Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Statistik

   Diakonal verksamhet och diakonala behov ökade under 2018.

  Diakonal verksamhet och diakonala behov ökade under 2018. Foto: Madelen Zander/Ikon

  Hur många barn har funnits i församlingarnas barnverksamhet? Hur många diakonala besök har gjorts? Onsdag 8 maj offentliggjordes verksamhetsstatistiken för 2018.

  Samlad statistik för hela landet finns redovisad på Svenska kyrkans webb.

  t ex antalet medlemmar, antalet in- och utträden och antalet kyrkliga handlingar

  Här hittar du bland annat statistik för enskilda församlingar. 

  Samlad statistik för verksamhet och gudstjänster i Linköpings stift , den så kallade stiftsrapporten hittar du här.

  Sammanfattning

  av statistik över gudstjänster och verksamhet i Svenska kyrkan 2018

  Övergripande trender är att diakonal verksamhet och diakonala behov ökar, medan de flesta övriga delar av verksamheten minskar även om det finns en del undantag och lokal variation.

  Vi vill särskilt lyfta den fortsatta minskningen i verksamheten för barn och unga där framför allt besök i den regelbundna gruppverksamheten minskar. Kontaktillfällen inom diakonin, sjukbesök eller besök vid annan typ av institutioner samt hembesök är många, totalt nästan 500 000 kontakttillfällen, 110 000 hembesök och drygt 103 000 besök inom institutionssjälavården 2018.

  Verksamhet för vuxna har ökat något i relation till föregående år och antalet besök uppgår till 2,7 miljoner i öppen och drygt 135 000 i regelbunden gruppverksamhet. Den öppna verksamheten har sedan 2010 ökat med drygt 25 procent. Både öppen kulturell och gemensamhetsskapande verksamhet ökar, medan deltagande i retreater och pilgrimsvandringar har minskat. Inom gruppverksamhet för vuxna är det endast den riktad till 20-25 åringar samt kulturell verksamhet som ökar.

  Deltagare i både gruppverksamhet och öppen verksamhet för barn- och ungdomar har fortsatt minska. Fram för allt den regelbundna verksamheten har tappat besök, nästan tolv procent mindre besök än föregående år. Totalt har dessa typer av verksamhet minskat med 27 respektive 29 procent sedan 2010. På sju år har besök i skola/fritids/förskola nästan halverats.

  Cirka 43 000 frivilliga är verksamma inom ideellt diakonalt inklusive barn- och ungdomsverksamhet. Detta innebär en minskning med 10 procent sedan föregående år och att trenden med stort ökat intresse för frivilligarbete har fortsatt att mattats av.

  Deltagande i gudstjänst har totalt sett minskat något, - cirka 2 procent sedan föregående år, från 14,5 till nästan 14,1 miljoner besökare. Kyrkliga handlingar har under de senaste åren minskat i ungefär samma takt, medan deltagande i framförallt andra gudstjänster och huvudgudstjänster har minskat över tid, 24 respektive 16 procent sedan 2010. Bland "andra gudstjänster" är det främst kategorierna "ej offentliga gudstjänster" och "övriga offentliga gudstjänster" som minskat under en längre period. Några gudstjänsttyper har dock lockat något fler deltagare än före gående år, dessa är: veckomässor, begravningsmässor, högmässor, musikgudstjänst och välsignelseakter för borgerligt ingångna äktenskap.

  Tendensen har nu definitivt slagit igenom att besök vid kyrkliga handlingar och andra former av gudstjänster är betydligt fler än besöken vid kyrkans huvudgudstjänster. De gudstjänstformer där besöken ökar något mellan 2017 och 2018 är temagudstjänster och vecko- och söndagsböner.

  2,4 miljoner har besökt konserter och musikgudstjänster under året, vilket är en ökning sedan föregående år. Sedan 2010 har besök vid konserterna ökat med 12 procent och med motsvarande procentuell minskning ses vid musikgudstjänster. Statistiken visar på tydliga regionala skillnader.  Ett exempel på detta är att i storstadsregionerna är kyrkliga handlingar den tydligt dominerande gudstjänstformen. Ett annat exempel är den öppna verksamheten för barn och unga, som har minskat svag totalt, men där storstadsstiften och Luleå stift i stället visar en tydlig ökning. 

  Summering

  av siffrorna för 2018

  99 procent av samtliga församlingar har rapporterat in uppgifter om senaste årets verksamhet vilket är lite högre än tidigare år. 2017 var det 97,5% som rapporterade in uppgifter.

  Kyrkliga handlingar
  Dop:
  40,2 procent av alla nyfödda döptes 2018. Av de barn vars föräldrar tillhör Svenska kyrkan döptes 64,6 procent. 2017 var siffrorna 42,4 respektive 67,1.
  Konfirmation:
  23,3 procent av alla 15-åringar konfirmerade sig 2018. Bland kyrkotillhöriga 15-åringar, alltså sådana som döpts in i Svenska kyrkan, var siffran 38,5 procent. Siffrorna för 2017 var 24,3 procent respektive 39,2 procent.
  Begravning:
  70,9 procent av alla avlidna begravdes i Svenska kyrkan 2018. Siffran för 2017 var 72,9 procent.
  Vigslar:
  30,8 procent av alla vigslar skedde i Svenska kyrkan 2018. Siffran för 2017 var 31,6 procent.    

  Gudstjänster
  Totalt antal gudstjänstbesök i Svenska kyrkan: 2018: ca 14,1 miljoner
  2017: ca 14,5 miljoner
  2016: ca 14,8 miljoner Besök i huvudgudstjänster:
  2018: 3,76 miljoner
  2017: 3,90 miljoner
  2016: 3,99 miljoner Besök vid andra typer av gudstjänster:
  2018: 5,30 miljoner
  2017: 5,44 miljoner
  2016: 5,30 miljoner Besök vid dop, konfirmation, vigsel, begravning: 2018: 5,07 miljoner
  2017: 5,28 miljoner
  2016: 5,32 miljoner

  Verksamhet
  Barn och unga i öppen verksamhet:

  Besök i öppen verksamhet i åldrarna 0-19 år:
  2018: 1,42 miljoner
  2017: 1,47 miljoner
  2016: 1,59 miljoner
  Barn och unga i regelbunden verksamhet:
  Regelbundna deltagare i gruppverksamhet i åldrarna 0-19 år:
  2018: 104 993
  2017: 134 638
  2016: 144 115

  Körverksamhet
  Antal körer i Svenska kyrkan:
  2018: 4 646
  2017: 4 773
  2016: 4 959
  Antal körsångare:
  2018: 87 627
  2017: 90 239
  2016: 93 757

  Frivilligheten:
  Antal frivilliga som unga konfirmandledare samt inom barn-, ungdoms- och diakonalverksamhet:
  2018: 42 967
  2017: 47 921
  2016: 51 235
  Kontakttillfällen inom diakonalverksamhet:
  2018: 508 550
  2017: 499 579
  2016: 454 499
  Hembesök inom diakonalverksamhet:
  2018: 109 805
  2017: 114 005
  2016: 107 843    
  Sjukbesök och annan institutionssjälavård:
  2018:  103 374
  2017:  97 517
  2016:  88 290
  Antal hushåll som erhållit ekonomiska bidrag
  2018: 44 322
  2017: 42 701
  2016: 41 056

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-09-18
  X
  Dokumentid: 1444113- Webid: 29037 - Unitid: 3