Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Upplägg för FIN

  Stöd för upplägg, struktur och rubriköversikt för församlingsinstruktionen.

  Här hittar upplägg för församlingsinstruktionen. Texterna finns lättillgängliga direkt här på sidan, men för att arbeta med materialet rekommenderas att du laddar ner pdf:en för församling samt för pastorat, som både är lätt att läsa och att skriva ut.

   

  Församlingsinstruktionens (FIN) innehåll är reglerat i Kyrkoordningen, KO 57 kap 5§. Det är önskvärt att fin har en så enhetlig utformning som möjligt i stiftets församlingar och pastorat Här följer en instruktion om vilka delar som ska finnas med samt hur ni bör strukturera er församlingsinstruktion. 

  Upplägg för församling som inte ingår i pastorat:


  Upplägg för pastorat: 

   

  Upplägg för församling som inte ingår i pastorat

  Detta material är anpassat för församlingar som inte ingår i pastorat. På denna sida hittar du även Word-mallar som kan fyllas i direkt.

  Innehåll som församlingen ansvarar för

  Pastoralt program
  Centralt i församlingsinstruktionen finns ett pastoralt program med fyra dimensioner i församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det pastorala programmet ska behandla hur församlingen utför den grundläggande uppgiften på andra språk än svenska.

  Omvärldsanalys
  En omvärldsanalys ska infogas som bilaga till församlingsinstruktionen och slutsatserna av den ska skrivas in i FIN. Omvärldsanalysen bygger på en genomgripande beskrivning av omvärlden och församlingen. Innehållet i FIN ska tydligt utgå från slutsatserna av omvärldsanalysen, peka framåt och vara formulerade på ett begripligt språk.

  Barnkonsekvensanalys
  En barnkonsekvensanalys ska infogas som bilaga till församlingsinstruktionen och slutsatserna av den ska skrivas in i FIN. Barn-och ungdomsperspektivet ska prägla hela innehållet i FIN.

  Nyttjande av kyrkobyggnader
  När det finns flera kyrkor i en församling ska det i församlingsinstruktionen redovisas hur dessa i huvudsak används.

  Verksamhet som regleras av domkapitel eller av Kyrkoordningen

  Församlingsinstruktionen ska redogöra för de åtgärder som gjorts utifrån domkapitlets beslut eller som är reglerade i Kyrkoordningen.

  Församlingen ska redogöra

  • att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar
  • att nattvard firas i huvudgudstjänst minst två söndagar per månad
  • att det ska finnas en handlingsplan av vilken det framgår hur församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete,
  • att varje församling rekommenderas utarbeta en handlingsplan för sitt arbete med barn och unga 0–18 år,
  • vilken behörighetsnivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som ska gälla för församlingens kyrkomusiker. Redovisa för antalet kyrkomusikertjänster och hur många av dem som är tillsatta, samt examensnivå enligt följande (KO 34 kap 1–2§§, 15§):
   - Kyrkomusiker på A-nivå (försteorganist)
   - Kyrkomusiker på B-nivå (organist)
   - Kyrkomusiker på C-nivå (kantor)

  Församlingar som inte ingår i pastorat rekommenderas att redogöra för antalet prästtjänster, samt hur många av dem som är tillsatta, i församlingen.

  Rubriköversikt för FIN

  Inledande församlingspresentation

  1. Slutsatser i omvärldsanalysen
  2. Slutsatser i barnkonsekvensanalysen
  3. Pastoralt program för den grundläggande uppgiften
  - Gudstjänst
  - Undervisning
  - Diakoni
  - Mission
  - Församlingen som flerspråkig kyrka

  4. Verksamhet som regleras av domkapitel eller av Kyrkoordningen
  5. Utvärdering


  Stödkommentarer till rubriköversikten:
  1. Summera slutsatser utifrån omvärldsanalysen.

  2. Summera slutsatserna utifrån barnkonsekvensanalysen.

  3. Pastorala programmet ska formuleras med hänsyn till slutsatserna av omvärldsanalysen och till slutsatserna av BKA. Det ska även framgå hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift på andra språk än svenska (KO 57 kap 5§ 2)

  4. Redovisning för verksamhet som domkapitlet har tagit beslut om eller verksamhet som regleras av kyrkoordningen ska skrivas in i församlingsinstruktionen. Redovisa följande:

  • att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i församlingen.
  • att nattvard firas i huvudgudstjänst minst två söndagar per månad (KO 17 kap.)
  • att det ska finnas en handlingsplan av vilken det framgår hur församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.
  • att varje församling rekommenderas utarbeta en handlingsplan för sitt arbete med barn och unga 0–18 år.
  • vilka behörighetsnivåer som ska gälla för församlingens kyrkomusiker (KO 34 kap.)
  • att redogöra för antalet prästtjänster i församlingen samt hur många som är tillsatta.

  5. I församlingsinstruktionen ska framgå hur utvärdering av fin planeras.
  Församlingsinstruktionen ska vara undertecknad av kyrkoherden och ordförande i församlingens kyrkofullmäktige. 

  Bilagor

  Barnkonsekvensanalys samt omvärldsanalys ska bifogas fin.
  Utöver dessa kan man även välja att bifoga de pastoraler som församlingen har för dop, diakoni, vigsel och begravning, handlingsplan för arbetet 0–18 år, beredskapsplanen, eller andra handlingsplaner.

  Upplägg för pastorat

  Detta material är anpassat för pastorat. På denna sida hittar du även Word-mallar som kan fyllas i direkt.

  Innehåll som pastoratet ansvarar för

  Pastoralt program
  Centralt i församlingsinstruktionen finns ett pastoralt program med fyra dimensioner i församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det pastorala programmet ska behandla hur pastoratet utför den grundläggande uppgiften på andra språk än svenska.

  Omvärldsanalys
  En omvärldsanalys ska infogas som bilaga till församlingsinstruktionen och slutsatserna av den ska skrivas in i fin. Omvärldsanalysen bygger på en genomgripande beskrivning av omvärlden och församlingen. Innehållet i fin ska tydligt utgå från slutsatserna av omvärldsanalysen, peka framåt och vara formulerade på ett begripligt språk.

  Barnkonsekvensanalys
  En barnkonsekvensanalys ska infogas som bilaga till församlingsinstruktionen och slutsatserna av den ska skrivas in i FIN. Barn-och ungdomsperspektivet ska prägla hela innehållet i FIN.

  Ansvarsfördelning
  I församlingsinstruktionen för ett pastorat ska det redovisas hur ansvaret för den grundläggande uppgiften är fördelat mellan församlingar och pastorat.

  Disponering av prästbefattningar
  Pastoratet ska redovisa hur de prästbefattningar som finns inrättade i huvudsak disponeras (KO 37 kap. 18§).

  Nyttjande av kyrkobyggnader
  När det finns flera kyrkor i en församling ska det i församlingsinstruktionen redovisas hur dessa i huvudsak används.​

  Verksamhet som regleras av domkapitel eller av Kyrkoordningen

  Församlingsinstruktionen ska redogöra för de åtgärder som gjorts utifrån domkapitlets beslut eller som är reglerade i Kyrkoordningen.

  Pastorat ska redogöra

  • att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar
  • att nattvard firas i huvudgudstjänst minst två söndagar per månad
  • för firande av huvudgudstjänster i pastoratets församlingar under söndagar och helgdagar
  • för frekvens av firande av huvudgudstjänster med nattvard i pastoratets församlingar
  • att det ska finnas en handlingsplan där det framgår hur pastoratet och dess församlingar följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete,
  • att varje pastorat med dess församlingar rekommenderas utarbeta en handlingsplan för sitt arbete med barn och unga 0–18 år,
  • vilken behörighetsnivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som ska gälla för pastoratets och dess församlingars kyrkomusiker. Redovisa för antalet kyrkomusikertjänster och hur många av dem som är tillsatta, samt examensnivå enligt följande (ko 34 kap 1–2§§, 15§):
   - Kyrkomusiker på A-nivå (försteorganist)
   - Kyrkomusiker på B-nivå (organist)
   - Kyrkomusiker på C-nivå (kantor)

  Om pastoratet avser att göra undantag från domkapitlets rekommendationer vad gäller antalet huvudgudstjänster i församlingarna så ska skälen för detta förankras redan i förarbetet och vid samråden med domkapitlet samt anges i FIN (KO 17 kap. 3 §).

  ​ 

  Rubriköversikt för FIN för pastorat

  Inledande pastoratspresentation
  1. Slutsatser i omvärldsanalysen
  2. Slutsatser i barnkonsekvensanalysen
  3. Pastoralt program för den grundläggande uppgiften
  - Gudstjänst
  - Undervisning
  - Diakoni
  - Mission
  - Pastoratet och dess församlingar som flerspråkig kyrka
  4. Ansvarsfördelning församling – pastorat
  I församlingsinstruktionen för ett pastorat ska det redovisas hur ansvaret för den grundläggande uppgiften är fördelat mellan församlingar och pastorat.
  Redovisa av antalet prästtjänster, hur många av dessa är tillsatta samt hur dessa disponeras.
  5. Verksamhet som regleras av domkapitel eller av Kyrkoordningen
  6. Utvärdering​


  Stödkommentarer till rubriköversikten:
  1. Summera slutsatser utifrån omvärldsanalysen.

  2. Summera slutsatserna utifrån barnkonsekvensanalysen.

  3. Pastorala programmet ska formuleras med hänsyn till slutsatserna av omvärldsanalysen och till slutsatserna av BKA. Det ska även framgå hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift på andra språk än svenska. (KO 57 kap 5§ 2)

  4. En ansvarsfördelning som redovisar hur församlingens grundläggande uppgift är fördelad mellan församlingarna och pastoratet, exempelvis konfirmandundervisning, skolkyrka, sjukhuskyrka och diakonala insatser. Här redovisas disponeringen av de prästbefattningar som finns inrättade. Avsikten är att visa hur prästerliga resurser används såväl geografiskt som innehållsligt. (KO 57 kap. 5 §)

  5. Redovisning för verksamhet som domkapitlet har tagit beslut om eller verksamhet som regleras av KO ska skrivas in i församlingsinstruktionen.

  Redovisa om följande:

  • att det ska finnas en handlingsplan av vilken det framgår hur församlingen/pastoratet följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.
  • vilken behörighetsnivå som ska gälla för församlingens/pastoratets försteorganist, organist eller kantor (KO 34 kap.)
  • att varje församling/pastorat rekommenderas utarbeta en handlingsplan för sitt arbete med barn och unga 0–18 år.
  • vad domkapitlet beslutar beträffande huvudgudstjänster i pastoratets församlingar (KO 17 kap. 3 §).
  • att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i pastoratet.
  • att nattvard firas i huvudgudstjänst minst två söndagar per månad.
  • för firande av huvudgudstjänster i pastoratets församlingar under söndagar och helgdagar.
  • för frekvens av firande av huvudgudstjänster med nattvard i pastoratets församlingar.

  Om undantag från domkapitlets rekommendationer avses göras vad gäller antalet huvudgudstjänster i församlingarna ska skälen för detta förankras redan i förarbetet och vid samråden med domkapitlet samt anges i fin (KO 17 kap. 3 §).

  6. I församlingsinstruktionen ska framgå hur utvärdering av fin planeras.
  Församlingsinstruktionen ska vara undertecknad av kyrkoherden och ordförande i pastoratets kyrkofullmäktige.​

   

  Bilagor

  Barnkonsekvensanalys samt omvärldsanalys ska bifogas FIN.

  Utöver dessa kan man även välja att bifoga de pastoraler som pastoratet har för dop, diakoni, vigsel och begravning, handlingsplan för arbetet 0–18 år, beredskapsplanen, eller andra handlingsplaner.

  Redaktör
  Hanna Wallenberg, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Ritvaelsa Seppälä, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-06-23
  X
  Dokumentid: 814243- Webid: 21094 - Unitid: 12