Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Rekommendationer med anledning av coronaviruset  

  Håll dig uppdaterad om det senaste om Corona på denna sida.

  Håll dig uppdaterad om det senaste om Corona på denna sida.

  Här samlar Skara stift rekommendationer, aktuella vägledningar gällande coronaviruset. Scrolla ner för att hitta information och inspiration för olika områden som exempelvis gudstjänst, beslutsfattande organ, diakoni, barn och unga, begravningsverksamhet, information för arbetsgivare. Sidan uppdateras.

  Uppdatering 17 september:

  I ett brev till stiftets kyrkoherdar och till församlingar och pastorat uppmanar biskop Åke till att vara kyrka på alla de sätt som lokala förutsättningar medger. Han gläds åt att restriktionerna nu lättar och skriver bland annat:

  ”Jag vill understryka att exakt vad lättnaderna betyder för det lokala sammanhanget måste beslutas av den lokale kyrkoherden, det är alltså varken nationell nivå eller stiftet som avgör det. Era avväganden inför besluten måste självklart ske utifrån de nationella riktlinjer och rekommendationer som gäller, inte minst vad gäller möjligheten för den enskilde att ta sitt ansvar att faktiskt fortsatt hålla fysiskt avstånd.”

  Biskop Åke framhåller också vikten av den sociala gemenskapen och att lokalt hitta fungerande former för att återgå till denna, till exempel i samband med gudstjänster.

  ”Pandemin är inte över, men vi fortsätter enträget i vårt uppdrag som kyrka utifrån alla de möjligheter vi faktiskt har” skriver han vidare.

  Mer om lättnader i restriktioner och förändringar i allmänna råd finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten.  

  Uppdatering 8 september:

  Många restriktioner föreslås tas bort 29 september. Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september. Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar och inom restaurangsektorn bedöms därefter inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Läs mer

  Uppdatering 2 september:

  Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter. Läs mer 

  Uppdatering 19 juli:

  Vad gäller just nu? Det är inte alldeles enkelt att hänga med i de restriktioner som ändras och lättas, allteftersom smittspridningen glädjande nog minskar.
  Här hittar du information på Svenska kyrkans nationella intranät

  Uppdatering 16 juni:

  Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden. De gäller nu till och med 30 september. Läs mer här. 

   

  Uppdatering 27 maj:

  Ändringar i Begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd med träder i kraft den 1 juni 2021. Det gäller bland annat arrangemang inomhus och utomhus, samt lägerverksamhet. Här finns en sammanställning över vad som gäller

  Uppdatering 21 maj:

  Från och med 1 juni går det att anordna läger så länge det sker på ett smittsäkert sätt. Läs mer på Svenska kyrkans nationella intranät

  Du kan också läsa om lägerverksamhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Det är givetvis viktigt att också följa de regionala och lokala rekommendationer som det kan finnas beslut om i aktuell region och kommun. 

  Uppdatering 17 maj:

  Regeringen beslutade 12 maj om lättnader när det gäller deltagarantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Nya tak för deltagarantal ska gälla från 1 juni. För Västra Götalandsregionen gäller dock kompletterande regionala rekommendationer för perioden 17 maj-6 juni, som manar till försiktighet och som bland annat uppmanar till begränsat umgänge, smittsäkert resande, distansarbete där så är möjligt, munskydd i kollektivtrafik och inomhusmiljöer etc. 

  På nationella intranätet finns information om allmänna sammankomster från 1 juni

  Här hittar du information om skärpta regionala rekommendationer för Västra Götalandsregionen

  Här finns covid-information för Region Jönköpings län 

  Uppdatering 22 april:

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlänger restriktionerna till 17 maj och regeringen avvaktar med att gå fram med nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Läs mer här

  Dessutom gäller, liksom tidigare, skärpta regionala rekommendationer för Västra Götaland till 2 maj. Läs mer här

  Uppdatering 16 april:

  Än en gång har de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland förlängts och gäller fram till 2 maj. Läs mer

  Uppdatering 24 mars:

  De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 18 april. Läs mer här

  Aktuell information om coronaviruset när det gäller Region Jönköping hittar du här

  Uppdatering 26 februari:

  Barn- och ungdomsverksamhet möjlig igen

  När möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn- och unga öppnas uppkommer frågor om vad som gäller i kyrklig barn- och ungdomsverksamhet. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen gäller ordningslagen och därmed ”åttaregeln” i de sammanhang som berör ”allmänna sammankomster”. Då religionsutövning sker ska, menar Länsstyrelsen, antalet deltagare begränsas till åtta.

  I juridisk mening avser begreppet religionsutövning i detta sammanhang offentliga gudstjänster och andakter. Utifrån denna bedömning omfattas således inte barn- och ungdomsgrupper, vilket öppnar möjligheter för denna verksamhet. Vid öppna grupper (som exempelvis öppen förskola) är reglerna mer svårtolkade kring vad som ingår i begreppet ”allmän sammankomst” - där bör försiktighet råda. Givetvis ska dessutom alltid risker för smittspridning bedömas grundligt, utifrån lokala förutsättningar. Det är kyrkoherden som fattar de beslut som ska gälla i den lokala församlingen/pastoratet. 

  Avskedstagande i samband med begravningsgudstjänst
  Kyrkokansliet har kommit med en rekommendation när det gäller möjligheten till avskedstagande vid kistan i anslutning till begravningsgudstjänst, för dem som inte haft möjlighet att närvara vid ceremonin. Kyrkokansliets bedömning är att denna möjlighet kan uppfattas som ett sätt att kringgå 20-regeln och rekommenderar församlingar och pastorat att avstå från detta.

   

  Uppdatering 17 februari

  Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har beslutat om nya regionala rekommendationer, efter samråd med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De börjar gälla omedelbart från 17 februari, till och med 14 mars. Läs mer här
  Större delen av Skara stift finns inom Västra Götalandsregionen. En mindre del av stiftet ligger i Jönköpings län. Läs mer om vad som gäller i Region Jönköping

  Uppdatering 18 januari

  Begravningsgruppen på kyrkokansliet rekommenderar att upp till tjugo deltagare på begravning ska gälla både vid begravningsgudstjänster och vid borgerliga begravningsceremonier.  Detta under förutsättning att lokalen tillåter att deltagarna kan hålla rekommenderat avstånd till varandra. Som huvudman för begravningsverksamheten och som fastighetsägare har församlingen ansvaret för att de lagar, regler och rekommendationer som gäller följs i lokalerna där gudstjänsten eller ceremonin  äger rum.  

  Minnesstunden är däremot inte en del av begravningen och betraktas som en privat sammankomst. Om närstående önskar ha minnesstund i församlingens lokaler får upp till åtta deltagare vara med på den. 

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. Dit hör exempelvis gudstjänster och förrättningar (med undantag för begravningar där 20 deltagare tillåts). Utöver de åtta deltagarna finns möjlighet för ett fåtal tjänstgörande - se det tidigare uttalandet från biskoparna längre ner på denna sida, från 24 november.

   

  Uppdatering 15 december

   Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Intygen kommer begäras in från dag 22. För smittbärarpenning krävs fortfarande intyg från första dagen. Läs mer om de ändrade tidsgränserna på Försäkringskassans webbplats  

  Uppdatering 24 november

  Med anledning av att biskopsmötet efter möte mellan statsministern, kulturministern och representanter för trossamfunden förstår att tolkningen av åtta-regeln i till exempel gudstjänstsammanhang (inklusive dop- och vigselgudstjänster) är maximalt åtta deltagare exklusive medverkande har uttalandet från Svenska kyrkans biskopar uppdaterats enligt följande:

  Uttalande från Svenska kyrkans biskopsmöte 16 november (uppdaterat 24 november) 
  I enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:​

  • Värna den diakonala omsorgen
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.
  • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande exklusive  medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Håll kontakt med dem som av olika skäl vill skjuta upp.
  • Ge fortsatt möjlighet till begravning, med max 20 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de 20 bör innefatta så få personer som möjligt.
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.   

  Uppdatering 20 november

  20 deltagare tillåts vid begravningar. Regeringen har beslutat om ett undantag från den "8-regel" vid allmänna sammankomster som träder i kraft den 24 november för, till att börja med, fyra veckor framåt.
  Läs pressmeddelande från Svenska kyrkan här 
  Biskop Åke betonar även i ett brev till stiftets kyrkoherdar vikten av begränsa antalet tjänstgörande så långt det är möjligt, utöver det maximala antalet av 20 anhöriga. 

  Uppdatering 19 november

  Svenska kyrkan yttrar sig om regeringens förslag om allmänna sammankomster och föreslår att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslås att taket blir 20 deltagare exklusive medverkande. Regeringen väntas fatta beslut inom kort.
  Här hittar du mer information och kan läsa hela yttrandet.
   

  Uppdatering 17 november:

  Uppdaterade sidor på det nationella intranätet gällande pandemin och de nya restriktionerna:

  Rekommendationer om coronapandemin ses över 

  Kommunikationsmaterial inför julen

  Uppdatering 16 november:

  Gemensamt uttalande från Svenska kyrkans biskopar

  Obs! Uttalandet har uppdaterats. Se info från 24 november ovan. 

   

  ---- 

  Ändrad rekommendation för personer över 70 år samt riksgrupper 

  Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte längre finns anledning att vidhålla den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd. Från och med 22 oktober gäller att personer som är 70 år och äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla.​ Läs mer här 

  Beslutsfattande organ

  Årsredovisningens behandling i coronatider

  Kyrkostyrelsen har beslutat om möjlighet till sammanträden på distans. Vissa kriterier ska dock vara uppfyllda. Läs mer här 

  Guide för digitala möten

  Skara stift har sammanställt en guide till några olika alternativ för digitala möten. Läs mer här.

  Gudstjänst och nattvardsfirande

  Ordning för minnesgudstjänst  I den tid vi nu befinner oss behöver begravningar ibland ske utan att släkt och vänner har möjlighet att närvara. Därför har biskopsmötet tagit fram en ordning för minnesgudstjänst som kan användas när begravningsgudstjänst redan skett, eller när gravsättning skett utan en begravningsgudstjänst. Läs mer

  Biskopsmötets dokument "När vi inte kan fira nattvard under Coronakrisen" hittar du här 

  Nu finns information om vad som kan vara bra att tänka på vid digitala gudstjänster och andakter, utifrån innehåll, teknik och juridik. Läs mer här

  När det gäller gudstjänst och nattvard avgör kyrkoherden i varje pastorat/församling hur det ska firas och vad som gäller lokalt. Har du frågor kring detta, vänd dig till din kyrkoherde.
  Läs hälsningen från biskop Åke på Skara stifts webbplats
  Så här skriver Svenska kyrkan på nationell nivå

  Barn och unga

  Barn- och ungdomssidan uppdaterad med information om konfirmation 

  Här hittar du stöd och material i arbetet bland barn och unga under den tid då coronaviruset sprids. 

   

  Kör- och musikverksamhet

  Från och med den 1 september 2021 gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter. Läs mer

  Svenska kyrkan har tagit fram rekommendationer för kör och musikverksamhet. Även Sveriges yrkesmusikerförbund har tagit fram riktlinjer.
  Svenska kyrkan är en av landets största arrangörer av konserter och arrangemang. Många frilansande musiker har drabbats hårt under coronapandemin.  Svenska kyrkan har tagit fram tagit fram råd och vägledning angående hanterandet av inställda konserter och musikgudstjänster. ​
  På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du också läsa mer om rekommendationer när det gäller körverksamhet under Covid-19.

  Diakoni

  Själavård och samtal Här hittar du råd och stöd om själavård och samtal

  Här finns länkar till sidor om diakoni:
  Stöd och material om själavård och samtal
  Hjälp och stöd för dig som arbetar med migrationsfrågor
  Information om att söka medel från Radiohjälpen
  Råd och stöd i arbetet bland äldre
  Råd och stöd i arbetet med ideella medarbetare
  Samlingssida om diakonalt stöd

  Sjukhuskyrkan på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram ett förslag på avskedsord att användas av personal i samband med dödsfall på exempelvis äldreboenden. Orden är allmänmänskliga och kan riktas till alla. Dokumentet kan, om så önskas, spridas till personal på äldreboenden inom församlingens/pastoratets område. Ladda ner dokumentet

  Kommunikation

  Kommunikationsmaterial inför julen 

  Vad som gäller beträffande verksamhet, gudstjänstfirande och nattvard skiljer sig lite åt i olika församlingar/pastorat. Kom ihåg att tydligt berätta vad som gäller lokalt och att uppdatera facebook-sidor och webbplats med korrekt och aktuell information. 

  Begravningsverksamhet och information till arbetsgivare 

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om covid-19 - för arbetsgivare och kyrkogård

  Arbetsgivares ansvar för att minska risken för spridning av covid-19 

  Säkerställ nödvändig verksamhet genom att göra en kontinuitetsplan. Det finns mallar att använda eller utgå ifrån. 
  Kontinuitetshantering
  Mall för kontinuitetsplan

  FAQ: Frågor och svar om begravningsverksamhet och coronavirus 

  Vad gäller begravningsverksamheten och information till arbetsgivare samlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löpande information på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-coronavirus-covid-19-for-arbetsgivare-och-begravningshuvudman
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/arbetsgivarfragorx

  Om du är sjuk, orolig eller vill veta mer

  För information om Coronaviruset, börja med att söka på
  Folkhälsomyndigheten.se 
  1177.se
  Krisinformation.se
  11313.se

  Om du inte hittar det du söker och har allmänna frågor om viruset kan du ringa 113 13. Information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177.  Om du är orolig är du välkommen till din församling. Jourhavande präst nås via 112 eller via chatten på nätet. 

  Skara stift följer utvecklingen

  Skara stift följer tillsammans med krishanteringssamordningen på nationell nivå löpande utvecklingen av coronaviruset. Svenska kyrkan har regelbundet kontakt med ansvariga myndigheter, bland andra utrikesdepartementet (UD) och Socialstyrelsen.  

  Vid tidigare internationella utbrott av bland annat ebolavirus och svininfluensa togs nationella riktlinjer fram för begränsning av smittspridning. Om myndigheterna utfärdar liknande instruktioner för coronaviruset kommer sådan information att gå ut.  

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

  Utrikesdepartementets rekommendationer:
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

  Livsmedelverkets råd om bra mat för äldre:
  https://www.livsmedelsverket.se/aldre https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre​

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-09-17
  X
  Dokumentid: 1482816- Webid: 29142 - Unitid: 4