Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Långsiktig strategi för digitalisering och samverkan

  Kyrkostyrelsen har i juni 2020 fastställt en långsiktig strategi för digitalisering och samverkan med målbilden att församlingar och pastorat även fortsatt allt mer ska kunna lägga sina resurser på det grundläggande uppdraget och säkerställa ett långsiktigt hållbart kyrkoliv i framtiden. Beslutet innebär ett antal åtaganden som kyrkostyrelsen föreslår kyrkomötet i sin skrivelse Verksamhet och ekonomi 2021-2023 med anledning av coronapandemin.

  I korthet innebär det att:

  • kyrkostyrelsen kommer tillhandahålla en grundläggande digital infrastruktur som behövs inom Svenska kyrkan och som ska finansieras gemensamt.
  • kyrkostyrelsen kommer tillhandahålla en gemensam IT-plattform med nätverk inkluderande grundläggande digitala verktyg för varje arbetsplats, ett gemensamt lönecenter, ett gemensamt ekonomicenter, digitalisering av medlemskommunikation, dokument- och diariesystem samt elektroniskt arkiv
  • de gemensamt finansierade systemen görs obligatoriska efter en införandeperiod
  • kyrkostyrelsen på sikt kommer begära en avgiftsväxling, där stora delar av enheternas kostnader för IT, lön- och ekonomicenter läggs på nationell nivå och finansieras av avgiften för den gemensamma verksamheten, och avgiften för den gemensamma verksamheten genom en kyrkoordningsändring höjs från och med år 2024.    

  Frigöra resurser i församlingen

  De ekonomiska prognoserna visar tydligt att den resursminskning som många församlingar och pastorat redan har upplevt kommer att fortsätta under de kommande åren och Coronapandemin under 2020 skyndar på den utvecklingen ytterligare.  

  Kyrkostyrelsens ansvar är att se till helheten och ge stöd så att nödvändig administration kan utföras så effektivt som möjligt på den plats där det blir mest rationellt så att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta finnas i hela landet och fira gudstjänster och bedriva diakoni och undervisning och mission.

  Inom administration är det mest effektiva att det sker på den plats och på det sätt där det blir mest rationellt med effektiva, kvalitetssäkrade och gemensamma system och arbetssätt. Inom digitalisering ger gemensamma system effektivare upphandling, uppdatering och utveckling.  

  Gemensamma lösningar fokuseras

  Den pågående digitala utvecklingen i samhället innebär att förutsättningarna förändras snabbt i Svenska kyrkans verksamhet och att kraven på en utvecklad IT-miljö med gemensamma lösningar ökar. Enligt kyrkoordningen har nationell nivå ett ansvar för gemensamma angelägenheter i fråga om inomkyrklig normgivning. Svenska kyrkan har samverkat i gemensamma system sedan relationsändringen 2000 med till exempel kyrkobokföringen, gemensamt e postsystem, kollekt- och betalsystem, kyrksam, diarieföring, svenskakyrkan.se och Intranätet. Kyrkostyrelsens arbete med digitalisering och gemensam administration är på så sätt en fortsättning på en utveckling som pågått de senaste 20 åren.  

  Digitaliseringen ger möjlighet till större öppenhet och tillgänglighet och har en potential att bidra till att den lokala församlingens arbete når en vidare krets. Digitaliseringen kan samtidigt effektivisera arbetet för församlingsvårdande personal då administrativt stöd för medlemsutveckling och bokningssystem utvecklas.

  Kyrkostyrelsen vill genom strategin arbeta för att ta fram digitala gemensamma redskap för kärnverksamheten och gemensamma administrativa system och arbetssätt. Det handlar om gemensam IT-plattform, nationellt ansvar för nätförbindelse till varje lokal plats, ett gemensamt lönecenter som betalar ut löner och arvoden, ett gemensamt ekonomicenter för all transaktionsintensiv ekonomihantering, medlemssystem, dokument och diariesystem samt elektroniskt arkiv.                     

  Strategin innebär på sikt även ett obligatorium av de gemensamt finansierade systemen då detta innebär effektivitetsvinster och frigör mest lokala resurser. All utveckling bekostas av det gemensamma kapitalet och driften föreslås finansieras genom en höjning av avgiften för den gemensamma verksamheten från och med 2024.

  I höst kommer kyrkomötet behandla dessa frågor i samband med kyrkostyrelsens skrivelse kring verksamhets och ekonomi. Här kan du läsa hela strategin.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Uppdaterad
  2020-08-24
  X
  Dokumentid: 1500719- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616