Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Goda exempel från Stockholms stifts församlingar

  Foto: Gustaf Hellsing

  I Stockholms stifts församlingar/pastorat pågår ett aktivt arbete för hållbar utveckling, ofta med stöd av Miljöledningssystemet. Här kommer en sammanställning med några av alla de goda exempel på hållbarhetsåtgärder som genomförts i stiftets församlingar och pastorat.

  Så många som 53 % av Stockholms stifts 53 församlingarna/pastoraten har anslutit sig till Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem för hållbar utveckling. Ett ledningssystem där församlingen arbetar målmedvetet och strategiskt med att minska sitt negativa fotavtryck i hela församlingens verksamhet. Förutom att identifiera och minska negativ påverkan är det lika viktigt att medvetet identifiera alla positiv påverkan vi som kyrka bidrar med genom möten med människor och undervisning/lärande och engagemang i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

  Kontaktpersoner lokalt hittar du i spalten till höger eller på respektive församling/pastorats hemsida.

   

  Gudstjänst

  Gudstjänst med hållbarhetstema:

  Huddinge pastorat lyfter olika teman i gudstjänsten som rör omsorgen om miljön och medmänniskan. De väljer även hållbara alternativ för bröd, blommor och vin.

  Solodariskt altarbord:

  I Lovö kyrka i Ekerö pastorat har kyrkvärden Kaisa Celsing varit med och tagit ett viktigt steg mot ett solidariskt altarbord i församlingen. En grupp odlar nu egna blommor på en lovöbondes mark. Ett samverkansprojekt med många drivkrafter – inte minst att minska församlingens klimatavtryck från långväga blomstertransporter.

  Hållbart bröllop:

  I Nacka församling har man tagit fram en handfast guide för brudpar som vill gifta sig med med låg miljö- och klimatpåverkan i fokus. Resor, mat, ringar, kläder - alla beståndsdelar i ett bröllop kan bli gröna med hjälp av Ekobröllopsguiden.

   

  Undervisning

  Undervisning genom agerande:

  Ett exempel är Uppdrag global, där 700 konfirmander och unga från hela stiftet samlades och fick vara med om kläd ”swopping” och även erbjöds att lämna in sina gamla mobiltelefoner för återbruk. De samlade dessutom på en enda dag in över 40 000 kronor till ACT Svenska kyrkans internationella arbete som har hållbar utveckling som ett av tre viktiga genomsyrande perspektiv.

  Utbilda medarbetare:

  I Farsta församling utbildar man medarbetare och förtroendevalda varje år inom hållbarhet. Exempelvis har man haft utbildningstillfällen med teman Agenda 2030, hållbarhetsutveckling och naturens rättigheter. Alla arbetslag har även sett hållbarhetsfilmen Imorgon.

  Utbilda medarbetare:

  Huddinge pastorat har haft större och mindre kurser och utbildningar under 2019 i exempelvis  social hållbarhet. Studiebesök Frustuna församling. "Att göra en förenklad hållbarhetsredovisning i församlingen". Föredrag om SALs arbete mot klimatförändringarna. Sustaining All Life (SAL) skickar grupper av ledare till FNs klimatsamtal. Ett pass kring mätning av social hållaberhet. Ett pass med pastoratets pedagoger om miljö och hållbarhet inför klimatneutral kyrka. Inspiration och dialog om GNH (Gross National Happiness) och andra initiativ till helhetssyn på välbefinnande bortom tillväxt. I december 2020 diplomerades Huddinge pastorat för sitt miljö- och hållbarhetsarbete på högsta nivån i Svenska kyrkans miljöledningssystem, Fas 3!

  Undervisning genom filmvisning:

  I Boo har en filmvisning av David Attenboroughs Ett liv på vår planet för församlingsbor ​

   

  Diakoni

  Sociala och ekologisk odling:

  Grogruppen i Märsta pastorat har de en satsning där integration, arbetsmarknadsstöd och lokala odlingar kombineras. Syftet med Grogruppen är att skapa en kraftfull metod för samverkan mellan ideella aktörer och olika offentliga aktörer på arbetsmarknaden. Målet är att få långtidsarbetslösa invandrare och långtidssjukskrivna i arbete och främja deras egen växtkraft. Att bidra till landsbygdsutveckling och att nå ut med lokalt producerade produkter på marknaden är ytterligare mål för verksamheten. Projektet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Sigtuna kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården.

  Återbruk och skänka pengar:

  I Spånga-Kista församling syr en församlingsmedlem klänningar och skjortor till barn, av gamla kläder och stuvbitar. Kläderna säljs sedan på secondhandbutiken i Klockargården vid Spånga kyrka. Pengarna som kommer in via försäljningen går oavkortat till en hjälp till självhjälpsprojekt i ACT Svenska kyrkans regi som heter Ko-kalv-projektet.  

   

  Mission

  Nå ut via lokal festival:

  Farsta församling deltar vid Hökarängens hållbarhetsfestival. Där presenterar de församlingens hållbarhetsarbete och lyfter tänkvärda frågeställningar för besökarna.  

  Delaktighet och kommunikation:

  All inblandning av och kommunikation till exempelvis församlingsmedlemmar, är en del av missionsuppdraget. En styrka i kristen tro är att den ger oss hopp och kraft att, driven av kärlek, lämna vanmakten bakom oss för att förändra och skapa nytt. Genom att involvera och informera om hållbarhetsarbetet som Svenska kyrkan genomför och även ge stöd i enskilda församlingsmedlemmar egna strävan, så skapar Svenska kyrkan inspiration och hopp om en mer hållbar livsstil.  

   

  Fastighet, byggnad

  Solpaneler:

  Kyrkogårdsförvaltningens lokaler i Vallentuna församling har fått solceller, vilket påtagligt minskat koldioxidutsläppen. "Vallentuna församling hämtar kraft från ovan", kan man läsa på byggnaden. Solcellerna sitter på församlingens ladugård där man även infört bergvärme och nästan helt skurit ner energiförbrukningen för ladugårdens del. På helgerna och under sommaren blir det dessutom ett el-överskott som går till kyrkan och andra fastigheter i Vallentuna kyrkby.

  Pengar till solpaneler:

  Saltsjöbadens församling engagerade dessutom allmänheten i en skickligt genomförd annonskampanj som fick en bred uppslutning där många bidrog till satsningen och insamlade medel. En av givarna skrev på sitt inbetalningskort ”Ateist. Men gillar det ni gör”. Församlingen fick in en kvarts miljon.

  Vindkraft:

  Färingsö församling har sedan länge investerat i vindkraft motsvarande 80 procent av församlingens energikonsumtion. Under 2020 installerades även en ny solcellsanläggning på församlingshuset i Stenhamra. Ett led i det systematiska hållbarhetsarbetet hos Fas 3-diplomerade Färingsö församling.

  Mätningar och justeringar:

  Täby församling har gjort enkla energiåtgärder. Genom noggranna mätningar och avstämningar mot normalårsväderlek justeras och trimmas värmesystemen. Församlingen har lyckats dra ner betydligt på energiförbrukningen utan stora kostnader. Till detta har även flera solcellsanläggningar installerats på olika av församlingens byggnader, bland annat kurs- och konferensgården Karlberg på Väddö som är en stor samlingspunkt för den stora konfirmandverksamheten.

  Kompostavfall:

  Högalids församling har sett till att deras kompostavfall återvinns och blir till biogas, genom stadens försorg.

  Alla bäckar små:

  Farsta församling byter allteftersom till LED-lampor och vid behov där det är lämpligt rörelsedetektorer. De satsar även på att täta och isolera och använder förnybar el.  

   

  Fastighet, mark

  Perennrabatter:

  På kyrkogården i Vallentuna församling erbjuder församlingen perennrabatter på gravvårdarna. Över huvud taget satsar man på växter som återkommer år från år. En outnyttjad äng på kyrkogården har blivit potatisland med entusiastiska förskolebarn som lokala odlare.

  Globala mål på kyrkogården:

  På kyrkogården vid Värmdö kyrka sitter skyltar med FN:s Globala mål intill olika delar där kyrkogårdsförvaltningen har arbetat för ökad biologisk mångfald. Titta till exempel på på fladdermusholken och lär dig mer om våra rödlistade arter om du besöker Värmdö församling! Eller sitt ner och vila på bänkarna och välj vilket hållbart perennpaket du vill beställa som gravskötsel om du har en grav på kyrkogården.

  Perenner och bikupor:

  Nacka församling har också satsat på att plantera perenner istället för att ha ettåriga utplanteringsväxter. De har också minskat antalet m2 gräsmattor som måste klippas med störande maskiner som dessutom slukar bränsle. Biodling, betande får och insekter finns det också. Skarpnäck församling har bikupor likväl som Danderyds församling och många fler. Västermalms och Farsta församlingar har har satt upp insektshotell och har fokus på insekts- och fjärilsvänliga växter.

  Påverkansarbete:

  Kyrkogårdschefen i Huddinge pastorat har bedrivit ett viktigt påverkansarbete som resulterat i en lagändring på begravningsområdet. Det gäller metallerna som blir kvar i ugnen efter en kremation. Istället för att de grävs ner i jorden kommer de nu sedan lagändringen 2018 att kunna materialåtervinnas. På det viset spar Svenska kyrkan både miljön och pengar och överskottet går till allmänna arvsfonden.

   

  Ekonomi, inköp och policy

  Ekologisk och vegetarisk mat:

  Vantörs och Högalids församlingar och Huddinge pastorat satsar på inköp av ekologisk mat. De har en stor andel ekologisk mat i sina kök och arbetar medvetet för att vidga medvetenheten om genomtänkta inköp till olika områden. I Vantörs församling gäller vegetarisk kostnorm.

  Kemikalierensning och medvetna inköp:

  Täby församling har genomfört en långtgående rensning i sina kemikaliehyllor genom en inhyrd konsult via Svenska kyrkans ramavtal med Chemgroup. Många andra församlingar, t ex  Boo församling, går också över till miljövänliga produkter till exempel på kyrkogården. Farsta församling använder i princip bara miljömärkta kemikalier.  

  Policy för kapitalförvaltning:

  Täby församling har valt att i finans- och medelsförvaltningspolicyn endast godkänna hållbara och etiska investeringar. Botkyrka församling placerar sina tillgångar i Svenska kyrkans etiska fonder.

   

  Tjänsteresor, gruppresor, transporter och fordon

  Laddstolpar:

  I Huddinge pastorat finns laddstolpar där kan både allmänheten och pastoratet själv kan ladda sina elbilar. Elen är förnyelsebar från sol, vind och vatten. Laddstolparna ska bära sina egna kostnader och en del av avgiften ska gå till pastoratets barn- och ungdomsverksamhet och till  ACT Svenska kyrkans internationella klimat- och miljöarbete, projekt Rädda skogen för livets skull.

  Elbil:

  Värmdö och Spånga-Kista församlingar har ersatt både sina gamla dieseltransportbil och församlingsbil med klimatsmarta elbilsalternativ.

  Eldrivna maskiner:

  Sollentuna och Botkyrka församlingar ett par av många församlingar som har valt eldrivna gräsklippare och lastcykel alt. golfbil som alternativa maskiner i arbetet på kyrkogården.

  Klimatresan:

  Nacka församling, Skarpnäcks församling, Högalids församling, Tyresö församling, Brännkyrka församling, Västermalms församling, Hägerstens församling, Ekerö pastorat, Hässelby församling, Ekerö pastorat, Huddinge pastorat, Österåkers pastorat, Lidingö församling och Sofia församling har jobbat med att ställa om till mer hållbart resebeteende på resor med konfirmanderna. De strävar efter att alltid undvika flygreosr med stor klimatpåverkan och väljer nu att åka med tåg, buss och färja även på resor till andra delar av Europa. Läs mer om stiftsprojekt Klimatresan

   

  På nationella intranätet hittar vi ännu mera exempel 

   

  Vill ni också miljödiplomeras? Läs mer här

  • Alla är med och bidrar. Solpaneler på kyrkoförvaltningens lokaler i Vallentuna minskar koldioxidutsläppen.

   Alla är med och bidrar. Solpaneler på kyrkoförvaltningens lokaler i Vallentuna minskar koldioxidutsläppen.

  • Medvetna hållbara matinköp i Högalid.

   Medvetna hållbara matinköp i Högalid.

  • Alla är med och bidrar. Stolta barn odlar potatis på en tidigare outnyttjad äng på kyrkogården i Vallentuna.

   Alla är med och bidrar. Stolta barn odlar potatis på en tidigare outnyttjad äng på kyrkogården i Vallentuna.

  • Vi odlar solidariskt.

   Vi odlar solidariskt.

  • Garnrester blir stickat till behövande.

   Garnrester blir stickat till behövande.

  • Konfirmander och vego-mat.

   Konfirmander och vego-mat.

  • Alla är med och bidrar. Perenner vid gravvårdarna i Vallentuna.

   Alla är med och bidrar. Perenner vid gravvårdarna i Vallentuna.

  • Ekobröllopsguiden.

   Ekobröllopsguiden.

  • Elbil och publik laddstolpe.

   Elbil och publik laddstolpe.

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Kristina Segerström, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-03-23
  X
  Dokumentid: 1253524- Webid: 28950 - Unitid: 14