Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Organisation

  Indelning

  Svenska kyrkan är på lokal nivå indelad i församlingar och pastorat. Från den 1 januari 2014 finns det två sorters församlingar – församlingar som inte ingår i pastorat och församlingar som ingår i pastorat.

  Stiftsstyrelsen ska verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning och ska fortlöpande följa utvecklingen och snarast initiera åtgärder när så behövs.

  Det är stiftsstyrelsen som beslutar om ändringar av den indelning som avser pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat.

  Ändringar av församlingsindelningen inom ett pastorat beslutas av pastoratets kyrkofullmäktige och beslutet måste sedan fastställas av stiftsstyrelsen för att gälla. (se 37 kap. 5-7 §§ i kyrkoordningen)

  I församlingar som inte ingår i ett pastorat ska det firas en huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar om inte domkapitlet för ett visst tillfälle har medgivit något annat. Det ska finnas minst ett invigt kyrkorum i församlingen och det ska finnas personer som tar ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd och personer som fullgör uppdragen som förtroendevalda. Dessa församlingskriterier gäller också för pastorat. (se 37 kap. 2-4 §§ samt 17 kap. 3 § i kyrkoordningen) För församlingar som ingår i ett pastorat gäller samma kriterier som för pastoratet, men med ett viktigt undantag. Gudstjänstfirandet i församlingar som ingår i pastorat regleras nämligen inte i kyrkoordningen utan framgår av församlingsinstruktionen. (se 37 kap. 3 § i kyrkoordningen)

  Stiften har nu fattat beslut och fastställt beslut om de ändringar i den kyrkliga indelningen som ska träda i kraft från och med årsskiftet. Det har föregåtts av ett stort och omfattande arbete ute i våra församlingar och pastorat, där förtroendevalda och anställda lagt ned mycket engagemang för att skapa framtida goda förutsättningar för vår kyrka.

  Nya juridiska personer och juridiska personer som upphör  

  Avregistrering av juridiska personer som upphör

  De juridiska personer som upphör kommer att avregistreras som juridiska personer per den 31 december året innan det år då indelningsändringen träder i kraft. Samtidigt avregistreras även eventuella registreringar hos Skatteverket som arbetsgivare, för F-skatt och moms. Ett meddelande om att organisationsnumret har avregistrerats ur organisationsnummerregistret skickas ut från Skatteverket.

  Den nya juridiska personen

  Kyrkokansliet har under sommaren meddelat alla nya juridiska personer vilket organisationsnummer som tilldelats. Skatteverket skickar ut ett meddelande om insättning av det tilldelade organisationsnumret i organisationsnummerregistret
  Om den nya juridiska personen ska bli arbetsgivare efter årsskiftet, registreras för moms eller vill ansöka om F-skatt ska den juridiska personen själv lämna en skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620) till Skatteverket.

  Det nya organisationsnumret

  Skatteverket informerar vissa statliga myndigheter om det nya organisationsnumret bl.a. Lantmäteriverket, Trafikverket och SCB. Uppgift om organisationsnummer, enhetsnamn och postadress till de nya juridiska personerna publiceras i SCB:s företagsregister och finns sökbara från början av januari.

  Lagfarter

  De juridiska personer som upphör vid församlingssammanläggningar eller sammanläggningar av pastorat ska avregistreras som ägare av eventuella fastigheter. Den nya juridiska personen måste själv ansöka om lagfart för de fastigheter som ägdes av de tidigare församlingarna eller det upphörda pastoratet. Detta görs hos inskrivningsmyndigheten.

  Adressuppdateringar

  Om adresser som registrerats i systemet kyrksam ändras behöver församlingen eller pastoratet själv anmäla ändring, exempelvis genom en anmälan till Svensk Adressändring AB varifrån bland andra Skatteverket uppdaterar sina register.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg,
  Uppdaterad
  2019-07-11
  X
  Dokumentid: 28626- Webid: 1440069 - Unitid: 2147483618