Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Personuppgifter i samband med kursanmälan

  Så här behandlar Luleå stift dina personuppgifter i samband med Luleå stifts kurser, utbildningar och arrangemang enligt Dataskyddsförordningen – GDPR.

  Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.  

  Luleå stift och EFS har ett nära samarbete med fyra folkhögskolor; Edelvik, Solvik, Strömbäck och Älvsby folkhögskola samt studieförbundet Sensus. Folkbildningsrådet har myndighetsansvar för folkbildning och fördelar statsbidrag till studieförbunden, därför krävs att folkhögskolor och studieförbund redovisar sina deltagare med personnummer. För att underlätta samverkan och minska administration tar Luleå stift in dina personuppgifter i samband med samverkanskurser.  

  Rättslig grund
  Som deltagare vid någon av Luleå stifts kurser, möten eller arrangemang behandlas dina personuppgifter i stiftets digitala administrativa system. Behandlingen sker på de rättsliga grunderna avtal och samtycke. För att detta ska vara möjligt måste du därför ge ditt samtycke (kryssa i ”Jag godkänner och accepterar villkoren”) i samband med anmälan. De kategorier av personuppgifter som behandlas (förutom namn och personnummer) är de du själv har lämnat, t.ex. när du ansökte/anmälde dig till kursen. Kontaktuppgifter används för att kunna hålla kontakt med dig. Luleå stift lagrar dessa personuppgifter för administrativa ändamål i ca 6 månader. Dokumentation från aktiviteterna arkiveras i Luleå stifts arkiv.

  Ändamålet för folkhögskolornas och Sensus behandling av dina personuppgifter är skoladministrativt. Behandlingen sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter (namn och personnummer) utgör underlag för statsbidrag för folkhögskolorna och Sensus och räknas därmed som ekonomiska verifikat. Enlig Bokföringslagen ska de uppgifterna därför lagras i minst 7 år. Ev. omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas i minst 50 år.  

  Utlämning av dina personuppgifter
  Folkhögskolorna och Sensus lämnar ut personbunden information till myndigheter till vilka de måste rapportera, dvs. Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Folkbildningsrådet (FBR) och Statistiska Centralbyrån (SCB). Vid kurser som sker i samverkan annan part (t.ex. organisation, församling eller förening) kan de av administrativa skäl komma att dela med sig av dina personuppgifter till samverkansparten.  

  Klimatarbete
  För att bidra till bättre miljö och klimat uppmanar Luleå stift alla kursdeltagare att om möjligt samåka till stiftets kurser. En deltagarförteckning med e-postuppgifter samt telefonnummer skickas därför ut till samtliga kursdeltagare i respektive kurs.  

  Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:  

  Rätten till tillgång
  Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som hanteras, lagras och hur de behandlas. Det är kostnadsfritt att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras, alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig

  Rätten till rättelse
  Du har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta till informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontakt-uppgifter nedan.  

  Rätten till begränsning
  Du har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas.Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.  

  Rätten att göra invändningar
  Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. 

  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
  Du har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.    

   

  Redaktör
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Olle Mattsson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2018-11-12
  X
  Dokumentid: 1417158- Webid: 21094 - Unitid: 12