Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Konsekvenser av coronapandemin

  Den pågående coronapandemin påverkar även asylsökande, nyanlända och papperslösa. Här försöker vi reda ut hur olika grupper drabbas.

   

  Sammanfattning och slutsatser

  Asylsökande som befinner sig i Sverige kan drabbas av längre handläggningstider, vilket kan medföra ökad oro och psykisk ohälsa.

  De som har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd kommer ha svårare att få permanenta uppehållstillstånd. Detta som en följd av kravet på försörjning från varaktig inkomst och att arbetslösheten stiger i pandemins spår. Detta kan få negativa konsekvenser för deras etablering i Sverige och möjligheten att känna sig trygg.

  På motsvarande sätt innebär försörjningskravet att personer med uppehållstillstånd i Sverige troligen kommer få mycket svårare att återförenas med sina familjer. Detta kan leda till ökad frustration och psykisk ohälsa hos gruppen. Undantaget är de som beviljas flyktingstatus och vars familjer ansöker inom 3 månader.

  Gruppen som omfattas av nya gymnasielagen riskerar att få svårare att aktivt delta i studierna eftersom gymnasieskolor håller stängt. De kommer också bli svårare att få ett arbete inom stipulerad tid. Konsekvensen är att de riskerar att utvisas eller att deras befintliga utvisningsbeslut blir verkställbart. Stor risk finns att denna grupp inte lämnar Sverige utan stannar kvar som så kallade papperslösa.

  Personer med arbetstillstånd riskerar att förlora sina jobb och därmed sina uppehållstillstånd. Vissa stannar troligen kvar i Sverige som så kallade papperslösa.

  Papperslösa lever redan sedan tidigare i stor utsatthet och har svårt att hävda sina mänskliga rättigheter och skydda sig själva mot brott. Papperslösa är de som förlorar jobben först och saknar socialt skyddsnät. De står då många gånger helt utan bostad eller mat för dagen.

  Den frustration som redan finns hos förvarstagna personer till följd av att de är frihetsberövade och ska skickas tillbaka till sina hemländer skapar tillsammans med oron för att bli smittad en risk för våldsamheter och ökad psykisk ohälsa. Detta riskerar att förvärras i och med att de förvarstagnas kontakt med omvärlden minskar till följd av besöksstoppet. 

   

  Asylsökande

   

  Kan asylsökande resa till Sverige? 

  Den 17 mars 2020 beslutade regeringen om förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Det tillfälliga inreseförbudet har därefter förlängts flera gånger och gäller nu till och med den 31 augusti 2020. Personer som är i behov av internationellt skydd undantas från inreseförbudet.

  Möjligheten att ta sig till Sverige har dock minskat i och med att flyg- och tågavgångar ställts in och att olika kontroller genomförs vid gräns i Europa. Migrationsverkets verksamhet har påverkats av coronaviruset men fokuserar på att upprätthålla centrala uppgifter som att ta emot och registrera asylansökningar.

  Hur påverkas handläggningstiden?

  Migrationsverket pausade tillfälligt muntliga utredningar i 14 dagar från och med 30 mars för att minska smittspridningen av coronaviruset. Därefter har myndigheten beslutat att de flesta utredningar ska genomföras via video. Den person som ska utredas och handläggaren från Migrationsverket sitter i varsitt videorum. Tolk eller offentligt biträde kan antingen vara med på telefon eller i samma rum som den som utreds. Kortare samtal ska ske på telefon. I vissa fall är det inte lämpligt med videomöte exempelvis om man har syn- eller hörselnedsättning eller om det är en utredning som rör svåra och komplicerade händelser. Går det inte hitta en lösning för att genomföra sådana samtal kan det innebära en länge väntan. Precis som i övriga samhället så finns det en viss ökad sjukfrånvaro bland Migrationsverkets personal vilket i viss mån skulle kunna innebära ökade handläggningstider. Samtidigt har det tillfälliga reseförbudet lett till ett lägre antal asylsökande vilket innebär en lägre belastning på Migrationsverket.

  Det finns även en risk för längre handläggningstider hos migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Detta kan bland annat vara en konsekvens av att många nämndemän är över 70 år och därmed räknas som riskgrupp. Resor inom Sverige kan även försvåras exempelvis på grund av inställda avgångar för flyg/tåg/buss vilket kan göra det svårt för asylsökande att delta vid utredningar/förhandlingar.

  Advokatsamfundet understryker att i det enskilda ärendet är det advokaten/offentliga biträdet som ska göra en bedömning hur man bäst agerar utifrån klientens intressen. När det gäller vissa ärenden kan personlig närvaro vara viktig av rättssäkerhetsskäl

  Hur påverkas möjligheten till permanent uppehållstillstånd?

  Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen. Regeringen bedömer att den svenska ekonomin kommer gå in i en lågkonjunktur och att arbetslösheten kommer stiga till 9 % under 2020. Återhämtningen bedöms pågå under flera år.

  För att få ett permanent uppehållstillstånd vid förlängning av tillstånd behöver den sökande uppfylla vissa krav. Ett av kraven är att personen kan försörja sig genom anställning eller inkomster från näringsverksamhet och att inkomsterna har en viss varaktighet på minst två år framåt. Med en högre arbetslöshet riskerar de som står långt från arbetsmarknaden, såsom nyanlända, få svårt att hitta arbete.

  Hur påverkas möjligheten till s.k. spårbyte?

  Med ett spårbyte avses oftast att en person som sökt asyl men fått arbete kan under vissa förutsättningar beviljas ett uppehållstillstånd för arbete inifrån Sverige. Med en hög arbetslöshet minskar möjligheten att få ett arbete som uppfyller kraven och därmed chansen till spårbyte.

   

  Kvotflyktingar

   

  Hur påverkas kvotflyktingar som har beviljats uppehållstillstånd men ännu inte rest in till Sverige?

  Resorna till Sverige för kvotflyktingar som beviljats uppehållstillstånd ställdes först in till följd av pandemin. I juli meddelade dock Migrationsverket att överföringarna av kvotflyktingar till Sverige skulle återupptas. Alla flyktingar som överförs ska genomgå en hälsoundersökning innan resan. Endast personer utan symptom på covid-19 får resa.

   

  Familjeåterförening/anhöriginvandring

   

  Kan anhöriga som beviljats uppehållstillstånd resa in i Sverige?

  Tidigare så krävdes det enligt Polismyndighetens tolkning av 3 § i förordningen om tillfälligt inreseförbud att en utlänning skulle "återvända hem" till ett etablerat hem i Sverige där utlänningen vistats tidigare. Det innebar att en person som nyligen beviljats uppehållstillstånd exempelvis på grund av familjeanknytning men som ännu inte rest in i Sverige inte kunde anses återvända hem.

  Den 8 juni infördes vissa ändringar i inreseförordningen för att minska familjesplittring och underlätta familjeåterförening. Detta innebär att utlänningar kan undantas från inreseförbudet om de har en nära familjeanknytning (make/maka, sambo, barn) till en svensk medborgare eller en utlänning med uppehållstillstånd i Sverige. Den person som reser till Sverige måste styrka sin anknytning exempelvis genom beslut från Migrationsverket. Därmed krävs det inte längre att personen "återvänder hem" till ett etablerat hem där hen vistats tidigare.

  Det finns även undantag för en utlänning med angelägna behov ex trängande familjeskäl eller personer som har andra humanitära skäl. Polismyndigheten skriver på sin hemsida att ”exakt vilka avgränsningar som kommer att görs vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall”.

  Polisen bedömer att trängande familjeskäl ska röra en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig såsom närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård.

  Finns risk för återkallelse av tillstånd?

  De som har beviljats familjeåterförening/anhöriginvandring har ingen tidsfrist för att resa in. Enligt 7 kap 2 § utlänningslagen får ett tillstånd återkallas om det föreligger särskilda skäl. Att en person inte reser in i Sverige efter att ha beviljats tillstånd skulle möjligen, efter en individuell bedömning, kunna anses vara ett sådant skäl.

  Däremot gör inte Migrationsverket några generella kontroller av att folk som beviljats tillstånd faktiskt rest in. Vanligtvis kan därmed personer som beviljats uppehållstillstånd dröja länge med inresa utan att det föranleder problem eller återkallelse.

  Hur påverkar den ekonomisk utvecklingen möjligheten att återförenas med sin familj?

  Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen. Regeringen bedömer att den svenska ekonomin kommer gå in i en lågkonjunktur och att arbetslösheten kommer stiga till 9 % under 2020. Återhämtningen bedöms pågå under flera år. Detta kommer slå extra hårt mot grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden så som nyanlända.

  Så som reglerna för anhöriginvandring är utformade i och med den tillfälliga lagen så är det enbart personer med flyktingstatus vars anhöriga ansöker om återförening inom 3 månader som är undantagna från försörjningskravet. Det innebär att möjligheten för gruppen nyanlända att återförenas med sin familj i Sverige minskar.  

  Hur påverkas handläggningstiden?

  Precis som i övriga samhället så finns det en viss ökad sjukfrånvaro bland Migrationsverkets personal. Detta kan i viss mån innebära ökade handläggningstider. Samtidigt har det tillfälliga reseförbudet lett till ett längre antal asylsökande vilket innebär en generellt lägre belastning på Migrationsverket. I de ärenden där personen i Sverige, anknytningspersonen, ska höras av Migrationsverket kommer nu troligen utredningen genomföras via videolösningar eller telefon.

  Det finns en risk för längre handläggningstider hos migrationsdomstolarna. Detta kan bland annat vara en konsekvens av att många nämndemän är över 70 år och därmed räknas som riskgrupp.

  Svårigheter att resa till eller få en besökstid på en ambassad kan innebära att handläggningen i ärenden rörande familjeåterförening/anhöriginvandring kan bli längre.Besök på ambassad kan inte ersättas med video- eller telefonintervju då den sökande vid besöket även lämnar fingeravtryck och fotografi till ett uppehållstillståndskort. Besöket på utlandsmyndigheten är därför nödvändigt och ambassaderna har inga möjligheter att genomföra intervjun via telefon, Skype eller video.

   

  Personer med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

   

  Hur påverkas möjligheten att få förlängt på grund av studier?

  Samma regler gäller. Det vill säga att en person måste delta aktivt och följa sin studieplan eller motsvarande. När gymnasieskolor nu stängts och undervisningen sker på distans kan det bli svårare att tillgodogöra sig undervisningen. För distansundervisning behövs dator/platta och internetuppkoppling. Även om många har dator/platta via skolan är det inte självklart att alla har råd med internetuppkoppling.

  Frivilliga krafter har ofta gett stöd exempelvis genom läxhjälp men många frivilliga är äldre, vilket innebär att de tillhör en riskgrupp, och de stannar därför nu hemma i större utsträckning. Gruppen är i högre grad än andra gymnasieelever beroende av skollunchen, då denna för många av dem är den enda säkra måltiden de får under dagen.

  När studierna förväntas skötas hemifrån går de miste om den.Vissa personer som omfattas av nya gymnasielagen har inte eget boende/fast boende utan bor inneboende eller tillfälligt hos privatpersoner. I vissa fall är dessa äldre och är riskgrupp vilket kan innebära att de inte längre vågar ha inneboende. I de fall när boendelösningen inte längre fungerar kan det vara extra svårt att hitta nytt boende grund av coronapandemin.

  Utan bostad är det än svårare att klara undervisningen särskilt när gymnasieskolorna är stängda.Generellt har de ensamkommande unga som omfattas av nya gymnasielagen ofta sämre förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta och smittspridning då de ofta bor trångt och/eller har mycket begränsade möjligheter att påverka sitt boende.

  Hur påverkas möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete efter avslutade studier?

  Efter att ha fullföljt en gymnasieutbildning och tagit examen så måste personen inom 6 månader hitta ett jobb för att få en försörjning. Vid förlängningsansökan kan personen få ett permanent uppehållstillstånd om hen uppfyller kraven. Ett av kraven är att personen kan försörja sig genom anställning eller inkomster från näringsverksamhet och att inkomsterna har en viss varaktighet på minst två år framåt.

  Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och regeringen bedömer att den svenska ekonomin kommer gå in i en lågkonjunktur och att arbetslösheten kommer stiga till 9 % under 2020. Återhämtningen bedöms pågå under flera år. Med en högre arbetslöshet riskerar denna grupp få svårt att hitta arbete. Många småföretag exempelvis inom restaurang och handel har drabbats hårt och dessa är potentiella arbetsgivare för denna grupp.

   

  Personer med arbetstillstånd

   

  Hur påverkas möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete?

  Samma regler gäller för att få förlängt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Detta innebär att personer som blir av med sitt arbete till följd av en försämrad ekonomisk situation med anledning av coronapandemin inte kommer kunna få förlängt uppehållstillstånd. Städ-, restaurang- och resebranschen har många utländska medborgare bland sina anställda och dessa branscher har nu drabbats hårt.

   

  Papperslösa

   

  Hur påverkas papperslösa?

  De som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd s.k. papperslösa är en mycket blandad grupp. Vissa har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd och vissa har aldrig försökt regularisera sin vistelse i Sverige. Papperslösa har oftast inte rätt att arbeta eller rätt till alla välfärdstjänster, vilket gör att de har svårt att hävda sina mänskliga rättigheter och skydda sig själva mot brott. De riskerar att utnyttjas av mindre nogräknade företag som billig arbetskraft.

  Till följd av coronapandemin och den ekonomiska nedgången är det dessa människor som förlorar jobben först utan socialt skyddsnät att falla tillbaka på. Generellt har papperslösa ofta sämre förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta och smittspridning då de ofta bor trångt och/eller har mycket begränsade möjligheter att påverka sitt boende.

  Personer med symptom på smitta har ofta ingenstans där de kan gå i karantän och heller inte sköta sin hygien. Gymnasieelever som är papperslösa går nu miste om skollunchen. Skulle förskolor och skolor stänga riskerar även yngre barn stå utan måltider som kanske kan vara den enda säkra måltiden på dagen.

   

  Förvarstagna

   

  Kommer personer som är förvarstagna kunna verkställas till sina hemländer?

  Polisen skriver på sin hemsida att verkställigheter kommer fortsätta till de länder där återvändare accepteras och flyg går. I praktiken kommer det sannolikt inte gå att verkställa avvisnings- eller utvisningsärenden i någon större utsträckning på grund av brist på flyg och införda inreseförbud i stora delar av världen.​

  Hur är situationen på förvaren?

  Frustrationen inne på förvaren ökar, inte minst för att det, åtminstone på ett förvar, finns konstaterade fall av coronasmitta, både bland de förvarstagna och personalen. Här finns stor risk för smitta, men även stor risk för våld då frustrationen och oron bland de förvarstagna av naturliga skäl är hög. Våldsamma incidenter har redan inträffat på förvaret i Märsta. Sedan början på april tillåts inga besök längre, varken av privatpersoner eller besöksnätverk. Som en följd har den besöksverksamhet Svenska kyrkan har på samtliga sex förvar ställts in. De fysiska besöken har nu sedan några veckor tillbaka ersatts av digitala möten på tre av förvaren; Märsta, Kållered och Åstorp. Migrationsverket arbetar på att ordna olika videomöteslösningar på de kvarvrande tre förvaren; Gävle, Flen och Ljungbyhed. Maxantalet platser på förvaret har sänkts, på grund av personalbrist, vilket gör utrymmena luftigare och gör att det går att isolera personer som uppvisar symptom.​

  Redaktör
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Uppdaterad
  2020-09-28
  X
  Dokumentid: 1491080- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133