Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Frågor och svar om arbetshandledning

  1. Vad är arbetshandledning?

  • Handledning är ett stöd för den enskilde medarbetarens yrkesutveckling och för den verksamhet som organisationen bedriver. Samtidigt är handledning inte en privatsak. Det är hela arbetslagets angelägenhet.
  • I arbetshandledning får den handledde möjlighet att ta upp sin arbetssituation ur olika perspektiv. Bearbeta frågor om t ex. uppdrag, roll, förhållningssätt, identitet, arbetsmiljö, relationer och strukturförändringar.
  • Bäst är arbetshandledning när det sker i ett förebyggande syfte och inte i kris.
  • Arbetshandledning bidrar till avlastning i möten med andra människor och det är en möjlighet att sortera och reflektera. Handledning säkrar kvaliteten i mötet med tredje person och ger bättre förutsättningar att tillgodose andra människors behov och nya möjligheter.

  2. Varför behöver kyrkans anställda arbetshandledning?

  • Medarbetare i kyrkan ställs inför uppgifter som handlar om nära samspel med människor, ofta i utsatta lägen. För att behålla ett professionellt förhållningssätt är det nödvändigt att återkommande reflektera över erfarenheter och reaktioner under kunnig ledning. Det säkrar kvaliteten i mötet med tredje person och ger bättre förutsättningar att tillgodose andras behov.
  • Det fyller såväl en personalvårdande som utvecklande funktion för egen del och bidrar till kompetensutveckling och stärkt yrkesidentitet. Handledning är ett viktigt redskap för att upprätthålla en god balans mellan distans och närhet till den egna insatsen och minskar risken för att själv bli utmattad.

  3. Är det enbart diakoner och präster som går i arbetshandledning?

  Arbetshandledning riktar sig till alla yrkeskategorier: husmödrar, kyrkomusiker, kyrkovaktmästare, pedagoger, administrativ personal, diakoner och präster.

  4. Hur gör jag för att få handledning? Får jag gå i handledning under min arbetstid?

  Tala med din chef eller arbetsledare om ditt önskemål av handledning. Arbetshandledning utvecklar din yrkesidentitet och är en del av din kompetensutveckling. Det är din arbetsgivare som bekostar din handledning.  

  5. Vad är skillnaden mellan handledning, själavård eller terapi?

  Arbetshandledning fokuserar främst på arbetssituationen och har därför en annorlunda inriktning än närliggande samtalstraditioner som själavård och terapi vilka inte avgränsar sitt fokus på samma sätt. Även metoderna skiljer sig åt. Det hindrar inte att arbetshandledningen kan ha själavårdande och terapeutiska effekter eftersom den också syftar till att få en fördjupad förståelse av sig själv.

  6. Har Svenska kyrkan formulerat några vägledande dokument för handledning?

  • I biskopsmötets brev om ”Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete”, 2004, pekar biskoparna på vikten av kontinuerlig arbetshanledning. Biskoparna ser den som en värdefull metod för att fördjupa och förstärka yrkesskickligheten. Genom att erinra sig och reflektera över vad en varit med om i sitt arbete ökar förståelsen för yrkets krav, fallgropar och möjligheter.
  • I kyrkoordning för Svenska kyrkan 30 kap 3 §  framgår i avsnittet om tystnadsplikt att handledning är viktig för kyrkans medarbetare.

  7. Kan jag få handledning på mina själavårdsärenden?

  • I biskopsmötets brev om ”Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete”, 2004 finns det enligt biskoparna tre viktiga skäl för den som ger själavård att gå i handledning: Bättre kunna stödja sin konfident, upprätthålla tystnadsplikten genom att minska risken för läckage och förebygga utbrändhet. Biskoparna betonar i brevet vikten av att handledaren ska vara utbildad för uppgiften.
  • I kyrkoordning för Svenska kyrkan 30 kap 3 § står att den som yrkesmässigt använder samtalet som metod för att bistå människor har goda skäl att gå i handledning.

  8. Finns det någon skillnad mellan praktikhandledning och arbetshandledning?

  Praktikhandledning är för den som utbildar sig för tjänst i Svenska kyrkan. Handledaren finns på arbetsplatsen med tät kontakt med praktikanten. Praktikhandledningen ges av en person med lång erfarenhet och god kompetens inom yrket, men utan krav på arbetshandledarutbildning.

  9. Behöver chefer gå i handledning?

  Arbetshandledning riktar sig till alla yrkesgrupper, även kyrkoherdar och chefer. Se svar under fråga 1.

  10. Handledning enskilt eller i grupp?

   Handledning kan ske både enskilt och i grupp. Under ett yrkesliv kan de båda handledningsformerna ske omväxlande, de är lika viktiga. Välj det som passar bäst för tillfället.  

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2020-12-09
  X
  Dokumentid: 848560- Webid: 28950 - Unitid: 14