en ekologiskt inriktad drift vid Åsbergby gård ha frambringat kvalitativt goda jordbruksprodukter och därigenom bidragit till en god livsmiljö.
   
  Per Larsson, Sigtuna
  För att på olika sätt, såväl genom skrifter, föreläsningar och predikningar som genom praktiskt arbete, bland annat med miljöfrågorna kring Arlanda flygplats, ha aktualiserat ansvaret för miljön inom kyrkan och knutit samman de globala rättvisefrågorna med miljöengagemanget på hemmaplan.

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Mats Lagergren, Internt
  Uppdaterad
  2020-12-09
  X
  Dokumentid: 821709- Webid: 21095 - Unitid: 2