Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Lokalförsörjningsplaner

  Enligt Kyrkomötesbeslut ska varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ha en upprättad och av kyrkofullmäktige fastställd lokalförsörjningsplan (LFP) senast 31 december 2021. 

   

  Enligt Kyrkomötets beslut i november 2016 ska varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ha en lokalförsörjningsplan (LFP). LFP fastställs av kyrkofullmäktige och LFP ska vara införda i alla församlingar eller pastorat senast 31 december 2021.  Den fastställda lokalförsörjningsplanen ska sedan revideras minst vart 4:e (fjärde) år.

  ​Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att ge församlingar så goda förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt grundläggande uppdrag i byggnader och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella inom givna ekonomiska ramar. För att lyckas med detta krävs planering, samverkan och ett kontinuerligt förbättrings- och effektiviseringsarbete.

  Kyrkostyrelsen har den 12 december 2018 utfärdat närmare bestämmelser (SvKB 2018:8) om planens ändamål, omfattning, vad den ska innehålla och hur rapporteringen ske. Det innebär bl.a. att det ska finnas en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen. Lokalförsörjningsplanen ska vidare omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar (såväl egenägda som inhyrda objekt) för all verksamhet som församlingen planeras bedriva, en konkretiserad åtgärdsplan samt en konsekvensanalys.

  Lokalförsörjningsplanen ska även relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering.  Den ska utgå från en omvärldsbeskrivning och analys och avse en planeringsperiod om minst 10 år.

  När kyrkofullmäktige väl har fastställt sin Lokalförsörjningsplan ska den utan dröjsmål skickas till stiftskansliet för kännedom och granskning inför kommande förvaltningstillsyner.

  Stöd för att upprätta lokalförsörjningsplaner

  Stiftskansliets Team Fastighet och kulturarv erbjuder församlingar och pastorat sakkunnigt stöd och vägledning vid framtagandet av lokalförsörjningsplaner.

  Stiftskansliets stöd konkretiseras på följande sätt;
  • Ge råd om hur lokalförsörjningsplaneringen kan läggas upp och anpassas till lokala förhållanden 
  • Ge stöd och fungera som bollplank till församlingarnas och pastoratens utsedda processledare
  • Ge stöd i analyser 
  • I aktuella fall påvisa behov av fördjupade utredningar
  • Genomföra enskilda eller samordnande planerings- och utbildningsaktiviteter/workshops för församlingar/pastorat utifrån behov och önskemål – hel eller halvdag 
  • Ge råd och stöd i bedömningen av resurs och kompetensbehov 

  Stödet vänder sig till Kyrkorådets ordförande, kyrkoherde, processledare och de medarbetare som kommer att ansvara för eller medverka i lokalförsörjningsplaneringen.

  Uppstartsmöten bokas in med stiftskansliets fastighetsstrateg Michael Yhr, se kontaktruta till höger

   

  LFP-pilot i Enskede-Årsta församling klar

  Under år 2019 har ett pilotprojekt i Enskede-Årsta pågått där stiftet inom ramen för sitt främjande stött församlingen i processen och framdriften av ett förslag till lokalförsörjningsplan i enlighet med Svenska Kyrkans beslut. Den 4 november 2019 antog Kyrkofullmäktige Enskede-Årsta församlings lokalförsörjningsplan. Planen finns att tillgå i sin helhet på nedanstående länk. 

  Lokalförsörjningsplan för Enskede-Årsta 2020-2030

  Här hittar du även den nationella nivåns projektsida som löpande uppdateras

   

  Har du frågor eller funderingar?

  Kontakta fastighetsstrateg Michael Yhr, stiftsansvarig lokalförsörjningsplaner. Kontaktuppgifter ser du uppe till höger.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Yhr, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2019-11-29
  X
  Dokumentid: 1379170- Webid: 28950 - Unitid: 14