Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Tillsyn – vad kan det innebära?

  I Kyrkoordningen fastställs att stiftets uppgifter är att främja församlingarnas verksamhet, utöva tillsyn samt att förvalta.

   

  Till följd av Kyrkomötets beslut, som utredning Närhet och samverkan ledde fram till, kommer stiftets tillsynsuppdrag att utökas att även att gälla församlingarnas/pastoratens administrativa förvaltning.

  I Kyrkoordningens inledningstext till 13:e avdelning som handlar om tillsyn kan man läsa att tillsynen är en konsekvens av församlingarnas självstyrelse och att Svenska kyrkan är en episkopal kyrka med gemensam bekännelse och gemensamma ordningar.

  Församlingarnas självstyrelse utövas inom ramen för kyrkans gemensamma bekännelse och ordningar. Därför är de underkastade tillsyn från biskop och domkapitel. De som tillhör en församling har också möjlighet att få prövat om beslut har fattats enligt den fastställda ordningen.

  Den som vigs till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst avger löften att fullgöra sina uppgifter enligt kyrkans lära och ordning. På den grunden ges han eller hon ett särskilt ansvar för grundläggande funktioner i kyrkans liv. Alla i vigningstjänsten måste därför svara för hur de efterlever de löften som de har gett vid vigningen. Tillsynen över detta utövas av biskopen och domkapitlet i respektive stift, och för biskoparnas del av en särskild ansvarsnämnd på nationell nivå.

  Kyrkoordningens bestämmelser ska tillämpas så att rätt och rättvisa råder. Möjligheten att överklaga och få sin sak prövad är därför av grundläggande betydelse. Kunskapen och erfarenheten från samhällets rättsväsende tas till vara i de organ kyrkan har för överprövning.

  Kyrkoordningens 57 kapitel handlar om tillsyn.

  Senaste versionen av Kyrkoordningen

  finns alltid att ladda ner på Svenska kyrkans intranät.
  https://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen


  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Emanuel Eriksson, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-08-09
  X
  Dokumentid: 793785- Webid: 29037 - Unitid: 3