Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Anvisningar för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning

  Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2022.

  Förutsättningar

  Den kyrkoantikvariska ersättningen är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgängliga för alla. Ersättningen ska fördelas så att största möjliga kulturmiljönytta uppnås. Kyrkostyrelsen fördelar fr.o.m. ersättningsåret 2021 beslutsramar till stiften efter vissa parametrar, såsom antal skyddade kyrkor och den sammanlagda yta som de skyddade kyrkorna utgör per stift. Detta innebär således att stiftsstyrelsen fortsättningsvis inte ansöker om beslutsram hos kyrkostyrelsen för varje år baserat på församlingarnas och pastoratens ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning, utan tilldelas ett belopp som utgår från de fastställda parametrarna. 

  De nu gällande parametrarna innebär att Stockholms stift sedan ersättningsåret 2021 erhåller en beslutsram för den kyrkoantikvariska ersättningen på 23.760 tkr. per år från 2021 till 2025 att fördela. Det är i snitt cirka 15 mkr mindre än vad Stockholms stift blivit tilldelade sedan ersättningsåret 2010. Det innebär hårdare prioriteringar för att få ersättningen att räcka till alla angelägna åtgärder, vilket gör det angeläget att stiftets församlingar och pastorat redan i planeringsprocessen tar kontakt med stiftskansliet för att förhöra sig om möjligheterna att få del av tillgängliga ersättningsmedel ett visst år inför en planerad åtgärd.  

  Åtgärder för vilka ersättning utgår

  Församlingar och pastorat kan ansöka om och erhålla kyrkoantikvarisk ersättning för kulturhistoriskt motiverade kostnader avseende inventering, vård- och underhållsplanering samt konkreta vård och underhållsinsatser (renovering, restaurering och konservering, inkl. utredning och projektering) av objekt som ägs av Svenska kyrkan och som är skyddade genom 4 kap. kulturmiljölagen, såsom:
  • kyrkobyggnad inkl. fast inredning, klockstapel och gravkor/gravkapell,
  • kyrkotomt utgörande område kring kyrkobyggnaden som hör samman med byggnadens funktion och miljö som inte är begravningsplats, samt
  • kyrkliga inventarier som är kulturhistoriskt värdefulla och uppförda på aktuell inventarieförteckning.

  Sedan ansökningsåret 2019 gäller att åtgärder på kyrkogårdar och begravningsplatser inkl. fristående begravningskapell och gravkor, stigluckor, bogårdsmurar, staket, trädkransar och alléer samt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar inte är ersättningsberättigade. Dessa åtgärder ska i stället finansieras fullt ut över begravningsavgiften. Undantag kan göras om t.ex. en församling eller pastorat äger och förvaltar en begravningsplats utan att vara huvudman för begravningsverksamheten och därmed inte förfogar över intäkterna genom begravningsavgiften, såsom fallet är för de lokala enheterna inom Stockholms stad. 
   
  Ersättningen utges som en del av den kulturhistoriskt motiverade kostnaden för insatser av ovan nämnda slag. För åtgärder av mindre omfattning och/eller till en kostnad understigande 50 tkr. utgår som regel inte någon ersättning. Undantag görs för konserveringsarbeten, där kostnaden får vara lägst 20 tkr.

  Vård- och underhållsplan

  Kyrkoantikvarisk ersättning till en konkret vård och underhållsinsats får beviljas endast om den aktuella åtgärden ingår i en långsiktig vård- och underhållsplan som antagits av kyrkorådet i församlingen eller pastoratet och registrerats i kyrkobyggnadsregistret (KBR). Krav på vård- och underhållsplan ställs genom Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (KRFS 2012:2) och kyrkostyrelsens villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, reviderade senast 2017. Ersättning till akuta åtgärder av oförutsägbar karaktär som inte finns medtagna i upprättad vård- och underhållsplan får medges. 

  Mer information om vård- och underhållsplaner finns på 
  https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/vard--och-underhallsplaner

   

  Ansökan för år 2022

  Ansökan om KAE för år 2022 görs på samma sätt som för 2021. Det innebär att stiftets församlingar och pastorat ska ansöka hos stiftsstyrelsen om kyrkoantikvarisk ersättning i det nya KAE-systemet. Det nya systemet innebär att församlingarna och pastoraten ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning i Public360, vilket är samma system som stift och nationell nivå arbetar med handläggningen av ansökningarna. Information om det nya KAE-systemet, hur man gör en ansökan i IT-stödet för KAE m.m. finns att läsa på https://internwww.svenskakyrkan.se/it-stod-for-kae. Här finns också utbildningar att ladda ner och göra för att rusta sig inför arbetet med att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning.

  För de arbeten, vilka man söker kyrkoantikvarisk ersättning för, får inte vara påbörjade vid ansökningstillfället (d.v.s. den 31 oktober 2020), annat än i undantagsfall. Däremot får arbetet med att planera, utreda och projektera de aktuella åtgärderna vara påbörjat. 

  Viktigt att ännu en gång poängtera vikten av att projektorganisationen följer stiftskansliets rekommendationer som framgår av dokumentet Byggprocessen som du kan ladda ner här
  Det är också bra att tidigt ta kontakt med stiftskansliet och bereda stiftshandläggarna möjlighet att delta i det tidiga planeringsarbetet.   

  Till ansökan ska bifogas kyrkorådets beslut, länsstyrelsens tillstånd, projektbeskrivning, kulturhistorisk konsekvensbeskrivning samt utdrag ur gällande vård- och underhållsplan eller motsvarande. I det nya KAE-systemet ska även kostnadsspecifikationer bifogas som är kopplade till respektive åtgärd, alltså inte till projektet i stort. Byggherrekostnader, projekteringskostnader, kostnader för ställningar, oförutsett antikvarisk medverkan m.m. ska numera redovisas för respektive åtgärd.

  Länsstyrelsens tillstånd för tillståndspliktiga åtgärder ska alltså föreligga vid ansökningstillfället, vilket innebär att ansökan hos länsstyrelsen om tillstånd bör göras i god tid, gärna redan före den 31 augusti ansökningsåret, innan ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning görs. 

  Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för 2022 ska göras i det nya KAE-systemet så att ansökan är registrerad i sin helhet med alla nödvändiga bilagor senast den 31 oktober 2020. Det ska vara en ansökan per objekt, objekttyp (kyrka, kyrkotomt eller inventarier) och åtgärd. 

  Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning till församlingar och pastorat för år 2022 fattas av stiftsstyrelsen i maj 2021. Därefter har församlingen eller pastoratet att genomföra den planerade vårdinsatsen. Arbetena kan dock påbörjas redan efter ansökningstidens utgång, d.v.s. efter den 31 oktober 2020.

  Felrapportering och support kring det nya KAE-systemet

  När det gäller fel kring IT-stödet och behörighetslösningen så ska det fr.o.m. 14 juni rapporteras via Kanslistöd (018-16 97 00 knappval 2, kanslistod@svenskakyrkan.se). Kanslistöd ger också teknisk support och kan besvara alla frågor som rör ”Att söka KAE”.  

  Utbetalning av beviljad ersättning för 2022

  Kyrkoantikvarisk ersättning för 2022 rekvireras hos stiftsstyrelsen i det nya KAE-systemet sedan de arbeten, för vilka ersättning beviljats, slutförts och godkänts utan erinran, antikvariskt slutintyg har utfärdats av den antikvariskt medverkande och revisorsintyg har utfärdats av auktoriserad eller godkänd revisor i det fall totalkostnaden överstiger 1 mkr. Den totala slutkostnaden för respektive åtgärd ska alltid anges i revisorsintyget.

  Observera att bidraget naturligtvis reduceras om den slutliga kostnaden blivit lägre än i ansökan uppgiven totalkostnad. Om brister i utförandet konstateras vid slutbesiktningen utgår ingen ersättning. Föreligger förmildrande omständigheter kan ersättning utgå med reducerat belopp.  

  Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2022 utbetalas tidigast i januari 2022. Sista dag för rekvisition av beviljad ersättning för år 2022 är den 30 november 2023. Beviljad ersättning kan rekvireras senare efter överenskommelse, dock senast 31 december 2023, om särskilda skäl föreligger. Är arbetet inte färdigt så att ersättningen kan rekvireras senast den 30 november 2023, kan förlängning av dispositionstiden begäras senast den 31 oktober 2023.
  Möjlighet att få disponera beviljade medel efter 2023 kan medges i undantagsfall med som längst ett år, så att ersättningen rekvireras senast den 30 november 2024. Projektet i fråga ska då ha påbörjats i god tid men av olika skäl inte hinner slutföras inom utsatt tid. Ett motiv till att få dispositionstiden förlängd för en viss åtgärd ska alltid anges i förlängningsansökan. 

  Om det visar sig att församlingen eller pastoratet inte kommer att förbruka beviljad ersättning för 2022 inom stipulerad tid eller att beviljad ersättning inte kommer att förbrukas i sin helhet, ska detta meddelas stiftsstyrelsen snarast möjligt, dock senast 2023-04-30. 

  Frågor med anledning av denna skrivelse besvaras av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, se kontaktruta till höger.

  Redaktör och innehållsansvarig
  KNavet\130000lsg, Intranät Stockholms stift
  Uppdaterad
  2020-06-16
  X
  Dokumentid: 100876- Webid: 28950 - Unitid: 14