Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Anvisningar för ansökan om kyrkounderhållsbidrag

  Ansökan om kyrkounderhållsbidrag för år 2022.

  Kyrkomötet beslutade hösten 2016 om ett förändrat utjämningssystem. Förändringen syftar till att utjämna de olika ekonomiska förutsättningarna som församlingarna har. Beräkningen av avgifter och bidrag i utjämningssystemet förändras och förenklas. Förändringen av utjämningssystemet genomförs successivt 2018-2021.

  Det ekonomiska utjämningssystemet har sin grund i en ömsesidig solidaritet mellan Svenska kyrkans församlingar och ska bidra till att utjämna församlingarnas olika ekonomiska förutsättningar. Syftet är att alla församlingar ska ha ekonomiska möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader. 

  Förändringen i utjämningssystemet innebär att inkomstutjämningen kommer att vara oförändrad, men vissa ändringar görs i kostnadsutjämningen. T.ex. har det införts ett särskilt kyrkounderhållsbidrag om 100 miljoner kronor, som stiften ska fördela mellan församlingar och pastorat till underhållsåtgärder på kyrkobyggnader. Kyrkounderhållsbidraget infördes redan fr.o.m. bidragsåret 2018 och ersatte då kyrkobyggnadsbidraget (KBB).    

  Bidragsberättigade åtgärder

  Kyrkounderhållsbidrag utgår till församlingar och pastorat för kostnadskrävande underhållsarbeten på kyrkobyggnader, såsom renoveringar och restaureringar. Kyrkounderhållsbidrag utgår inte till om- och tillbyggnadsarbeten. Till arbeten på kyrkobyggnad räknas även arbeten på klockstapel och fast inredning i kyrkobyggnad, såsom altaruppsats, altarring, predikstol, orgel eller bänkinredning.

  Vid underhållsarbeten på en kyrkobyggnad kan kyrkounderhållsbidrag utgå för såväl de direkta byggnadskostnaderna som kostnader för medverkan av särskild expertis för förundersökning och projektering, antikvarisk platskontroll och dokumentation under arbetet samt för särskild byggnadshistorisk undersökning i samband med att vissa åtgärder vidtas. 

  Alla kyrkor uppförda före år 1940 samt de kyrkor som är uppförda därefter och som av Riksantikvarieämbetet/länsstyrelsen har erhållit särskilt skydd för sitt kulturhistoriska värde är skyddade enligt 4 kap. 3-4 §§ kulturmiljölagen. En förutsättning för att kyrkounderhållsbidrag ska utgå för arbeten på en kyrkobyggnad som är skyddad enligt kulturmiljölagen är att länsstyrelsen i Stockholms län har godkänt de åtgärder för vilka bidrag söks. 

  Tillstånd

  Tillstånd från länsstyrelsen ska föreligga innan ansökan om bidrag ges in. Om tillstånd från länsstyrelsen inte föreligger vid ansökningstillfället ska ansökan om sådant tillstånd ha ingetts till länsstyrelsen senast under september månad 2020.   

  Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får, enligt 4 kap. 5 § kulturmiljölagen, utföras utan tillstånd från länsstyrelsen. Sådana åtgärder ska enligt bestämmelserna i samma paragraf utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. En förutsättning för att kyrkounderhållsbidrag ska utgå för underhålls- och reparationsåtgärder på en skyddad kyrka är att åtgärdens lämplighet har prövats av länsstyrelsen. Innan en ansökan om bidrag till sådana åtgärder inges ska därför länsstyrelsen ha beretts tillfälle att granska upprättad arbetsbeskrivning.

  Bidragets storlek

  Kyrkounderhållsbidraget är som sagt en delkomponent i det inomkyrkliga utjämningssystemet. Vid fördelning tas viss hänsyn till skattekraft och utdebiteringsnivå, rörelsekapital och långfristiga skulder. Dessa faktorer är dock inte ensamma avgörande vid prövning om bidragsbehov föreligger. Bidrag utges i mån av tillgång på medel med som regel 10-70 procent av de totala, bidragsberättigade kostnaderna för varje enskilt projekt. Hänsyn kan också tas till hur angelägna åtgärderna bedöms vara. Värt att notera är att det beslut om bidrag som stiftsstyrelsen fattar baseras på av församlingen eller pastoratet angivna bidragsberättigade arbeten. Om församling eller pastorat istället väljer att utföra arbeten i en mindre omfattning än vad som tidigare angetts i ansökan och kostnaderna därmed blir lägre, reduceras bidraget i motsvarande omfattning.

  Ansökan

  På ansökningsblanketten ska endast uppges de kostnader som avser bidragsberättigade åtgärder. Utöver uppgifter enligt blanketten ska bidragssökande församling eller pastorat redovisa en åtgärdsbeskrivning. Ansöker församlingen eller pastoratet om andra bidrag för åtgärder för vilka kyrkounderhållsbidrag söks, ska detta redovisas i ansökan till stiftsstyrelsen.

  Ansökan om kyrkounderhållsbidrag för år 2022 görs på blankett som ska vara stiftsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2020.

  Avser församlingen eller pastoratet att ansöka om kyrkounderhållsbidrag för flera kyrkobyggnader måste det upprättas en ansökan för varje kyrka, eftersom bidraget är objektsanknutet. Ansökningshandlingar sänds in i ett exemplar. 

  Sedan ansökningarna inkommit och länsstyrelsen i Stockholms län har beretts tillfälle att yttra sig över de ansökningar där så erfordras har stiftsstyrelsen att senast i september 2021 ,förmodligen redan i maj 2021, besluta om fördelning av kyrkounderhållsbidrag till församlingar och pastorat i Stockholms stift för år 2022.​

  Utbetalning av bidrag

  Kyrkounderhållsbidraget rekvireras skriftligen hos stiftsstyrelsen. Kyrkounderhållsbidraget rekvireras skriftligen hos stiftsstyrelsen. För ändamålet används blanketten Rekvisition av kyrkounderhållsbidrag 

  Bidraget rekvireras sedan de arbeten, för vilka bidrag beviljats, slutförts och godkänts utan erinran och intyg härom har utfärdats. För kyrkobyggnader skyddade enligt 4 kap. 3-4 §§ kulturmiljölagen ska antikvariskt intyg utfärdas av den antikvariskt medverkande. Till rekvisitionen ska bifogas en kort beskrivning över utförda arbeten och en kostnadsredovisning, antikvariskt intyg samt revisorsintyg, utfärdat av auktoriserad eller godkänd revisor, bekräftande att projektet genomförts i enlighet med ansökan och till de kostnader som uppgivits i rekvisitionen och i bilagd kostnadsredovisning. Den totala slutkostnaden ska alltid anges i revisorsintyget.

  Observera att kyrkounderhållsbidraget naturligtvis reduceras om den slutliga kostnaden blivit lägre än i ansökan uppgiven totalkostnad. Om det efter särskild granskning framkommer att det föreligger felaktigheter i redovisat underlag eller oriktiga uppgifter i övrigt, har stiftsstyrelsen att återkräva motsvarande del av redan utbetalda bidrag.  

  Kyrkounderhållsbidrag för år 2022 utbetalas tidigast i januari 2022. Bidraget står till församlingens eller pastoratets förfogande i två år, d.v.s. t.o.m. 31 december 2023. Därefter måste församlingen eller pastoratet hos stiftsstyrelsen begära att få dispositionstiden förlängd. I annat fall förfaller rätten att förfoga över bidraget.

  Om det visar sig att församlingen eller pastoratet inte kommer att förbruka beviljat bidrag inom stipulerad tid eller att beviljat bidrag inte kommer att förbrukas i sin helhet, ska detta meddelas stiftsstyrelsen snarast möjligt, dock senast 2023-04-30.

  Frågor besvaras av
  kanslisekreterare Jan-Åke Engfors på telefon 08-508 940 49.

  Redaktör och innehållsansvarig
  KNavet\130000lsg, Intranät Stockholms stift
  Uppdaterad
  2020-06-16
  X
  Dokumentid: 100881- Webid: 28950 - Unitid: 14