Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Vård- och underhållsplanering

  Sedan 2014 råder lagkrav på att varje skyddad kyrka och begravningsplats ska ha en vård- och underhållsplan. En uppdaterad VoU-plan är också förutsättningen för att en åtgärd ska beviljas Kyrkoantikvarisk ersättning.

  Pastorat och församlingar kan välja att anlita en konsult för uppdatering av vårdplaner för kyrkor och kyrkogårdar. Stiftet har tagit fram ett förfrågningsunderlag som kan användas för upphandling och beställning av detta.

  Vi rekommenderar dock att man gör hela uppdateringen av vårdplanen själva, om man har möjlighet att avsätta tid till det. Stiftet kan, i mån av tid, vara med vid besiktningar under max en dag.

  Om uppdateringen av kyrkornas vårdplaner kan samordnas med genomlysning inför Biskopsvisitation så sker samtliga kyrkobesiktningar då tillsammans med stiftets personal.

  Scrolla till: uppdatering av vårdplan för kyrkogård ¤ att anta den färdiga planen

  Förenklad uppdatering av vårdplan för kyrkor

  En uppdatering består av följande 3 delar; 

  Statusbesiktning 

  Kyrkorna ska besiktigas med avseende på inre och yttre renoveringsbehov under kommande 10-årsperiod. Besiktning ska omfatta byggnadens samtliga delar, dock ej inventarier, orgel och klockor.

  Besiktningen dokumenteras i ett enklare protokoll med tillhörande foton på ev skador som hittats. Se förslag på mall nedan.

  Uppdatering av händelselista

  Tidigare upprättad händelselista klistras i ett nytt Word- eller exceldokument. Listan fylls på med genomförda åtgärder fram till idag. För varje åtgärd på listan ska om möjligt uppges åtgärd, material, entreprenör och kostnad.

  Planering av åtgärder under kommande 10-årsperiod

  En plan görs över de åtgärder som krävs under kommande 10 år. Detta görs i excelfilen "Exempel vårdplanering 10 år", som finns att ladda ner längre ned på sidan. Det är en gemensam fil för alla kyrkor.

  Mindre, årligen återkommande behov ska inte tas med.
  Åtgärderna ska redovisas med kortfattad beskrivning, föreslaget år för åtgärden samt kalkylerad kostnad (inklusive byggherrekostnader och moms)​

  Om man har ett fastighetssystem kan man istället välja att lägga in samtliga åtgärder där och låta en pdf-rapport därifrån vara 10-årsplaneringen.

  Läs vidare längre ner på sidan om under vad som måste göras planen är framtagen

  De producerade filerna ordnas i ett mappsystem och utgör tillsammans vårdplanen. Det kan se ut som nedan;

   

   

  Uppdatering av vårdplan för kyrkogårdar

   Vi föreslår att uppdateringen görs i följande tre steg;  

  1a) En konsult gör trädvårdsplan

  1b) Kulturgravar.
  Utgå från den lista som hör till länsmuseets karaktärisering av begravningsplatsen. Gör en ny bedömning av kulturhistoriskt värde, glöm inte den lokalhistoriska aspekten. Ta hjälp av församlingsbor och hembygdsföreningen. Sammanställ en rapport över kulturgravarna. Den ska innehålla bild, gravplatsnummer, beskrivning av graven inkl. inskription och motivering till varför den är en kulturgrav. Rapporten ska godkännas av kyrkorådet. Den ska också skickas till länsstyrelsen, och de ska få möjlighet att yttra sig.

  1c) Gör en händelselista där åtgärder som skett på begravningsplatsen sedan år 2000 beskrivs kortfattat. Åtgärder som ska tas med i listan är tex. nya kvarter/gravplatser/asklundar, borttagning av gravkvarter/större mängder stenar, trädvårdsinsatser, större nyplanteringar.  

  2) Gör en statusbesiktning av begravningsplatsen där man protokollför de brister/åtgärdsbehov som hittas. Skador fotas. Besiktningen ska omfatta
  - Kulturgravar som är med på listan över kulturgravar.
  - Byggnadsverk inom begravningsplatsen såsom murar, stigluckor, kapell, andra byggnader.
  - Tekniska installationer
  - Växtlighet som inte omfattas av trädvårdplan  

  3) Gör 10-årsplanering i excelfil, en ungefär likadan fil som för kyrkorna. Åtgärderna som planeras in ska ha en kostnadsbedömning.
  Diskutera 10-årsplaneringen med kyrkorådets ansvariga för begravningsverksamheten, och gärna även med stiftet.

  De producerade filerna ordnas i ett mappsystem och utgör tillsammans vårdplanen. Det kan se ut som nedan;

   

  Vad måste göras med den färdiga planen?

  Samtliga punkter här nedan gäller oavsett om vårdplanen omfattar kyrkor eller kyrkogårdar:

   - Vårdplanerna ska skickas i granskningsversion till Linköpings stift (Stiftsantikvarien), som då granskar planerna och fyller i kolumnerna för förväntad % bidrag samt tillståndsplikt. 

   - Vårdplanerna ska även skickas till länsstyrelsen, så att de får chans att yttra sig. En rimlig tid att vänta på yttrande är ca 3 veckor. Det är inte säkert att din länsstyrelse kommer att svara.

   - Anta den uppdaterade VOU-planen i kyrkorådet. 
  När planen är klar ska den skickas ut till kyrkorådet som beslutar att anta den.

   - Registrera i KBR
  Den senaste versionen av planen ska vara registrerad i Kyrkobyggnadsregistret. En Lathund för hur man registrerar och uppdaterar VoU-planer finns att ladda ned längst ned på sidan.​

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Gunnar Nordanskog, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 827868- Webid: 29037 - Unitid: 3