Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Krishantering

  Precis som i vardagen har vi som arbetar i Svenska kyrkan ett uppdrag när det inträffar en kris. Vi ska finnas där med själavård och diakoni. Vi ska förmedla hopp och evangelium. I vissa fall har vi också lagstadgade ansvarsområden. Men om vi ska klara att hantera krisen, måste vi vara förberedda. Här nedan hittar du checklistor och länkar till material både för krisplanering och vid akut krishantering.

  På de nationella sidorna får din församling stöd för arbetet före en kris, under en kris och efter en kris

  Krigsplacering

  Skapad:2022-04-25 12:57:00

  Svenska kyrkan utgör en del av det civila försvaret och bidrar genom vår breda verksamhet till samhällets krisberedskap och krishantering. Därtill har Svenska kyrkan ett särskilt lagstadgat uppdrag som huvudman för begravningsverksamhet och för kulturminnesvård i Sverige. Svenska kyrkan har en möjlighet, men inte skyldighet, att göra framställning om krigsplacering till Plikt- och prövningsverket. Beslut om detta fattas av högsta behöriga företrädare inom Svenska kyrkans enheter. Dokumentet Vägledning för krigsplacering är ett stöd i detta arbete.  

  Lagstiftning om totalförsvaret i kombination Kyrkoordningens krav om beredskapsförberedelser under kris och höjd beredskap ligger till grund för rekommendation om att skapa en krisorganisation med stöd av vägledningen. Krigsplacering är en planeringsåtgärd som syftar till att skapa förutsägbarhet och säkerställa att personal finns tillgänglig för det ansvar som Svenska kyrkan kommer att axla under höjd beredskap. Målsättningen är att församlingar ska kunna fortsätta att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, även i en situation av höjd beredskap och krig. Läs mer på denna nationella sida


  Mallar och checklistor

  Vägledning för krigsplacering(3)
  Rapportering av brott mot religiösa byggnader och sammanhang
  SvK Rapportformulär för brott mot religiösa byggnader och sammanhang
  Krisledningsverktyg
  Mall för krisledning med lägesbild, målgruppsanalys, arbetsplan med mera.
  Checklista för verksamhetschef
  Checklista när något händer medarbetare
  Mall för logg larm o incident
  Enkel mall för att logga händelser vid incidenter och larm.
  Mall för krisplan - församling
  Mall för hur en församling kan lägga upp en krisplan.
  Krisplanering steg för steg
  Kort vägledning för hur en krisplan görs och revideras.
  Checklista telefonhot

  Stiftskansliets kris- och beredskapsplan


  Om att arbeta med riskbedömning finner du på SKAO:s intranät där du även hittar mall för risk- och sårbarhetsanalys

   

  Fler checklistor för församlingar i kris på de nationella sidorna

  ​​

  Här finner du fler checklistor för hur församlingen kan hantera olika typer av kriser​

   

  Checklista: Krisledare

  Skapad: 2018-05-16 15:08:00
  • Inhämta information. Tänk på din och personalens säkerhet.
  • Kalla samman krisledningsgruppen. Samråd – flerpartssamtal telefon. Dela lägesinformation.
  • Formulera ett beslut i stort. Vad gör vi först: mål, inriktning.
  • Prioritera utifrån akuta behov och resurser.
  • Omfallsplan. Vad är värsta scenariot? Vad gör vi om det händer?
  • Fördela roller och uppgifter. Tänk särskilt på ledning för krishantering/vardagsverksamhet, och kommunikation: budskap, kanaler, kontakter, samordning, ansvar och mandat.
  • Säkerställ kontakt kommunikationsvägar, nåbarhet.
  • Samordna. Samverkan internt, inomkyrkligt, externt.
  • Uthållighet. Resurser, mat och vila. Planera för övergång till vardagsorganisation.
  • Samordna. Vilka andra verksamheter är berörda: internt, inomkyrkligt, externt? Dela lägesinformation. Ta samverkanskontakter, stäm av regelbundet.
  • Planera för egen återhämtning, mat, vila och överlämning till avlösare.
  • Tillgänglighet. Se till att vara nåbar, håll mobilen laddad och lämna över kontakter till ersättare/ställföreträdare.  

  Skapa överblick

  Undvik att som krisledare gå in i nära arbete med krisstöd till berörda. Skapa överblick, helhetsbild och framförhållning.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-09-20
  X
  Dokumentid: 1406305- Webid: 28950 - Unitid: 14