Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Stöd i arbetet med församlingsinstruktionen

  Församlingsinstruktionen är ett strategiskt dokument som visar hur församlingen avser att fullgöra sin grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. En väl genomtänkt församlingsinstruktion (FIN) underlättar församlingens liv och arbete.

   

  Församlingsinstruktionen ska vara:

   

  • ett levande identitetsdokument
  • en utgångspunkt för församlingens arbete med budget och verksamhetsplan 
  • ett underlag för regelbunden avstämning kring församlingens inriktning och mål​

   Församlingsinstruktionen ska revideras vart fjärde år, den ska vara klar två år innan visitation.  

  Arbetsgång

  Utse gärna en grupp om fyra till sex personer, som deltar i arbetet hela vägen och kan leda processen i församlingen. Gruppen bör vara brett sammansatt, och kyrkoherde och någon från kyrkorådet bör ingå.

  När planeringsarbetet påbörjas ska stiftsorganisationens handläggare kontaktas, gärna så tidigt som möjligt, så att församlingen kan få stöd i planeringsfasen. Handläggaren ska också kontaktas löpande under arbetet, framförallt när huvuddelarna av texterna är skrivna och inför beslut i kyrkofullmäktige.  

  Till hjälp i framtagandet av församlingsinstruktionen finns en vägledning. Där anges riktlinjer för vad en församlings-instruktion ska innehålla för att bli utfärdad av domkapitlet​

  Stiftsorganisationen erbjuder varje år en inspirationsdag för de församlingar som ska påbörja sitt arbete med församlingsinstruktionen där man kan få stöd i att starta upp arbetet.

   

  Vägledning för FIN-arbetet

  Domkapitlet i Uppsala stift har tagit fram en vägledning för arbetet med församlings-instruktioner.  

  Där anges riktlinjer kring vad en församlings-instruktion ska innehålla för att bli utfärdad av domkapitlet.

  I vägledningen ges också angivelser kring upplägg och disposition samt vilket stöd som erbjuds till församlingar och pastorat i framtagandet av en församlingsinstruktion.

  Vägledning (pdf)

  Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan

  Skapad:2017-02-16 11:13:00

  Enligt beslut i kyrkomötet ska det från den 1 januari 2022 finnas en lokalförsörjningsplan i varje pastorat/församling.  Målet är att församlingar och pastorat ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

  Församlingsinstruktionen som övergripande styrdokument ligger till grund för framtagandet av lokalförsörjningsplaner. För att säkerställa ett kvalitativt arbete i processen är det viktigt att ha aktuella och reviderade församlingsinstruktioner där långsiktiga visioner, inriktning och mål kring den grundläggande uppgiften definierats. Den omvärldsbeskrivning/analys som tagits fram i församlingsinstruktionsarbetet utgör ett användbart verktyg  när det gäller lokalförsörjningsplanering.

  Läs mer om arbetet med Lokalförsörjningsplanearbetet:

   

  Kontaktperson

  Camilla Zacco

  Camilla Zacco

  Handläggare för församlingsinstruktioner

  018-680785

  Redaktör
  Emelie Petersson, Internt
  Innehållsansvarig
  Camilla Zacco, Internt
  Uppdaterad
  2020-11-13
  X
  Dokumentid: 831835- Webid: 21095 - Unitid: 2