Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Kartläggning av IT-lösningar och administrativa system

  Foto: Alex Giacomini

  Kyrkostyrelsen har av Kyrkomötet fått i uppdrag att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen ska rapporteras till Kyrkomötet 2021. Denna kartläggning utgörs främst av en enkät till alla enheter i Svenska kyrkan. Enkätens resultat ska ge kyrkostyrelsen underlag att skapa ett väl underbyggt förslag till framtida färdplan.

   

  Pandemin har påvisat att vår gemenskap kan finnas både i digital och fysisk form. Med digital konfirmandundervisning, digital familjerådgivning, websända gudstjänster och videomöten via nätet kunde vi i Svenska kyrkan fortsätta vårt viktiga arbete under en svår tid för samhället. Den grundläggande förutsättningen för en digital gemenskap och därmed för att kunna fortsätta Svenska kyrkans kärnverksamhet i en alltmera digital värld, är tillgängligheten av en stabil IT-plattform. Pandemin och den pågående digitala utvecklingen i samhället innebär att förutsättningarna snabbt förändras även inom Svenska kyrkans verksamhet och att kraven på en utvecklad IT-miljö med gemensamma lösningar ökar och utgör en förutsättning för att vi fortsatt ska fungera som ett trossamfund.​

  Beslutad strategi för samverkan och digitalisering

  Kyrkostyrelsen har föreslagit och kyrkomötet har beslutat om en långsiktig strategi för att öka graden av samverkan och digitalisering: ”År 2030 finns en effektiv styrning, administration och förvaltning i Svenska kyrkan, så att församlingarna kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag”, med delmål inom områdena administration, digitalisering, styrning och förvaltning. Syftet är att uppnå en effektivisering för att Svenska kyrkans samlade resurser i större utsträckning ska gå till den grundläggande uppgiften. (Referens KS 2020-0635).

  Enkät och stiftsvisa fokusgrupper 

  För att skapa detta väl underbyggda underlag har en enkät skickats ut till alla kyrkorådsordföranden med syfte att kartlägga befintliga administrativa tjänster och stöd, samt att få en djupare förståelse av era förutsättningar, framtida behov och framtida prioriteringar.

  Enkäten ställer frågor om befintliga IT-stöd samt planer för både kärnverksamhet och administrativa funktioner såsom ekonomi, lön, kommunikation, dokumentation och IT-säkerhet.  Det finns även frågeställningar om uppfattning av nuvarande stöd samt eventuella framtida planer på förändring och utveckling

  Enkätundersökning kommer att kompletteras med stiftsvisa dialoger. Kyrkostyrelsen har därför via stiften bjudit in av stiften utvalda församlingar under februari månad för en fördjupad dialog kring möjligheter och utmaningar med samverkan och digitalisering i Svenska kyrkan. Dialogerna kompletterar enkäten och ambitionen är att kyrkostyrelsen med dessa två instrument ska få en god insikt i församlingarnas nuvarande planer att utgå ifrån inför vidare arbete med en färdplan. Färdplanen ska innehålla tidplan samt investerings- och finansieringsplan för det fortsatta införandet av samverkan och digitalisering.

  Bra att veta om enkäten

  Viktiga datum

  Fråga: När publicerades enkäten?

  Svar: Enkäten publicerades den 18 januari klockan 09:00 och mejl har skickats till kyrkorådsordförande som har sin mejladress registrerad i Kyrksam I annat fall har enkäten gått till församlingens/ pastoratets funktionsbrevlåda.

  Fråga: När ska enkäten senast vara inskickad?

  Svar: Den 15 februari.

  Fråga: Finns det möjlighet att skicka in enkäten senare?

  Svar: Nej, tyvärr är det i nuläget inte möjligt att förlänga enkäten till efter den 15 februari då analys av den data som samlas in påbörjas kort därefter. Tidsplanen är förankrad med alla stift. Det är en nödvändig tidplan för att hinna återkomma till kyrkomötet 2021.

  Fråga: Men hur ska vi kunna hinna ta fram planer på så kort tid?

  Svar: Uppdraget ifrån kyrkomötet är att kartlägga vilka planer som finns. Inte att be församlingarna ta fram nya planer.

  Enkätens målgrupp

  Fråga: Till vem är enkäten ställd?

  Svar: Enkäten är ställd till kyrkorådsordförande för att bidra med information kring församlingarnas planer. Är du kyrkorådsordförande är det tänkt att du ska fylla i enkäten. Det är okej att ta hjälp av de tjänstemän som är kunniga inom era IT system, men låt enkäten spegla kyrkorådets svar.

  Fråga: Varför skickades inte enkäten till kyrkoherden?

  Svar: Det är stiftens roll att kommunicera med kyrkoherdarna. Nationell nivå undviker det för att inte belasta kyrkoherdarna. Nationell nivå skickar bara mejl en gång om året till kyrkoherdarna i samband med undersökningen ”Kyrkbussen”.

  Fråga: Varför kunde inte stiften skicka ut enkäten i så fall?

  Svar: Eftersom vi då inte hade fått med oss bakgrundsfakta om församlingens/pastoratets storlek, stad/land och så vidare.

  Fråga: Varför kan vi inte hitta enkäten?

  Svar: Enkäten ska ha sänts till kyrkorådsordförande den 18e januari. Kontrollera att mejlet inte hamnat bland skräpposten. Om så inte är fallet ber vi er vänligen återkomma med kyrkorådsordförandes mejladress så sänder vi ut en länk på nytt. Om ordföranden inte har lagt in sin epost i Kyrksam, skickades enkäten till församlingens/pastoratets funktionsbrevlåda.

  Fråga: Är det möjligt att vidarebefordra mejlet till någon mer tekniskt kunnig?

  Svar: Ja, om kyrkorådsordförande vidarebefordrar mejlet fungerar länken som avsett. Innehållsfrågor

  Fråga: Det hänvisas till bestämmelser om elektroniskt arkiv. Vad avses här?

  Svara: SvKB 2017:1 och SvKB 2019:2

  Administrativa frågor

  Fråga: Besvaras enkäten i digitalt format eller pappersformat?

  Svar: De enkätmejl som sänts till kyrkorådsordföranden innehåller en länk som leder direkt till en digital enkät. Uppstår det tekniska problem som gör att länken inte går att öppna får ni vänligen återkomma så ordnar vi detta.      

  Fråga: Hur samlas enkäten in?

  Svar: Länken i enkätmejlet ska leda direkt till enkäten som är helt digital. När hela enkäten har besvarats samlas svaren automatiskt in och inga ytterligare åtgärder krävs. ​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Uppdaterad
  2021-01-28
  X
  Dokumentid: 1527302- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616