Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Ideellas engagemang

  Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet utförs av volontärer. Därför är det angeläget att göra det enkelt för den som vill engagera sig ideellt att komma in i verksamheten och trivas där.

   

  Hur organiserar man ideellas arbete?

  Församlingen behöver ha ett strategiskt tänkande och en tydlig struktur för hur man ska organisera ideellt engagemang och hur man kan ta tillvara varje persons unika kompetens. Skälen till att en person vill engagera sig ideellt kan vara olika.  Det kan handla om att man har ett intresse för sakfrågorna eller att man vill bidra till att hjälpa människor som är i nöd. Engagemanget kan ha en existentiell grund: att få vara med i ett meningsfullt sammanhang, att få verka för det positiva och göra nytta.

  Det kan även vara grundat på en individs kristna tro och vara ett sätt att ge uttryck för denna tro i praktisk handling. Den som ansvarar för att organisera volontärers arbete i församlingen behöver vara medveten om och bejaka att ideellt engagerade människor ofta vill mer än bara hjälpa till. De vill ta ansvar och få förtroende inom de områden där de engagerar sig. Att ta vara på volontärernas specifika kunskap och kompetens är viktigt. 

  Här nedan hittar du råd om hur församlingen kan arbeta med organiseringen av de insatser som ideella gör för och med människor som är nya i Sverige.

  Planera rekryteringen av volontärer

  Börja med att se över om det finns behov av marknadsföring innan rekryteringen av nya volontärer inleds. Hittar många intresserade personer själva till verksamheten, eller behöver en särskilt utsedd rekryterare arbeta aktivt för att informera om de möjligheter som finns?

  Om man vill genomföra ett aktivt värvningsarbete är det dags att inventera de rekryteringskanaler som man har tillgång till.​ Nästa steg är att se över vilken kapacitet som finns inom församlingen för att kunna genomföra värvningsprocessen och sedan på ett hållbart sätt stötta och handleda de nya volontärerna. Här bör man utse en volontärsamordnare som har det övergripande ansvaret för rekryteringen och för de ideellas arbete.

  Fundera kring vilka egenskaper eller förutsättningar hos varje volontär som kan ha inverkan på utförandet av ett visst uppdrag. Alla människor kan och bör uppmuntras till att engagera sig ideellt, men alla personer har inte de bästa förutsättningarna för alla typer av uppdrag. Tänk över om till exempel ålder, kön, intressen och erfarenheter kan ha betydelse för hur en person genomför ett visst uppdrag.​

  Ta fram en uppdragsbeskrivning och en frivilligprofil

  Kalla de intresserade till intervju, antingen individuellt eller i grupp beroende på vilken typ av uppdrag det rör sig om. Till intervjutillfället är det bra om man har tagit fram en uppdragsbeskrivning där det tydligt framgår vad den frivilliga kommer att ha för uppgifter, när uppdraget startar och vem som är handledare. Beskrivningen ska även innehålla information om uppdragets avgränsningar, till exempel om hur många timmar i veckan man förväntas arbeta och om det finns vissa frågor (exempelvis juridiska frågor, förfrågningar från media) som volontären inte ska hantera på egen hand och vem som ska kontaktas när sådana frågor dyker upp.

  En plan för introduktion och eventuell fortbildning ska även finnas med, och uppförandekod eller policydokument bifogas om sådant finns. Om uppdraget som intervjun gäller innebär att ett utdrag ur belastningsregistret bör göras så kan man be volontärkandidaterna att ta med det till detta möte.​

  ​När församlingen och den blivande volontären kommit överens om att gå vidare i inslussningen till det ideella uppdraget är det dags att skriva en frivilligprofil. I profilen ska uppdragets namn och de kompetenser som det förväntas kräva anges. Dessutom bör de erfarenheter och personliga egenskaper som kan inverka på utförandet av uppdraget listas för att på bästa sätt kunna stötta volontären under uppdragets gång.

  Följ upp arbetet regelbundet​

  När uppdraget har inletts är det viktigt att det finns en tydlig plan för regelbunden uppföljning av arbetet. En utvärdering vid projektets slut som kan identifiera vad som fungerat bra respektive mindre bra är självklart viktigt för församlingens framtida verksamhet, men återkommande träffar där volontären och handledaren pratar om hur arbetet fortlöper är avgörande för att projektet ska bli hållbart.

  Det är även en god idé att då och då bjuda in samtliga volontärer i församlingen för att i grupp diskutera hur arbetet fortlöper. Förslag till förbättringar kan växa fram när personer som kanske vanligtvis inte arbetar med samma uppgifter i församlingen träffas och tillför olika perspektiv. Många upplever även att det är stärkande att ses i grupp och känna att man är en del av något större än det individuella uppdraget.​

  Vidareutbildning för ett stärkt engagemang

  Det finns ett inomkyrkligt nätverk som heter Ideellt forum i Svenska kyrkan. Ideellt forum arbetar med att utveckla delaktighet och idealitet i det lokala församlingslivet. Nätverket håller själva och i samverkan med andra utbildningsanordnare kurser som ska leda till att det ideella engagemanget stärks. Kurserna riktar sig både till de som själva engagerar sig ideellt och de som ska leda det ideella arbetet. Du kan läsa mer om Ideellt forums kurser här.

  Ideellt forum har också material som man kan använda i arbetet med ideellt engagerade, bland annat en skriftserie om ideellt arbete i Svenska kyrkan. De hittills utgivna skrifterna hittar du här.

  Hur kan församlingen komma i kontakt med nya ideella?

  Ett första steg för att komma i kontakt med personer som vill engagera sig ideellt är att annonsera genom befintliga kanaler. Om församlingen har en tidning, ett nyhetsbrev, en välanvänd anslagstavla eller en aktiv grupp på sociala medier så kan man informera om att man söker volontärer där. 

  Volontärbyrån har ett web-baserat verktyg som syftar till att öppna upp vägar och utveckla det ideella engagemanget i Sverige. De har skräddarsytt sin webbplats och skapat en portal för Svenska kyrkan där uppdrag från församlingar finns och kan sökas av dem som är intresserade. Dessutom kan varje enskild församling få en egen sökfunktion att ha på sin hemsida som visar de egna, aktuella uppdragen. Du hittar Volontärbyrån i Svenska kyrkan här.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Uppdaterad
  2019-05-13
  X
  Dokumentid: 1271478- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133