Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Församlingsinstruktion

  Vägledning för arbetet med församlingsinstruktion.

  Vägledning för framtagande av församlingsinstruktion med bilagor

  FÖRSAMLINGSINSTRUKTION  

  Församlingsinstruktionen med bilagor är ett övergripande styrdokument för de kommande fyra åren som ligger till grund för församlingens/pastoratets verksamhetsplanering, budget, uppföljning och prioriteringsarbete.  

  Församlingsinstruktionen ska innehålla (57 kap 5 § kyrkoordningen):

  Kyrkans grundläggande uppgift, se inledningstexten till andra avdelningen i kyrkoordningen om församlingarna, första stycket.
  Församlingens/pastoratets vision
  Omvärldsbeskrivning
  Omvärldsanalys
  Pastoralt program

  BILAGOR

  Bilaga 1 Handlingsplan för lärande och undervisning
  Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys
  Bilaga 3 Checklista

  FORMALIA

  Församlingsinstruktion för församling får vara max sex A4-sidor. Den gemensamma församlingsinstruktionen för pastorat får vara max sju A4-sidor (dvs ytterligare en sida för redovisning av pastoratets interna samverkan och fördelning av prästtjänster).
  Handlingsplan för lärande och undervisning får vara max sex A4-sidor.

  REKOMMENDERAT UPPLÄGG  

  Vision - En kortfattad vision som kan bära över tid. Samtala tillsammans om vad ni vill att just ert pastorat ska vara och göra.  

  Omvärldsbeskrivning - Undersök förutsättningarna för pastoratets liv och arbete framåt. Beskriv pastoratets omvärld, möjligheter och utmaningar, samt pastoratets ekonomiska, personella och materiella resurser. Ta hjälp av relevant statistik, prognoser framåt och den kunskap som finns bland medarbetare, förtroendevalda, ideella och om möjligt andra aktörer i närsamhället. Redogör kort för pastoratets egna resurser.   

  Omvärldsanalys - Gör en analys utifrån omvärldsbeskrivningen för att kunna välja väg framåt och prioritera. Utgå från de behov, utmaningar, möjligheter och förutsättningar som framkommit i omvärldsbeskrivningen och bestäm vad som ska ges mer eller mindre utrymme.  

  Pastoralt program - Med utgångspunkt i analysen och med visionen i sikte formuleras definierade, uppföljningsbara mål för pastoratets arbete med den grundläggande uppgiften de kommande fyra åren samt de strategiska val som krävs för att nå målen.
  Redogör också för pastoratets verksamhet på andra språk än svenska.
  När det finns flera kyrkor i ett pastorat redovisas hur dessa i huvudsak används. 
  Hur ansvaret för den grundläggande uppgiften är fördelat mellan församlingarna och pastoratet skall redovisas, liksom hur de befattningar som präst som ska finnas inrättade i huvudsak disponeras.     

  OBLIGATORISKA BILAGOR

  1. Handlingsplan för lärande och undervisning 

  Kunskapen om kristen tro, liv och kristna traditioner minskar successivt och det behövs därför en kraftsamling i hela Svenska kyrkan för att bidra med och sprida denna kunskap. Det nationella Programmet för lärande och undervisning syftar bland annat till att stärka ett strategiskt, sammanhållet och systematiskt arbete med dessa frågor och redan 2018 ersatte domkapitlet i Stockholms stift den obligatoriska Handlingsplan för konfirmandarbete med Handlingsplan för lärande och undervisning.
  I handlingsplanen ska pastoratet formulera sitt arbete med lärande och undervisning för alla åldrar och alla delar av pastoratets liv. Använd samma rubriker som i Församlingsinstruktionen (Vision, Omvärldsbeskrivning och Omvärldsanalys) men med fokus på lärande och undervisning. Formulera sedan ett antal uppföljningsbara mål för de kommande fyra åren när det gäller lärande och undervisning för alla åldrar.  

  2. Barnkonsekvensanalys

  Inför beslut, såsom tex beslut om ny församlingsinstruktion, ska kyrkorådet göra en barnkonsekvensanalys (4 kap 4 § kyrkoordningen). I kristen tro intar barn en särställning och därför behöver barns och ungas åsikter värnas och höras under processen med församlingsinstruktioner. Arbetet med detta sker utifrån flera perspektiv:

  • Barnets perspektiv – barnet själv får uttrycka vilja och åsikter.
  • Barnperspektivet – den vuxne sätter sig in i barnens situation.   
  • Barnrättsperspektivet – ett säkerställande av barnets rättigheter i enlighet med lagstiftning, diskrimineringsgrunder och konventioner. Barnkonventionen är utgångspunkten, främst artiklarna 2, 3, 6 och 12. 

  Metodstöd i arbetet med barnkonsekvensanalyser 

  3. Checklista

  När checklistan fylls i kan följande uppmärksammas särskilt:  
  Försteorganist Enligt 34 kap 1 § p 3 kyrkoordningen ska domkapitlet besluta om befattningen kyrkomusiker ska vara försteorganist, organist eller kantor.  Stockholms stifts domkapitel anger följande alternativa kriterier för vilka församlingar som ska ha en befattningsinnehavare som är försteorganist:
  1.     Församlingar/pastorat som har ett medlemsunderlag på cirka 15 000 medlemmar eller fler. 
  2.     Församlingar/pastorat i innerstaden med få medlemmar men med musikliv som är en angelägenhet inte bara för den egna församlingen. 
  3.     Församlingar/pastorat som har resurser och förutsättningar (byggnader, instrument mm) att bedriva musikverksamhet på god nivå. (Domkapitlets sammanträdesprotokoll 2018-11-14, § 118 ( dnr DK 2018-0095) Frågor kan ställas till stiftsmusiker Anna Pihl Lindén, anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se.  
  Verksamhet på andra språk än svenska Redovisa kort er verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra den grundläggande uppgiften. Upplysningsvis får ni gärna redovisa vilka församlingar ni samverkar med alternativt hänvisar till när det gäller språk ni inte kan erbjuda verksamhet på i församlingen.     

  LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

  Varje församling och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan (47 kap 12 § kyrkoordningen). Eftersom syftet med lokalförsörjningsplanen är att tillse att fastigheterna täcker verksamhetens behov behöver lokalförsörjningsplanen relatera till FIN.

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Anders Rune, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-10-17
  X
  Dokumentid: 788011- Webid: 28950 - Unitid: 14