Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Kyrkomötet har beslutat att fördela extra medel även 2020. Bidraget är främst till för att ytterligare underlätta omställningen till egenfinansiering för församlingar och pastorat med stora behov och/eller större projekt

  Uppdaterad 2021-04-20

  Det finns en del pengar kvar av detta bidrag som går att använda till och med juni månads utgång innevarande år. Kontakta stiftsdiakon Lena Lindström om din församling har behov av medel för någon verksamhet som faller in under de prioriterade områdena. 

  Kyrkostyrelsen har fördelat ekonomiska medel till respektive stift. Stiftet beslutar om prioriterade områden och medlen ska fördelas till församlingar. Bidrag för år 2020 är att se som ett sätt att ytterligare underlätta omställningen till egenfinansiering för församlingar med stora behov och/eller större projekt. Från och med nästa år behöver verksamheten läggas in i församlingens/pastoratets ordinarie verksamhetsplan och budget. Luleå stift vill stärka det goda arbete som pågår i stiftets församlingar och pastorat samt stimulera till uthållighet i arbetet att öka integration och social sammanhållning.

  Samverkan önskvärt
  Samverkan med andra organisationer är önskvärd eftersom det ofta är en förutsättning för ett hållbart arbete över tid. Att i så stor utsträckning som möjligt involvera målgruppen asylsökande och nyanlända i utformning och genomförande av verksamheter och aktiviteter bidrar till stärkande av egenmakt och integration.

  Prioriterade områden
  De områden som prioriteras hittar du här. Ansökningstiden är öppen längst till 31 maj 2021. Inkomna ansökningar behandlas löpande. När tilldelade medel är slut upphör möjligheten att söka bidrag detta år. Tilldelade medel ska användas senast 30 juni 2021. Församlingar och pastorat ska senast den 6 september 2021 återrapportera till stiftet hur dessa använts.

  Barnkonsekvensanalys
  En särskild barnkonsekvensanalys (BKA) behöver göras och bifogas vid ansökan. Slutsatserna av analysen skrivs in i ansökningsblanketten. Det räcker INTE att skicka in den BKA som gjorts i samband med församlingsinstruktionen. Denna kan dock vara ett bra underlag till stöd för den BKA som görs vid ansökan. Läs mer här

  OBS!
  Det är angeläget att de församlingar/pastorat som beviljas bidrag uppmärksammar stiftet på om det sker förändringar i de planerade projekten. Stiftet förbehåller sig då rätten att omfördela och omprioritera beviljade medel. Om beviljade medel vid årets slut inte har förbrukats, återbetalas överskottet till nationell nivå enligt anvisning vid återrapportering.  

  Redaktör
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Lena Lindström, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2021-04-20
  X
  Dokumentid: 852824- Webid: 21094 - Unitid: 12