Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Församlingsinstruktion

  I stort sett alla Stockholms stifts församlingar och pastorat har nu fått sin församlingsinstruktion utfärdad av domkapitlet enligt det nya regelverket från 2014. Arbetet med församlingsinstruktionerna går därmed in i en ny fas.

  En församlingsinstruktion är, församlingens övergripande styrdokument och ska svara på frågan, var vill vi vara om 4 år?

  Ligger till grund för:

  Årliga verksamhetsmål     
  Budget    
  Verksamhetsplanering   
  Uppföljning under mandatperioden (och i slutet av mandatperioden)

  Vem har ansvaret för att ta fram FIN?

  Kyrkoherde och kyrkoråd utarbetar förslag till FIN i samråd med domkapitlet. När det gäller pastorat ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden. 

  FIN utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig.

  FIN innehåller:

  Kyrkans grundläggande uppgift (inledningsstycke i KO, avd 2)
  Församlingens vision
  Omvärldsbeskrivning
  Omvärldsanalys
  Pastoralt program
            Definierade övergripande mål (var vill vi vara om 4 år?) gällande
            Gudstjänst
            Undervisning
            Diakoni
            Mission

  Undrar du när det är dags för er att skriva ny eller uppdatera befintlig FIN - det hittar du här

  Alla utfärdade församlingsinstruktioner 2014-2017 finns här

  När det är dags - process

  Församling/pastorat tar kontakt med teamledare för FIN för start på ett samarbete. Alternativt att teamledare tar kontakt med er för att påminna om att ni behöver arbeta med en ny FIN eller en revidering av den befintliga. 

  Avstämning av arbetet med FIN sker genom att teamet besöker församlingen/pastoratet.

  Inlämning av ej ännu påskriven FIN till teamet för feedback.

  Inlämning till domkapitlet av den påskrivna FIN för ett antagande av dem.

  Och en guide för arbetet med församlingsinstruktionen hittar du här

  Nytt från juni 2018

  Försteorganist är en ny befattningsbenämning som gäller från och med den 1 juni 2018. I samband med utfärdande av församlingsinstruktion beslutar domkapitlet om befattningsgraden försteorganist för den kyrkomusikerbefattning som avses i 34 kap. 1 § punkten 3 kyrkoordningen. 

  Kriterier: 
  1. Församlingar/pastorat som har ett medlemsunderlag på cirka 15'000 medlemmar eller fler. 
  2. Församlingar/pastorat i innerstaden med få medlemmar men med musikliv som är en angelägenhet inte bara för den egna församlingen. 
  3. Församlingar/pastorat som har resurser och förutsättningar (byggnader, instrument m.m.) att bedriva musikverksamhet på god nivå. 

  Domkapitlets sammanträdesprotkoll finns HÄR

  Frågor ställs lättast till stiftsmusiker Anna Pihl Lindén

  Vad säger Kyrkoordningen

  Skapad:2017-09-15 09:49:00

  För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion.    

  Instruktionen ska innehålla:

  1. De regler för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta.

  2. Ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I det pastorala programmet ska även behandlas dels församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift dels barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys.

  (57 Kap 5§ KO)

  Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av församlingsinstruktionen. Om inget förslag till ändring utarbetas ska skälen för detta anmälas till kyrkofullmäktige och domkapitlet.

  (57 Kap 6§ KO)

  En nyhet i kyrkoordningen är att: När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används.​

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Anders Rune, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-01-27
  X
  Dokumentid: 788011- Webid: 28950 - Unitid: 14