Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Statliga medel för unga i hemlöshet

  Statliga medel utgår tyvärr 2021.

  Kulturdepartementet har i dec 2020 meddelat att Svenska kyrkan får del av medlen för att motverka hemlöshet bland unga vuxna även under 2020. Svenska kyrkan får samma summa som tidigare år: 15 miljoner totalt.

  • Deadline för ansökan av dessa medel 2020 har passerat. Besked om beviljade medel väntas under v. 7. 

  Frågor?
  johanna.linder@svenskakyrkan.se och katinka.levin@svenskakyrkan.se

  (Nedan finns en FAQ för nedladdning som hjälper er att skilja på de olika medlen – Unga i hemlöshetsmedel och Kyrkostyrelsens medel för asylsökande och flyktingar.​)

  Mer information om medel för Unga i hemlöshet 2020

  Den 17 december 2019 beslutade regeringen om bidrag till ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Regeringen har meddelat att bidraget till ideella organisationer ska gälla årligen i tre år från 2018. 2020 är därmed tredje och sista året som medlen delas ut.

  För 2020 har Svenska kyrkan tilldelats 15 miljoner kronor. Övriga organisationer som erhållit medel är Röda Korset, Rädda Barnen, och Stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg och Skåne. I regeringsbeslutet anges att medlen ska användas till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.

  Stockholms stift har 2020 tilldelats 2 700 000 kr.

  Hur ska medlen användas?

  Medlen ska användas till insatser som motverkar hemlöshet och psykisk ohälsa. Målgruppen är unga vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande barn och som fyllt 18 år, och befinner sig i en utsatt situation. Det kan handla om att de själva förväntas ordna sitt boende eller att de blir anvisade boende på en annan ort än där de går i skolan och har sina vänner. Var i asylprocessen de befinner sig spelar mindre roll. De kan alltså både ha uppehållstillstånd, vara i en pågående process om uppehållstillstånd eller befinna sig i återvändandeprocess. Det centrala är att de kommit hit som ensamkommande barn. Dock går medlen inte att användas för att gömma människor som inte längre har rätt att vistas i Sverige.​

  Insatser som medlen får användas till

  1. Boendelösningar: Ideella fadderhem eller andra former av boenden för målgruppen. Vad gäller fadderhem kan det även inkludera ersättning och stöd till ideella fadderhem. Det kan även inkludera kostnader för att driva boenden (inkl. lokalkostnader, personal, försäkringar) etc.
  2. Psykosociala insatser eller annat diakonalt stöd till målgruppen för att motverka psykisk ohälsa och hemlöshet.
  3. Psykosocialt stöd/handledning till anställda eller ideella, även i andra föreningar och nätverk. Här ingår även psykosocialt stöd/handledning till fadderhem.  

  Prioritering när medlen fördelas

  Då nivån på stiftens äskanden överskrider de till Svenska kyrkan tilldelade 15 miljonerna har en samlad bedömning gjorts utifrån följande parametrar:

  • Insatser med fokus på boendelösningar ges prioritet
  • Redan pågående insatser prioriteras för att säkerställa kontinuitet       

  Stiften fördelar medlen i församlingarna/pastoraten. Stiften ska följa upp att medlen kommer till användning och i förekommande fall informera nationell nivå om eventuell omfördelning av medel till andra insatser inom stiftet.

  Återrapportering

  Svenska kyrkans nationella nivå ska senast den 2 mars 2021 inkomma till Kammarkollegiet med en ekonomisk redovisning av genomförda insatser samt en redogörelse för resultaten.

  Medlen ska särredovisas hos församlingarna och pastoraten som fått ta del av medlen. Församlingarna och pastoraten måste rapportera till stiftet hur medlen har använts.

  Stift och församlingar ska återrapportera till nationell nivå senast 2021-01-20.

  Församlingarna/pastoraten ska återrapportera till Stockholms stift senast 2021-01-12

  Medlen får användas för kostnader för insatser som uppstår från 2020-01-01 till 2020-12-31.

  Samordning och samverkan

  Samordning och samverkan behöver ske på alla nivåer. I de stift och församlingar där det finns andra aktiva organisationer, föreningar och nätverk är det viktigt att metodiskt tänka in dessa och tala om hur vi kan samverka om pengarna. De gäller såväl de organisationer som fått medel som de lokala föreningar/nätverk som inte fått medel.  

  Att tänka på om församlingen tillhandahåller fadderhem 

  (info från 2019 års återrapportering, uppdatering kommer inom kort)

  För att undvika att ersättningar till fadderhemmen ska bli skattepliktiga är det viktigt att stödet antingen ges som en gåva eller som ett periodiskt understöd. Med mottagare avses här i första hand en privatperson som tagit emot en ung hemlös för att ge kost och boende i sin bostad. Om mottagaren bedriver näringsverksamhet, t.ex. någon form av rumsuthyrning, kan andra regler gälla. 

  Gåva

  Enligt Skatteverket är det att betraktas som en gåva om församlingen ger ett engångsbelopp utan motkrav på arbete till en mottagare som tagit emot en ung hemlös. 

  Periodiskt understöd

  Periodiska understöd är, enligt Skatteverket, regelbundna eller i övrigt återkommande bidrag till en mottagare. Syftet ska vara att utbetal­ningarna görs för att främja omsorg om barn och ungdom eller social hjälpverksamhet. Detta syfte anses normalt uppfyllt när en ung hemlös tas emot i den egna bostaden.  

  Församlingen som redovisningsansvarig

  (info från 2019 års återrapportering, uppdatering kommer inom kort)

  Vi har i rapporteringen av 2018 års medel sett att det på många håll är så att arbete med boende inte bedrivs i församlingens regi utan i lokala nätverk eller föreningar.

  Vi vill betona att det kan vara möjligt att finansiera insatser som bedrivs i nätverk eller föreningar med dessa medel. Dock krävs att församlingen har en aktiv roll i samarbetet, i sin ansökan tydligt kan beskriva denna roll och även tar fullt ansvar för både den ekonomiska och narrativa uppföljningen och rapporteringen. Det måste så att säga finnas ett ägarskap i församlingen för verksamheten.

  Det kan inte röra sig om ren vidareförmedling av medlen till annan aktör. Det är då bra om det upprättas avtal mellan församlingen och föreningen/nätverket om vilka kostnader församlingen finansierar och vilken roll församlingen har i samarbetet. Finansiering kan även ske genom att medlen till exempel används för att bekosta del av en diakontjänst eller liknande hos församlingen som engagerar sig i nätverket. ​(info från 2019 års återrapportering, uppdatering kommer inom kort)

  Katinka Levin & Johanna Linder, Stiftshandläggare för Migration och Mänskliga rättigheter

  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Linder, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-03-10
  X
  Dokumentid: 1431036- Webid: 28950 - Unitid: 14