Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Svenska kyrkans miljödiplomering

  Svenska kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som fungerar som ett verktyg och kvalitetssäkring för hållbarhetsarbete i Svenska kyrkan.

  Svenska kyrkans miljödiplomering är ett verktyg för de som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en hållbar utveckling för alla människor. Miljödiplomeringen som Svenska kyrkan har tagit fram har många likheter med ledningssystemen; ISO 14001 och EMAS. Det som gör Svenska kyrkans miljödiplomering unik är:

  • En teologisk övertygelse kring vikten av att arbeta med hållbar utveckling som drivkraft 
  • Den pedagogiska strukturen som leder till en lärande organisation       
  • En bred förankring och delaktighet skapas genom arbetsmetoden med reflektion och samtal       
  • Ett helhetsfokus som leder till en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv    
  • Ett fokus på att utföra konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett målstyrt arbetssätt
  • Att metoden är ett verktyg som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner 

  Startfas

  För att påbörja miljödiplomeringsarbetet tar man kontakt med stiftets handläggare för hållbar utveckling för mer information. Sedan ska det fattas ett beslut i kyrkorådet att man ska påbörja diplomeringsarbetet. Därefter ska majoriteten av de anställda och förtroendevalda genomgå en grundläggande miljöutbildning som stiftets handläggare kan hjälpa till med. Inom arbetsgruppen utser man sedan en miljögrupp som ansvarar för arbetet.

  Efter denna startfas är man redo att gå vidare till genomförandefasen som är uppbyggd i sex steg.

  Sex steg som arbetsmetod

  Svenska kyrkans miljödiplomering är upplagd i sex steg som alla leder vidare i arbetsprocessen.

  Steg 1 – Nulägesbeskrivning  visar hur verksamheten påverkar miljön.

  Steg 2 – Vision och miljöpolicy formuleras utifrån den egna kontexten.

  Steg 3 – Handlingsplan med mål och åtgärder som konkretiserar miljöpolicyn formuleras.

  Steg 4 – Ansvarsfördelning och organisation av miljöarbetet i stort men också för handlingsplanen bestäms.

  Steg 5 – Uppföljning av arbetet och handlingsplanen utifrån målsättning sker.

  Steg 6 – Informationsspridning till alla berörda om planerat och genomfört miljöarbete.

  Diplomeringsfas 

  När genomförandefasen är klar återstår diplomeringssamtalet och själva miljödiplomeringen, efter en godkänd diplomering delas ett diplom ut.

  Vinster med Svenska kyrkans Miljödiplomering

  Det finns vinster med att genomföra miljöarbete på detta sätt, förutom en minskad miljöpåverkan leder även ett arbete på detta sätt ofta till kostnadsbesparingar; ett minskat behov av energi, råvaror och minskade avfallsmängder. Att genomföra en miljödiplomering bidrar även till reflektion över livsstilsfrågor och förändrade beteenden. Kanske även ett hållbarare liv, yttre såsom inre!

  För mer information och hjälp med att starta upp miljöarbetet i er församling, kontakta josefine.radon.bertilsson@svenskakyrkan.se. Handläggaren finns tillgänglig för stöd under hela arbetsprocessen.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Radon Bertilsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2021-01-07
  X
  Dokumentid: 1294168- Webid: 28948 - Unitid: 5