Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Vägledning omvärldsanalys

  Vägledning och stöd i församlingens eller pastoratets analysarbete.

  Här hittar du vägledning i arbetet med omvärldsanalys. Texterna finns lättillgängliga direkt här på sidan, men för att arbeta med materialet rekommenderas att du laddar ner pdf:en, som både är lätt att läsa och att skriva ut.

  Församlingens liv och verksamhet behöver kontinuerligt utvärderas och uppdraget behöver formuleras på nytt. För att jobba fram ett pastoralt program behövs kunskap om församlingen och dess omvärld, och formuleringen av församlingens vision måste ske i förhållande till den värld där kyrkan är satt att verka och gestaltas, samt utifrån de förhållanden som råder där.

  Huvudsyftet med omvärldsanalysen är att bidra med ett helhetsperspektiv som ett beslutsunderlag för att skapa förutsättningar att agera medvetet och proaktivt.

  Bedriv en löpande och integrerad process

  Det talas ofta om ”att göra en omvärldsanalys”, vilket ger bilden av att det är något som görs vid behov eller enstaka tillfällen. Omvärlden förändras ständigt och ny information tillkommer, vilket gör omvärldsanalysen till ett förhållningssätt snarare än en avgränsad aktivitet.

  Det är viktigt att inte se omvärldsanalysen som ett komplext och separat projekt, utan som ett löpande stöd i arbetet. Denna vägledning kan användas som en integrerad process i det vardagliga arbetet.

  Inkludera omvärldsanalys i FIN

  Omvärldsanalysen ska enligt domkapitlets beslut följa med som en bilaga till församlingsinstruktionen (FIN). Slutsatserna av omvärldsanalysen ska dessutom skrivas in i FIN, och ska prägla innehållet i det pastorala programmets avsnitt om Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Slutsatserna ska även ge sin prägel för avsnittet om Församlingen som flerspråkig kyrka, liksom andra områden som församlingen väljer att fokusera på – exempelvis idealitet, kommunikation och miljöarbete.

  Skilj på församlingspresentation och omvärldsanalys

  Observera att Inledande församlingspresentation/pastoratspresentation i FIN kan ge stöd till, men inte är detsamma som, omvärldsanalysen. Inledande församlingspresentation är en kortfattad presentation som beskriver församlingen och dess omvärld i stora drag. Omvärldsanalysen är en systematisk analys som ger svar på frågor kring hur verksamheten kan utvecklas.

  Inled med att organisera arbetet

  Det är viktigt att organisera och strukturera omvärldsanalysarbetet. Se alltid till att det finns tydliga tidsplaner, att man har sett över vilka resurser som är tillgängliga och att det finns en tydlighet kring vem som ska ansvara för vad.

  Vägledning av omvärldsanalys i fyra steg

  En systematiskt genomförd omvärldsanalys är en process som kan delas upp i fyra steg: definiering av syfte och frågeställningar, kartläggning, analys och slutsatser.

   

  Steg 1: Syfte och frågeställningar


  Definiera syftet med omvärldsanalysen

  Omvärldsanalysen ger ett underlag för ett strategiskt arbete och beredskap för framtida utmaningar. En tydlig analys ska underlätta framtida långsiktiga vägval, underlätta att jobba fram relevant pastoralt program, bidrar till att lättare komma fram till en gemensam vision i församlingen/pastoratet, samt blir till hjälp när församlingen/pastoratet formulerar olika former av pastoraler – särskilt diakonipastoral, handlingsplaner för olika verksamhetsområden, barnkonsekvensanalys (BKA), lokalförsörjningsplan (LFP) med mera.

  Syftet med omvärldsanalysen bör formuleras i en mening och den ska utgå ifrån det sätt ni avser att använda omvärldsanalysen. Ett sådant syfte kan till exempel formuleras så här: 

  ”Syftet med omvärldsanalysen är att skapa en fördjupad förståelse för hur omvärldsutvecklingen förändrar krav på och förutsättningar för församlingen att genomföra sitt uppdrag.” 

  Avgränsa med frågeställningar

  Utan avgränsningar kan en omvärldsanalys bli hur omfattande som helst. Det är viktigt med tydliga avgränsningar för att få ett överskådligt material som kan användas till det man behöver mest. En viktig del i arbetet är därför att tidigt definiera vilka frågeställningar man kommer att utgå ifrån.

  Det finns många frågor man kan vilja ha svar på. Börja med att öppet och förutsättningslöst samtala om vilka olika frågeställningar som finns. Ta in alla idéer och tankar, för att sedan i ett nästa steg diskutera igenom dem och välja ut de mest kärnfulla och viktigaste för verksamheten. Tänk på att inte välja ut för många frågeställningar – ju tydligare avgränsat arbetet är desto tydligare blir också svaren.

  Exempel på frågeställningar:

  • Inom vilka områden behöver församlingen utvecklas och förändras i förhållande till vad som sker i samhället, på kort sikt och på lång sikt?
  • Vilka prioriteringar behöver göras i församlingens verksamhet, vilka områden behöver stärkas och vilka behöver avvecklas?
  • Hur påverkar omvärldsutvecklingen förutsättningarna att genomföra våra uppdrag?
  • Hur kan verksamheten anpassas för att bättre möta människors olika förutsättningar, behov och önskemål?
  • Vad innebär exempelvis sjunkande doptal?
  • Hur tror vi att samhällsutvecklingen kommer att påverka vår församling/vårt pastorat och dess församlingar under de närmaste 10 åren? Globalt, nationellt och regionalt?
  • Hur förändras förutsättningarna för församlingen/ pastoratet och dess församlingar?
  • Vilka skillnader i förutsättningar för människor beroende på exempelvis ålder, socioekonomisk tillhörighet, språk, boendeort? Hur påverkar det församlingslivet?
  • Vilka möjliga konsekvenser får den beskrivna omvärlden för församlingen, beroende på vilka vägval som församlingen gör framöver?
  • Vilka förväntningar finns på församlingen/pastoratet från olika grupper?

  Steg 2: Kartläggning

  Identifiera områden och samla information

  Till grund för omvärldsanalysen görs en kartläggning över en mängd olika bevakningsområden. Arbetet med kartläggningen sker i två delar:

  Identifiera områden att kartlägga och analysera
  Vad är intressant och relevant för oss i församlingen/pastoratet att ta reda på om omvärlden; området där vi verkar och samhället i stort? Vilka förutsättningar finns inom församlingen/pastoratet?

  Samla in information
  Det kan exempelvis vara statistik, tidningsartiklar, intervjuer, men även erfarenhet och kunskap som redan finns hos er i församlingen. Delar av kartläggningen kan också användas i BKA.

  Information om områden som är listade nedan kan vara intressanta för att kunna formulera er församlings/pastorats vision att vara kyrka här och nu med sikte på framtiden. Plocka från listorna eller lägg till områden utifrån vad ni ser är aktuellt för er församling eller ert pastorat. 

  ​Information om församlingen/pastoratet

  • Prioriteringar och fokusområden
  • Fromhetstradition
  • Verksamhet och kyrkliga handlingar
  • Mötesplatser och kontaktpunkter
  • Anställda och ideella medarbetare
  • Kyrkor och fastigheter
  • Antal kyrkotillhöriga
  • Ekonomiska förutsättningar


  Information om samhället

  • Ålder, kön, hälsa
  • Sociala förhållanden
  • Försörjning, inkomst, utbildning, yrken,
  • Civilstånd, ensamhushåll
  • Situation för olika åldersgrupper
  • Etnicitet, olika språk, kultur
  • Andlighet, religion
  • Intressen, livsstilar och värderingar
  • Trender som påverkar individen/familjen
  • Infrastruktur
  • Institutioner, exempelvis sjukhus, kriminalvårdsanstalter, flyktingförläggningar och dylikt
  • Näringsliv och företagande
  • Större arbetsplatser på orten
  • Teknik som har betydelse för området, exempelvis IT i glesbygden
  • Föreningsliv, organisationer, bygdegemenskap, större arrangemang
  • Vårdinrättningar
  • Skolor och utbildningsmöjligheter
  • Möjligheter till socialt stöd
  • Politiska särdrag
  • Media och kommunikation
  • Miljö och klimat
  • Ekonomi
  • Konsumtion
  • Kyrkor och samfund, andra religioner
  • Trender i samhället


  Användbara källor i kartläggningsarbetet:

  • Intervjuer av till exempel medlemmar, ideellt engagerade, medarbetare
  • Andra aktörers omvärldsanalyser, till exempel kommunens, regionens eller Kyrkokansliets
  • Statistik, till exempel från SCB och från Svenska kyrkans nationella nivå
  • Församlingsrapport och annan data från kyrkans nationella nivå. Svenska kyrkans statistikdatabas
  • Frågeundersökningar och kontakter med olika grupper, till exempel polis, sociala myndigheter, skola
  • Forskningsrapporter och utredningar
  • Mediabevakning
  • Andra organisationers trendspaningar

  Länkar till användbara källor hittar du här.

    

  Steg 3: Analys


  Var konkret i analysdelen

  I analysdelen definieras vad som kan utläsas av kartläggningen. Var så konkreta som möjligt och lyft verkliga situationer istället för generaliseringar.

  Dela upp analysarbetet i fokusområden

  Man kan välja att göra en analys utifrån ett övergripande perspektiv, men resultatet riskerar att bli alltför omfattande och det kan därför vara klokt att avgränsa och dela upp arbetet genom att analysera materialet utifrån olika fokusområden. Vilka områden som analyseras beror på vad som är aktuellt för respektive församling/pastorat.

  De kan till exempel vara:

  • Grundläggande uppgiften
  • Idealitet och frivillighet
  • Rekrytering
  • Hållbarhet
  • Kommunikation
  • Mångfald av språk och kultur
  • Digitalisering

   

  Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot

  Diskutera och besvara frågor för respektive område som ni har identifierat utifrån följande punkter:

  Styrkor i församling/pastorat och omvärld

  Exempel på frågor:

  • Vad gör vi särskilt bra?
  • Vad skiljer oss från andra?
  • Varför kommer människor till oss?
  • Vad tycker andra aktörer att vi gör bra?

   

  Svagheter i församling/pastorat och omvärld

  Exempel på frågor:

  • Vad behöver vi förbättra?
  • I vad har vi bristande resurser?
  • Vad efterfrågar medlemmarna som vi inte kan svara upp mot?
  • Vad är andra bättre på än oss?

  Möjligheter i församling/pastorat och omvärld

  Exempel på frågor:

  • Vilka trender ser vi som kan vara positiva för oss?
  • Hur kan vi använda våra styrkor till nya möjligheter?
  • Hur kan det som redan är bra bli ännu bättre?
  • Vilka förändringar i samhället kan vara till vår fördel?


   Hot i församling/pastorat och omvärld

   Exempel på frågor:
  • Vad ser vi som skulle kunna påverka verksamheten negativt?
  • Förändras omvärlden på något sätt som vi inte anpassar oss till?
  • Finns det andra aktörer som konkurrerar med delar av vår verksamhet?
  • Vilka hot kan våra svagheter innebära?

   

  Kort exempel på tillämpning:

  Styrkor: Vi har flera fastigheter med ett centralt läge, många ideellt engagerade, flera populära verksamheter med många deltagare, vi har låg personalomsättning.

  Svagheter: Alla tjänster är inte tillsatta, personal saknar viss kompetens, lokalerna är inte anpassade för en del av den verksamhet vi vill bedriva.

  Möjligheter: Nytt bostadsområde byggs i kommunen, vi ser en trend med ökande intresse för ideellt engagemang i samhället, medierapportering.

  Hot: Borgerliga vigslar ökar, negativ ekonomisk prognos, kommunen diskuterar att avsluta samarbeten mellan skolor och religiösa samfund.

   

  Steg 4: Slutsatser

  ​Förklara konkret vad som behöver göras

  Se på den nuvarande situationen utifrån det insamlade materialet och identifiera faktorer som driver på utvecklingen. Beskriv utifrån analysen vad ni har kommit fram till och förklara det på ett konkret och överskådligt sätt – ”Det här har vi sett och därför behöver vi…”

  Slutsatser kan exempelvis vara:

  • Dessa nya utmaningar eller nya möjligheter ser vi för församlingen efter att fått ytterligare kunskap om omvärlden.
  • Inom dessa områden behöver församlingen utvecklas och förändras i förhållande till vad som sker i samhället, på kort sikt och på lång sikt.
  • Dessa prioriteringar behöver göras. Dessa områden behöver stärkas och dessa avvecklas.
  • Så här ska vi förhålla oss till de frågor, möjligheter och utmaningar som vi ser i vår omgivning.
  • Detta behöver vi utveckla och förändra när det gäller den grundläggande uppgiften.
  • Så här kan verksamheten anpassas för att bättre möta människors olika förutsättningar, behov och önskemål.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Hanna Wallenberg, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-06-25
  X
  Dokumentid: 1501620- Webid: 21094 - Unitid: 12