Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Vägledning för möten med människor som vill lära sig mer om kristen tro

  Många av Svenska kyrkans församlingar möter människor som är nya i Sverige och som vill lära sig mer om kristen tro. För vissa handlar det om en nyfikenhet på kristendomen, medan andra på sikt har en önskan om att konvertera. Kyrkokansliet har tagit fram en vägledning med råd och material som kan vara användbar för den som möter människor som vill lära sig mer om kristen tro.

  Frågor som rör konversion är långt ifrån nya för församlingarna, men behovet av vägledning och användbart material har ökat på senare år. Det beror bland annat på att fler människor med annan religiös bakgrund än den kristna har kommit hit. Svenska kyrkans församlingar har signalerat att samlad kunskap och erfarenheter om hur man möter den som vill lära sig mer om kristen tro behövs. Detta märktes även vid Kyrkomötet 2015, där det fattades beslut om att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta ett stöd inom området konversion. Arbetet med att ta fram vägledningen har utförts av Avdelningen för teologi och ekumenik vid kyrkokansliet. Texten, som finns att läsa här nedan, samlar råd som rör områden som identitet, bemötande och församlingens ansvar. I vägledningen finns även ett urval av böcker och texter listade som kan användas av den som ansvarar för dopundervisning av personer med annan religiös bakgrund. 

  Utgångspunkter för arbetet 

  Genom Svenska kyrkans omfattande diakonala verksamhet blir församlingen ett sätt att lära känna samhället för många människor som är nya i Sverige. I de möten som uppstår mellan människor blir det även naturligt att samtala om vad det betyder att vara kristen och att försöka leva ett kristet liv. När en önskan om att lära sig mer om kristen tro har väckts följer ofta frågan om konversion och dop. Vilka krav ställs på den som ska bearbeta dessa frågor tillsammans med den som vill ha undervisning, och vilket stöd finns att tillgå? Helt enkelt; hur gör man? 

  För den som konverterar blir dopet och möjlighet till upptagande i en församling av stor vikt i det fortsatta livet. Den nya kristna identiteten innebär dock även att man lämnar bakom sig en annan. En religions kulturella gemenskap kommer att på många sätt överges för att lämna plats för en ny kristen kulturell gemenskap. Därför är det av stor vikt att de som sedan tidigare finns i församlingen har förståelse för att denna omställning kan väcka funderingar och praktiska utmaningar som behöver hanteras längs vägen. Här följer ett antal punkter som den som leder dopundervisning för konvertiter kan utgå ifrån i planeringen och genomförandet av undervisningen:

  • Förankring och förberedelse. Innan undervisningen inleds bör samtal ske i arbetsgruppen, teamet eller i andra mindre grupper. Vi samtalar med varandra för att bli klokare i mötet med den som vill lära sig mer om kristen tro. Vilka möjligheter och utmaningar ser vi?
  • Tillhörighet och identitet. Hur uppfattar jag min egen identitet som kristen i relation till islam? Hur gör jag för att vara sann mot mig själv och samtidigt öppen mot andra? Vad betyder det för mig?  Hur beskriver jag det? Vad vet jag om likheter och skillnader mellan kristendom och islam? Var har jag fått den kunskapen ifrån? Kanske bör arbetslaget ha förberedande samtal och hämta in kunskap om islam? Vid konversion lämnas en religiös identitet för att gå till en ny kristen identitet. Vad är det för svårigheter som kan uppstå? Vilka möjligheter finns? Genom att formulera vad kristen tro är för mig själv, ger jag ett stöd till konvertiten.
  • Bemötande. Att möta människor med respekt och värdighet är en självklarhet och en mycket viktig grund att stå på. Vi pratar ibland om att alla har samma rättigheter och skyldigheter och ska bemötas på ett likvärdigt sätt. Det kan utmana invanda mönster och normer. Hur agerar arbetslaget som möter konvertiter, i grupp och i enskilda möten? Finns utrymme för diskussion och reflektion om detta inom arbetslaget? Se vilka kompetenser och erfarenheter som finns i gruppen och använd dem.
  • Språket. Kan vi förenkla språket för att överbrygga språkbarriärer utan att förenkla den kristna tron? Vilka språkresurser finns i församlingen? I dopundervisning, gudstjänstfirande och i samtalsgrupper är det viktigt att vara trygg i Svenska kyrkans dopsyn.
  • Församlingens ansvar. Konvertiten konverterar till kristen tro och blir medlem i en församling. Församlingens ansvar för individen blir därför ännu större efter konversion och dop än när hen inte var medlem. Vad innebär det för konvertiten, och för övriga i församlingen?

  Material

  Här nedan finns hänvisning till böcker, texter och andra dokument inom området konversion som publicerats av Svenska kyrkan. Även ett urval av publikationer från andra aktörer finns med. De kan vara ett stöd i mötet med människor av annan tro som vill lära sig mer om kristen tro eller konvertera.

  Svenska kyrkans kyrkoordning, KO 

  I kyrkoordningen (KO) finns skrivningar som är viktiga att känna till för den som leder dopundervisning eller på annat sätt kommer i kontakt med konvertiter. Kyrkoordningen finns att ladda ner som PDF här.​​ Här följer några hänvisningar som rör konversion:

  • Enligt Svenska kyrkans Kyrkoordning kan en katekumen upptas i församlingen under själva undervisningstiden:

  Sjätte avdelningen, 29 kap: Kyrkotillhörighet, 4§ Vuxnas upptagande i kyrkan

  ”Den som har fyllt 18 år och som i annat fall än som avses i 2 § vill inträda i Svenska kyrkan ska efter skriftlig anmälan tas upp i Svenska kyrkan, om han eller  hon […] 3. samtidigt med sin anmälan begär undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop.”

  • När det gäller beslut om kyrkotillhörighet går följande att läsa:

  ​Sjätte avdelningen, 29 kap: Kyrkotillhörighet, 6§  Beslut om upptagande i kyrkan

  ”Frågor om upptagande i kyrkan prövas av kyrkoherden för den församling där den som ärendet rör, enligt 35 kap. 1 a–6 §, ska vara kyrkobokförd.”​​

  Biskopsbrev ​

  Svenska kyrkans biskopar ger ut brev till församlingar, präster och diakoner för att klargöra ståndpunkter samt ge vägledning i svåra och viktiga frågor. För den som möter människor som önskar konvertera kan de vara ett stöd:

  • I biskopsbrevet Leva i dopet: Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar beskrivs hur vi i dopet förs in i kyrkan, en kyrka som tillhör den världsvida kyrkan, men också hur dopet är en nystart och en ny födelse. Detta blir högst påtagligt och relevant för katekumenen som kommer från en annan troskontext. Under brevets rubrik ”Religiös mångfald” berörs frågan om konversion. Du kan ladda ner biskopsbrevet här​.
  • Biskopsbrevet De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext: Ett brev från Svenska kyrkans biskopar  beskrivs den religiösa mångfald som finns i Sverige. I kapitel III ”Dop” diskuteras dop av asylsökande och papperslösa. Biskopsbrevet kan laddas ner här.

  Doppastoral​​

  Dopundervisning av konvertiter skiljer sig inte till sitt teologiska innehåll från annan dopundervisning för vuxna, men den kan behöva en annan utformning. För människor som vill lära sig mer om kristen tro och konvertera, och har sin bakgrund i ett land där kristendomen inte är dominerande, ska inte dopundervisningen förenklas utan istället breddas och fördjupas. Det är stor skillnad att växa upp i ett samhälle som det svenska, som är påverkat av kristendomens närvaro, och att inte göra det. Många som kommer till Sverige uppfattar landet som tydligt kristet, med en kristen kultur och en kristen gemenskap. Vissa svenska kristna ger uttryck för en religionsblindhet när de inte erkänner detta, utan istället framhåller att tro i Sverige är något privat. Tecknen på kristendomens framträdande ställning i samhället finns dock överallt: flaggan pryds av ett kors, kyrkobyggnader finns var man än rör sig och så gott som samtliga helgdagar är förknippade med kristendomen. ​

  I många församlingar finns modeller för katekumenat, det vill säga om den vuxnes väg till tro. Den som önskar konvertera kan erbjudas någon form av katekumenat där målsättning är dop och upptagande i församlingen. Den som möter människor från en annan religion som önskar lära sig mer om vad mötet med Jesus betyder, och som i ett senare steg även önskar döpas in i Svenska kyrkan, kan känna ett behov av stöd. Att ha tillgång till en enkel doppastoral kan underlätta som komplement till Bibeln (vars delar finns på många olika språk), kortare texter om Jesu liv och biskopsbrev i ämnet. 

  Ett förslag på hur en enkel pastoral för dop av konvertiter kan utformas finns att ladda ner här.

  Material om Svenska kyrkan och kristen tro

  På Support migration finns en text med teologisk reflektion som rör konvertiter i asylprocessen, information om hur konversion kan påverka en persons asylprocess och praktisk information om hur församlingen anmäler dop av en asylsökande person utan personnummer.

  Här nedan finns ett urval av texter, böcker och annat material som kan vara användbart i mötet med den som vill lära sig mer om Svenska kyrkan och kristen tro.

  • Rum för alla - lite mer om Svenska kyrkan är en 24-sidig broschyr som finns utgiven både i pappersformat och som PDF. Texten presenterar Svenska kyrkan idag på ett lättfattligt sätt. Rum för alla finns på svenska, arabiska och engelska och kan laddas ner här.
  • En kyrka – många ansikten har tagits fram av nätverket Framtiden bor hos oss. Det är en bearbetning och förkortning av Rum för alla, och därmed mer översiktlig. Materialet grundar sig i behovet hos församlingarna i storstadsnätverket att på ett lättfattligt och inkluderande sätt beskriva en öppen kyrka där alla får plats.​ Texten finns på svenska, arabiska och persiska och kan laddas ner här. 
  • Intro – introduktion till kristen tro av Gunilla Lindén är på enkel svenska och kan användas i församlingens dopundervisning.​ Den beställs från Verbum förlag. Boken finns även att beställa i arabisk översättning genom Svenska kyrkans webbshop
  • En bra plats att vara på- en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan av Kristina Helgesson Kjellin kan beställas via Artos & Norma förlag. Baserat på antropologiska fältstudier beskrivs och analyseras det praktiska och reflekterande mångfaldsarbete som äger rum bland anställda och ideellt engagerade inom nätverket Framtiden bor hos oss, med ett särskilt fokus på Skärholmens församling.​
  • Nätverket Framtiden bor hos oss är verksamt sedan år 2000. Information om näverkets bakgrund finns här. Församlingarna i nätverket vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete med storstaden med dess mångreligiösa och kulturella kontext i fokus. Du kan läsa mer om nätverkets verksamhet här. Nätverket har en sida där material publiceras.Där finns ett bra och enkelt dopmaterial för vuxna med titeln Kristusvägen. Texterna består av nio kapitel på vardera fyra sidor. Materialet är fritt översatt från danska, bearbetat och anpassat efter en svenskkyrklig kontext, och kan laddas ner här.

  Översatt gudstjänstmaterial

  Under 2017 tog kyrkokansliet fram översatt gudstjänstmaterial på dari, persiska och tigrinja och arabiska. Översättningarna hittar du här.

  Texterna som är översatta till dari, persiska och tigrinja är: 

  • Vår Fader
  • Den apostoliska trosbekännelsen
  • Välsignelsen, Bön om förlåtelse
  • Instiftelseorden (ur 1 Kor 11:23-25)
  • Doptexterna Bibelläsningar vid dop, Befrielsebönen, Dophandlingen
  • Vigseltexterna Frågorna, Bön över ringarna, Löften och ringväxling, Tillkännagivandet
  • Begravningstexterna Överlåtelsebön, Slutbön efter avskedstagande. ​

  Till arabiska har Vår fader och Trosbekännelsen översatts. ​​

  Även nätverket Framtiden bor hos oss tillhandahåller översatt gudstjänstmaterial på persiska, arabiska och engelska. Detta finns att ladda ner på nätverkets hemsida.​

  Material om islam och religionsdialog

  De flesta asylsökande och nyanlända i Sverige kommer från länder där islam är majoritetens religion. Att ha en grundläggande kunskap om den bakgrund och tro som den nya församlingsmedlemmen kommer ifrån underlättar. Muslimer, oavsett om de är sunnimuslimer eller shiamuslimer, har mött både Jesus och Maria tidigare men då i en annan kontext. Till exempel är Jesus i Koranen den sista profeten före Muhammad, och inte Guds son. Hur Maria blir havande finns beskrivet i sura 19:18-22. Här nedan finns hänvisning till användbart material:

  • Den som möter muslimska asylsökande och nyanlända kan få lättillgänglig kunskap genom skriften Möten med islam, där centrala drag i islam beskrivs. Förutom Marias och Jesus betydelse, så redogörs för islams fem pelare och de muslimska högtiderna. Vidare beskrivs likheterna mellan kristendom och islam, som att båda religionerna är monoteistiska och tillber en Gud. Båda religionerna uttrycker sin tro genom en trosbekännelse, bön och tidebön. Termer som halal och haram förklaras. I slutet texten finns vissa ordförklaringar och förslag på fördjupningslitteratur. I tre bilagor presenteras en kronologisk översikt, förslag till diskussionsunderlag och namn på nationella samarbetsråd. Texten är enkel och kortfattad och består av 50 sidor text, inklusive ordförklaringar och bilagor. Skriften kan beställas utan kostnad från Svenska kyrkans webbshop.
  • SKR:s skriftserie nr 16, Äktenskap där religioner möts, är en pastoral text som kan vara ett stöd till dopansvariga, exempelvis i de situationer där den ena av ett gift par vill konvertera men inte den andra. Texten kan beställas här. 

   Minderåriga konvertiter

  För en omyndig person krävs föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för dop, och för ensamkommande barn under 18 år krävs god mans tillstånd. En god man för ensamkommande barn utses enligt Lag (2005:429)om god man för ensamkommande barn. Det är viktigt att den som är dopansvarig eller på annat sätt kommer i kontakt med minderåriga som vill konvertera känner till vilka lagar och regler som gäller.​

  I en text utsänd vintern 2016 via Svenska kyrkans kanslistöds nyhetsbrev går följande att läsa:​

  ​​”För s.k. ensamkommande barn, barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här, gäller sedan 2005 lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. En god man som enligt denna lag förordnas åt barnet av överförmyndaren träder i vårdnadshavares/förmyndares ställe och har därmed den behörighet och befogenhet som tillkommer dessa företrädare. Detta innebär att en god man för ensamkommande barn, i formell mening, får begära dop eller lämna meddelande om upptagande i kyrkan beträffande barnet. Det är dock viktigt att tänka på att godmanskapet är en temporär lösning för barnet, vilket aktualiserar särskilda pastorala bedömningar, utöver det faktum att dessa barn befinner sig i en utsatt situation. En viktig aspekt i den pastorala bedömningen är vilken situation barnet kan hamna i då det återförenas med sina vårdnadshavare. De allmänna förutsättningarna om att barn som fyllt 12 år själv ska ha samtyckt till inträdet gäller naturligtvis även i dessa situationer, liksom att barnets egna synpunkter och önskemål ska tillmätas allt större betydelse i takt med dess stigande ålder och utveckling. I praktiken bör det dock knappast komma ifråga att en god man initierar frågan om dop eller kyrkotillhörighet annat än med utgångspunkt i barnets egna initiativ. Överförmyndarförvaltningen i respektive kommun kan lämna upplysningar om vem som förordnats som god man.”

  Information om kristna i Sverige

  Sverige räknas traditionellt som ett kristet land. Cirka 5,6 miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan. Många asylsökande som kommer hit uppfattar Sverige som ett kristet land. Det kan föra med sig uppfattningen att för att bli svensk ska man bli kristen. Sverige uppfattas ofta som mer kristet av de som flyttat hit än vad vi själva troligen uppfattar. Konvertiter från andra religioner utmanar således inte endast sig själva utan också självbilden hos många av Svenska kyrkans medlemmar.​

  Åren 2015-2016 sökte fler människor än någonsin tidigare asyl i Sverige. Många av dem mötte Svenska kyrkans diakonala arbete i församlingarna, vilket har undersökts och beskrivits i En tid av möten – Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016. Studien riktar sig bland annat till de Svenska kyrkans församlingar som arbetar med asyl- och migrationsfrågor, vilket inkluderar de som ansvarar för dopundervisning för konvertiter, och boken kan vara ett stöd i arbetet. I kapitel 14 behandlas särskilt frågor om trosutövning bland de asylsökande och nyanlända som söker sig till Svenska kyrkan. Boken lanserades i april 2017 och kan beställas eller laddas ner som PDF här.

  ​Alla titlar

   

  Online​

  Framtiden bor hos oss, Kristusvägen,
  https://www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs/vuxenvag-till-kristen-tro

  Framtiden bor hos oss, Material för bibelstudier på fler språk, https://www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs/oversatt-material

  Kyrkoordningen (KO)                                              https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

  Lidén, Gunilla, 2011, Intro - Introduktion till kristen tro [på arabiska], https://webbshop.svenskakyrkan.se/

  Svenska kyrkan, Dop och konversion i en mångreligiös kontext, https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/dop-och-konversion

  Svenska kyrkan, En kyrka – många ansikten [på svenska, persiska och arabiska] https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/flersprakigt-material

  Svenska kyrkan, Förslag till doppastoral för dop av konvertiter                  Nedladdningsbar som PDF

  Svenska kyrkan, Konversion och dop av asylsökande, https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/konversion-och-dop-av-asylsokande

  Svenska kyrkan, Rum för alla- Lite mer om Svenska kyrkan [på svenska, arabiska och engelska],                                  https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/flersprakigt-material  

  Svenska kyrkan, Översatt gudstjänstmaterial på dari, persiska och tigrinja och arabiska   https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/oversatt-gudstjanstmaterial 

  Tryckt material

  Sandgren, Cajsa, 2008, Möten med islam. Uppsala: Svensk kyrkan

  Sandgren, Cajsa & Åmell, Katrin (red), 2011, Äktenskap där religioner möts. Sundbyberg: Sveriges kristna råd

  Hellqvist, Kristina & Sandberg, Andreas, 2017, En tid av möten – Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016 . Uppsala: Svenska kyrkan

  Biskopsmötet, 2011, Leva i dopet – brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Biskopsmötet

  Biskopsmötet, 2019, De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Uppsala: Biskopsmötet

  Helgesson Kjellin, Kristina, 2016, En bra plats att vara på - en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos & Norma förlag

  Lidén, Gunilla, 2011, Intro - Introduktion till kristen tro. Stockholm: Verbum

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2022-06-01
  X
  Dokumentid: 1378513- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133