Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Frågor och svar om Vägen vidare

  Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

  Har du funderingar om Vägen vidare? Här finns svar på ett antal vanliga frågor.

  Vad är Vägen vidare?
  Vägen vidare är den arbetsmodell som knyter samman tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift och har sin utgångspunkt i biskopens visitationer och församlingsinstruktionen (FIN).Några viktiga ledord är: att pastorat/församling är i fokus; att stiftsorganisationen är medvandrare; att Vägen vidare syftar till utveckling och fördjupning av det lokala arbetet. 2015 tog stiftsstyrelsen, med biskopen som ordförande, beslut om att använda Vägen vidare i detta avseende, efter samråd med kyrkoherdarna och kontraktsprostarna. Vad är det övergripande syftet? Syftet med Vägen vidare är att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid och är tänkt att knyta samman tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift.

   
  Hur ser arbetsmodellen ut? 
  Vägen vidare beskrivs bäst som en ”klocka” vilken löper över 12 år. Varje år innehåller ett möte mellan stiftsorganisationen och pastorat/församling. Dessa möten kan ha formen av biskops- eller prostvisitation, arbete med församlingsinstruktionen eller årliga möten.
  Varje pastorat/församling har sin egen unika klocka. Är du intresserad av hur varje enskilt pastorats/enskild församlings klocka ser ut, kontakta kyrkoherden som kan ta fram den från pastoratets/församlingens samverkansrum på intranätet.


  Vad är FIN? (rött fält i klockan) 
  FIN står för församlingsinstruktionen, det måldokument som kyrkoordningen ålägger varje pastorat/församling att skriva. FIN är ett redskap för pastoratets/församlingens arbete med identitet, mål och riktning och det utgör en grund för den pågående dialogen i Vägen vidare mellan domkapitel, biskop, pastorat/församling och kyrkoherde. I FIN beskrivs ett ”pastoralt program” för den grundläggande uppgiften och dokumentet utmynnar i max fyra s.k. utvecklingsområden. FIN skall revideras vart 4 år enligt kyrkoordningen.


  Vad är utvecklingsområden?

  Församlingsinstruktionen mynnar ut i max fyra övergripande utvecklingsområden som beskriver vad man vill fokusera på under en tid framöver i pastoratets/församlingens verksamhet. Dessa utvecklingsområden kan vara av pastoral karaktär men de kan också handla om förvaltningsfrågor, personalsituation eller fastighetsfrågor. Utvecklings-områdena utgör sedan den röda tråden i Vägen vidare och återkommer i
  varje del av klockan.


  Vad betyder BV? (
  blått fält i klockan) 
  BV är förkortningen för biskopsvisitationen som sker vart 12:e år. Biskopsvisitationen finns till för att utöva tillsyn och att uppmuntra till fortsatt utvecklingsarbete i pastoratet/församlingen. I praktiken besöker biskopen pastoratet/församlingen under tre dagar. Biskopen ger sedan en återkoppling i den gudstjänst och visitationsstämma som sker på söndagen. Inför en biskopsvisitation görs en grundlig förvisitation där både kyrkor, inventarier och församlingens administration gås igenom. Också detta återkopplas visitationsstämman. 


  Vad är PV?
  (blått fält i klockan) 
  PV är förkortningen för prostvisitationen som sker vart 12:e år. Kontraktsprosten visiterar på biskopens uppdrag och visitationen finns till för att utöva tillsyn och att uppmuntra till fortsatt utvecklingsarbete i pastoratet/församlingen. I praktiken besöker kontraktsprosten pastoratet/församlingen under en till två dagar. Prosten ger sedan en återkoppling i visitationsprotokollet som läggs i samverkansrummet. Inför en prostvisitation görs en grundlig förvisitation där både kyrkor, inventarier och församlingens administration gås igenom. Detta återkopplas i samverkansrummet.  


  Vad är ÅM 1?
  (ljusgrönt fält i klockan) 
  Årligt möte 1 är ett möte som syftar till att reflektera över de utvecklingsprocesser som identifierats i FIN eller BV/PV. Här kan även andra aktuella skeenden i pastoratets/församlingens liv lyftas. ÅM 1 sker i pastoratet/församlingen under en halv dag. Deltagare är kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och övriga personer som är aktuella beroende på vilka utvecklingsområden man identifierat. Därtill
  kontraktsprosten samt stiftets kontaktpersoner.


  Vad är ÅM 2?
  (mörkgrönt fält i klockan) 
  Årligt möte 2 leds av biskopen och sker i Skara under en halv dag. Mötet syftar till att reflektera över de utvecklingsprocesser som identifierats i FIN eller BV/PV, samt den teologiska grunden/utgångspunkten i FIN. Deltagare är kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och övriga personer som är aktuella beroende på vilka utvecklingsområden pastoraten/församlingen arbetar med. Därtill biskopen, kontraktsprosten, stiftsprosten, chefen för församlingsavdelningen samt stiftets kontaktpersoner.


  Vad gör teamet för Vägen vidare? 
  Kontraktsprosten och kontaktpersonerna i stiftsorganisationen bildar ett Vägen vidare team för respektive pastorat/församling i ett kontrakt. De är med vid samtliga möten inom Vägen vidare. Kontraktsprostens roll är att ta ansvar för tillsyn och främjande på uppdrag av biskopen. Kontaktpersonernas roll är att vara generalister. De kommer inte i egenskap av sin specialistkompetens utan vill lyssna till helheten. Kontaktpersonerna finns för att lyssna in församlingarnas situation och återkoppla till stiftsorganisationen. De är också med i planeringen inför Vägen vidares olika delmoment och den naturliga kontaktytan för pastoraten/församlingarna.   


  Vilka ingår i teamen för Vägen vidare?
   
  kontaktuppgifter finns på 
  https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/nya-team-for-vagen-vidare 
  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Martin Wikman, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-08-19
  X
  Dokumentid: 1226527- Webid: 29142 - Unitid: 4