Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Etappmål

  Etappmål till (och med 2022) ska

  • Kyrkans uppdrag
  - Föra samtal om klimatkrisens andliga och existentiella aspekter.
  - Integrera klimatfrågan i församlingarnas arbete.
  - Fördjupa samarbetet mellan klimat och pilgrimsarbete.
  - Fira Skapelsetid.

  • Energianvändning i byggnader
  - Eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade.
  - Alla Svenska kyrkans enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme (när det är möjligt.)
  - Klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 2017.

   • Produktion av förnybar el
  - Det finnas konkreta förslag om hur produktionen av förnybar el kan ökas.
  - Det finnas former för stödjande insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndigheter.
  - Det finnas ett nationellt och flera regionala ramavtal för installation av solel.
  - Två till tre större projekt för produktion av förnybar el vara under utveckling.

  • Transporter, resor, maskiner, och markanvändning
  - Digitala möten användas av fler stift, pastorat och församlingar än idag. (Här ingår även utbildningar i hur man bäst genomför digitala möten.)
  - 20 procent av pastorat och församlingar ha laddplatser för elfordon.
  - Det total antalet laddplatser var minst 300.
  - Minst 40 procent av de bilar som enheterna äger eller leasar ska vara el- eller hybridfordon.
  - Minst 60 procent av enheterna ska ha egna resepolicyer som främjar fossilfria färdsätt.
  - Goda exempel på flygfria resor i församlingar finnas på Hållbarhetsportalen.

  • Konsumtion och investeringar
  - Anslutningen till Svenska kyrkans ramavtal och speciellt de med relevans för klimatet fördubblas. 
  - Behovet av ytterligare avtal med klimat- och hållbarhetnytta ska undersökas och upphandlingar inledas.
  - En utbildning i hållbara investeringar tas fram.
  - Anslutningen till kyrkans hållbara Ethos-fonder öka.
  - Investeringarna i så kallade Impact-fonder och gröna obligationer ökas.
  - Samverkan med andra investerare och inköpare öka för att skapa stark efterfrågan på hållbar produktion och konsumtion.

  • Förvaltning av skog och mark
  - En gemensam metod för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser samt substitutionseffekten ska tas fram för implementering inom PLT på samtliga stift
  - Samtliga åtgärder för klimatnyttan ska balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala och andliga värden

  PLT ska
  - Påverka till ett ökat träanvändande i byggnationer.
  - Fortsätta att driva på investeringar i sol- och vindkraft.
  - Verka för att skapa forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt för våra arrendatorer, med syftet att skapa ett hållbart och fossilfritt jordbruk.
  - Använda sig av möjligheten att påverka brukandet vid nyupplåtelse av arrenden om det anses lämpligt.
  - Sätta mål senast 2021 för en minskad klimatpåverkan. 
  - Ska i sitt skogsbruk sträva efter att tillvarata den brukade skogsmarkens hela produktionspotential för ökad klimatnytta.
  - Ska ta stöd från aktuell forskning i arbetet med att öka skogarnas klimatnytta​

   ​

  • Klimatanpassning och krisberedskap
  - Fortsätta att delta i totalförsvaret och krisberedskapsinsatser.
  - Ge stöd till människor som flytt situationer som uppstått på grund av klimatförändringars effekter.
  - Ge psykosocialt stöd i samband med kriser, både i Sverige och utomlands.
  - Rusta lokalsamhällen i utvecklingsländer där vi stödjer projekt.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Pia Andersson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2021-06-08
  X
  Dokumentid: 1534837- Webid: 28948 - Unitid: 5