Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Vägledning FIN

  Vägledning, stöd och riktlinker i arbetet med framtagande av församlingsinstruktionen.

  Här hittar du vägledning i arbetet med församlingsinstruktionen. Texterna finns lättillgängliga direkt här på sidan, men för att arbeta med materialet rekommenderas att du laddar ner pdf:en, som både är lätt att läsa och att skriva ut.

   

  Innehåll:

   

  Församlingsinstruktionen (FIN) beskriver församlingens identitet och vision. Den är församlingens grunddokument att ta utgångspunkt i till exempel vid målarbete, verksamhetsplanering, lokalförsörjningsplanering och budgetprioritering. Den är också tänkt att vara ett styrdokument under en mandatperiod.

  För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. I ett pastorat tas en gemensam församlingsinstruktion fram och där beskrivs hur ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelas mellan församlingar och pastorat. I pastorat ska kyrkorådet samråda med samtliga församlingsråd inom pastoratet.

   

  Följ bestämmelserna i kyrkoordningen

  De grundläggande bestämmelserna för församlingsinstruktionen finns i kyrkoordningen. Detaljerad information om det, liksom mer stöd, återfinns på sidorna för FIN på Luleå stifts intranät.

   

  Genomför översyn av FIN

  Församlingsinstruktion ska prövas minst vart fjärde år av kyrkorådet (KO 57 kap 6 §), men i början av en ny mandatperiod är det befogat att se över församlingsinstruktionen; om man kan behålla den oförändrad eller om den behöver revideras eller förnyas helt. Ändringar, eller en helt ny instruktion, ska godkännas och utfärdas av domkapitlet. Om den befintliga församlingsinstruktionen fortfarande är aktuell efter fyra år och inga ändringar behöver göras ska skälen till det anges och anmälas till kyrkofullmäktige och domkapitlet.

  När församlingar går ihop till ett pastorat eller en ny kyrkoherde tillträder kan det vara ett gott skäl att göra en revidering eller en ny instruktion även med en tätare frekvens än fyra år.

   

  Uppdatera förändringar

  I arbetet kan man utgå ifrån den befintliga församlingsinstruktionen och uppdatera förändringar utifrån mallen på Luleå stifts intranät. För en del församlingar blir arbetet mer omfattande på grund av betydelsefulla förändringar, till exempel pastoratsbildning eller att en ny kyrkoherde tillträder. 

   

  Inled arbetet i god tid

  Starta arbetet med församlingsinstruktionen – inklusive barnkonsekvensanalys (BKA) och omvärldsanalys – i god tid så att en ny FIN kan utfärdas vart fjärde år. Då hinner ni förankra dokumentet i församlingen/pastorat innan utfärdandet. Dessutom kan ni få ett bra stöd för församlingens målarbete inför den aktuella mandatperioden.

  Samråd med domkapitlet

  Kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för att utarbeta förslaget till FIN i samråd och i regelbunden kontakt med handläggare och arbetsgrupp för FIN som utsetts av domkapitlet. Det innefattar att presentera tidsplanen samt att utarbeta innehållet utifrån de riktlinjer som finns i mallen.

  Innan församlingen eller pastoratet tar beslut om FIN i kyrkofullmäktige ska stiftets handläggare kontaktas för att inhämta synpunkter från dem på innehållet i FIN-materialet.

  Inbjud många att delta i arbetet

  Arbetet med församlingsinstruktion bör kännetecknas av en bred process. För att förankra dokumentet i församlingens/pastoratets vardag är det viktigt att många ges möjlighet att bidra i processen. Församlingsinstruktionen gäller hela församlingen och utgör underlag för hur arbetslagets resurser ska användas. För att undvika ett ”vi/dem”-tänkande är det viktigt att reflektera över vad församlingen är när texten i FIN formuleras.

  Anställda och förtroendevalda, ideella medarbetare och andra kyrkotillhöriga, unga och gamla bör inbjudas i arbetet. Faktainsamling, analys, diskussion och teologisk reflektion sker med fördel i blandade grupper och över en längre tid.

  Planera arbetet

  Gör en plan för ert arbete där ni för in vilka mötesplatser ni vill satsa på, val av metoder för att nå ert mål, tidsplan och vem som ansvarar för vilka delar i arbetet. Församlingsaftnar och samlingar efter gudstjänster kan ge möjlighet till ett brett engagemang.

  Frågor i planeringsfasen:

  • Vilka ska läsa församlingsinstruktionen?
  • Hur kommer FIN att användas i verksamhetsplanering och uppföljning?
  • Hur möjliggör vi mångas delaktighet i processen med FIN?
  • Hur inhämtar vi barn och ungas synpunkter, och vilka väljer vi att fråga?
  • Hur organiseras arbetet och vem ansvarar för kontakt med domkapitlet? 

   

  Följ en gemensam form

  Församlingsinstruktionen är enligt kyrkoordningen ett tillsynsdokument för biskop och domkapitel och förväntas ha en så enhetlig utformning som möjligt i stiftets församlingar och pastorat. Maximalt sex sidor eftersträvas, för pastorat kan fler sidor krävas. Form och innehåll för FIN finns också som Word-mall.

   

  Inled med en presentation

  Inledande församlingspresentationen/pastoratspresentation är en kortfattad presentation som man inleder församlingsinstruktionen med. Denna presentation beskriver församlingen och dess omvärld i stora drag.

  Församlingspresentationen kan till exempel innehålla församlingens historia, kyrkor och andra mötesplatser, fromhetstradition, antal kyrkotillhöriga samt församlingens karaktäristiska drag och det som är utmärkande för församlingens omvärld, till exempel demografiska fakta, det vill säga information om befolkningen, miljöbeskrivning, historia och den aktuella situationen i samhället samt eventuell framtidsspaning.

  Observera att Inledande församlingspresentation/pastoratspresentation inte är detsamma som omvärldsanalys.

   

  Skapa helhetssyn med omvärldsanalys

  Församlingens liv och verksamhet behöver kontinuerligt utvärderas och uppdraget behöver formuleras på nytt. I detta arbete behöver kunskap om omvärlden lyftas in. En omvärldsanalys ger möjlighet till en sådan helhetssyn över församlingens sammanhang och hjälper er att formulera församlingens vision, prioritera och utveckla församlingens verksamhet.

  Omvärldsanalys läggs till FIN som bilaga. Slutsatserna av omvärldsanalysen ska infogas i själva församlingsinstruktionen. De ska även prägla innehållet i hela FIN; det pastorala programmet, församlingen som flerspråkig kyrka och andra områden som församlingen väljer att fokusera på exempelvis idealitet, kommunikation, miljöarbete och dylikt.

  Fördel med ett grundligt arbete med omvärldsanalysen är att den kommer att vara till nytta som aktuellt underlag även för andra vägval som församlingen eller pastoratet behöver stöd för, till exempel i processen med lokalförsörjningsplan, i budgetarbete och verksamhetsplanering. Omvärldsanalysen innehåller en kartläggning, analys och slutsatser.

  Läs mer på sidan med vägledning för omvärldsanalys. 

   

  Genomför barnkonsekvensanalys (BKA)

  Utse tidigt en person som ansvarar för BKA, anställd eller ideell, som inte är ansvarig i det övriga FIN-arbetet. Kompetens i barnrättsperspektiv och erfarenhet av att jobba med barn och unga är värdefullt.

  Barnkonsekvensanalysen ska beskriva barns och ungas synpunkter, erfarenheter, livssituationer och behov. Genom att lyssna på barn och unga får vi vägledning i denna arbetsprocess när det gäller inriktning och innehåll.

  BKA ska innehålla en kartläggning av barn- och ungas situation i er kommun, beskrivning och analys, med tyngdpunkt på själva kartläggningen. BKA ska utmynna i slutsatser som talar om vad ni ser i kartläggningen och vilka konsekvenser det får för församlingens verksamhet.

  Poängen med barnkonsekvensanalys är att barns och ungas perspektiv ska få prägla hela församlingens liv och verksamhet. Det som formuleras och skrivs i FIN påverkar hur vi sedan gör i vardagen. Fördelen med ett grundligt arbete med BKA i FIN är att man under hela mandatperioden har ett aktuellt grundmaterial att utgå ifrån även i andra ärenden i församlingen där BKA ska göras.

  Slutsatserna i BKA ska prägla innehållet i hela fin och konkretiseras i det pastorala programmet. Dessa ska infogas i FIN, medan BKA i sin helhet ska följa med som en bilaga.

  Läs mer på sidan med vägledning för BKA.

   

  Formulera pastoralt program

  Den grundläggande uppgiften består av fyra dimensioner – att fira gudstjänst, utöva diakoni, mission och undervisning. Dessa aspekter av den grundläggande uppgiften går in i varandra. Detta ska komma till uttryck i församlingens verksamhet, så tänk övergripande när ni formulerar församlingens pastorala program.  

   

  Redovisa gudstjänstlivet

  Domkapitlet i Luleå stift ser det som mycket angeläget att församlingarnas gudstjänstliv bevaras i så stor utsträckning som möjligt även i församlingar som ingår i pastorat. Detta gäller särskilt respektive församlings möjlighet att fira huvudgudstjänst. Det bör eftersträvas att huvudgudstjänst ska firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i varje församling som ingår i pastorat.Pastoratet ska i FIN redogöra för antalet huvudgudstjänster i dess församlingar. Om ni avser att göra undantag från domkapitlets rekommendationer ska skälen till det förankras redan vid förarbetet och vid samråden med domkapitlet (i kontakt med handläggare för FIN-ärenden).

  Redogör för följande i FIN under avsnittet Verksamhet som regleras av domkapitlet eller av Kyrkoordningen:

  Församlingar som inte ingår i pastorat ska redogöra:

  • att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i församlingen
  • att nattvard firas i huvudgudstjänst minst två söndagar per månad

  Pastorat ska redogöra:

  • att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i pastoratet
  • att nattvard ska firas i huvudgudstjänst minst två söndagar per månad
  • för firande av huvudgudstjänster i pastoratets församlingar under
   söndagar och helgdagar
  • för frekvens av firande av huvudgudstjänster med nattvard i pastoratets församlingar 

   

  Ur kyrkoordningen:

  • I varje pastorat samt i varje församling som inte ingår i ett pastorat ska en huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar, om inte domkapitlet för visst tillfälle har medgivit något annat. (KO 17 kap 3 § KO)
  • För ett pastorat ska domkapitlet i församlingsinstruktionen besluta vad som ska gälla beträffande huvudgudstjänster i församlingarna. (KO 17 kap 3 § KO)
  • Domkapitlet får också besluta om det minsta antal huvudgudstjänster med nattvard som ska firas i varje församling under ett kyrkoår. (KO 17 kap 5§) 

   

  Uppfyll krav för utfärdande

  För att domkapitlet ska kunna utfärda församlingsinstruktionen måste den:

  • vara utformad i samråd med domkapitlet
  • vara godkänd av församlingens/pastoratets kyrkoherde och kyrkofullmäktige var för sig
  • vara undertecknad av kyrkoherden och ordförande i församlingens/pastoratets kyrkofullmäktige

   

  Tillgängliggör materialet

  För att underlätta användandet av FIN kan den gärna publiceras på församlingen webbplats så att den blir tillgänglig för många.

   

  Utvärdera kontinuerligt

  Ett väl genomtänkt arbete med församlingsinstruktionen underlättar hela församlingens verksamhet. Församlingsinstruktionen ska ständigt hållas aktuell och utvärderas, samt vid behov revideras. En redogörelse för hur man har tänkt kring utvärderingen ska finnas med i FIN. 

   

  Redaktör
  Hanna Wallenberg, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Ritvaelsa Seppälä, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-06-23
  X
  Dokumentid: 813973- Webid: 21094 - Unitid: 12