Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Om Gemensamt ansvar

  Församlingarna i Svenska kyrkan, och därmed hela Svenska kyrkan, har till uppgift att sprida evangelium, möjliggöra möten med Gud och att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. För att ge församlingarna bättre förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag, har kyrkomötet fattat beslut rörande fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

  Kyrkomötets beslut syftar till en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning och innebär även en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla församlingar inom Svenska kyrkan. Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och att underlätta för församlingarna att ta ansvar för det gemensamma kulturarvet, vilket är till gagn för alla människor i Sverige.
  Kyrkomötets beslut har föregåtts av ett flerårigt utredningsarbete och en remissomgång, då alla församlingar fått lämna synpunkter. Därefter har ett förslag lämnats från kyrkostyrelsen till kyrkomötet.

  Förberedelserna är i full gång

  Beslutet innebär att församlingar och pastorat ska få bättre redskap för att överväga sitt fastighetsinnehav och effektivisera sin fastighetsförvaltning i syfte att säkerställa tillgången av ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader.
  Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2018 och kommer att genomföras stegvis under åren 2018-2023. Effekterna av beslutet kommer att utvärderas till kyrkomötet år 2023. Just nu är planering och förberedelser i fokus och konkreta planer för de olika delarnas genomförande tas fram. En effektivisering av fastighetsförvaltningen hos församlingar och pastorat förutsätter ett ökat samarbete inom Svenska kyrkan och att roller, ansvar och dimensionering av organisationen tydliggörs inom fastighetsrelaterade områden på församlings-, stifts- och nationell nivå.

  Stöd i arbetet

  Församlingar och pastorat kommer att få stöd i arbetet med fastighetshanteringen genom insatser från i första hand stiften. Team Fastighet och kulturarv på stiftskansli har i sitt främjandeuppdrag att stötta församlingar/pastorat i arbetet med genomförandet av Gemensamt ansvar.
  Läs om beslutet i korthet här till höger

  Fastighetsregistret

  Länk till nationell nivås sida om vad som är på gång

  Lokalförsörjningsplaner

  ​Enligt kyrkomötets beslut från november 2016 ska varje församling/pastorat senast den 1 januari 2022 ha upprättat en lokalförsörjningsplan för sitt fastighetsbestånd. Lokalförsörjningsplanen ska bygga på församlingsinstruktionen, verksamhetsrelaterade planer, ekonomiska planer, förvaltningsplaner och omvärldsanalyser. Lokalförsörjningsplanerna ska revideras minst en gång vart 4:e år och bör ha en planeringshorisont på 10-15 år. Lokalförsörjningsplanerna ska fastställas av Kyrkofullmäktige och Kyrkostyrelsen utfärdar närmare bestämmelser.
  För närvarande pågår ett förberedelsearbete på nationell nivå ihop med stiften som avser framtagandet av en planeringsmodell som beskriver vad lokalförsörjningsplanen ska vara och innehålla, dels hur processen att ta fram en sådan ska se ut och vilka aktörer som involveras. Det förstnämnda kommer att regleras en Svenska kyrkans bestämmelse (SvKB) i slutet av 2018 och vara obligatorisk, och det andra beskrivas som ett rekommenderat arbetssätt. Till stor del kommer 2018 att ägnas åt att utveckla stödet för införandet som t.ex. omfattar mallar, checklistor, vägledningar och utbildningsmaterial etc. Under kvartal det första kvartalet år 2019 beräknas församlingar kunna börja upprätta och fastställa lokalförsörjningsplaner under förutsägbara förhållanden med råd och stöd från stiftet.

  Frågor om lokalförsörjningsplaner?

  Kontakta Michael Yhr, michael.yhr@svenskakyrkan.se


  Ekonomisk utjämning

  Beräkningen av avgifter och bidrag i utjämningssystemet förenklas. Utjämningssystemet tillförs två nya komponenter, dels en som avser andel barn bland befolkningen och dels en som avser särskilda, strukturellt betingade kostnader för särskilda behov av diakonala insatser. Ett förändrat glesbygdsbidrag återinförs i utjämningssystemet. Kostnads-utjämningskonstanten i utjämningssystemet avskaffas. Ett kyrkounderhållsbidrag omfattande 100 miljoner kronor införs. Detta ska användas som stöd till stiftets församlingar och pastorat för underhåll av kyrkobyggnaderna. Det ska inte längre göras någon avräkning av utdelningen från prästlönetillgångarna vid beräkning av stiftsbidrag. Förändringen av utjämningssystemet genomförs successivt åren 2018–2021. För att finansiera förvaltningen av de kyrkor som ägs gemensamt genom trossamfundet, ska församlingar och pastorat, om kyrkomötet så beslutar, betala en kyrkounderhållsavgift.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Yhr, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2018-10-08
  X
  Dokumentid: 1336681- Webid: 28950 - Unitid: 14