Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Säkerhet: skydd mot brand, stöld och olyckor

  Stöldsäkring av ljuskrona

  Stöldsäkring av ljuskrona Foto: Gunnar Nordanskog

  Det viktigaste med säkerhetsfrågorna är att alla anställda och förtroendevalda blir medvetna om vilka risker som finns och hur de kan motarbetas. Säkerhetstänkandet måste finnas i hela organisationen. Församlingen/samfälligheten bör utforma en säkerhetspolicy och säkerhetsfrågorna bör vara en stående punkt i kyrkorådets sammanträden. För att det ska fungera långsiktigt måste det övergripande säkerhetsansvaret knytas till en funktion i organisationen, ex. den fastighetsansvarige. Först när det organisatoriska säkerhetsarbetet fungerar kan det vara värt att gå vidare med larminstallationer och andra tekniska åtgärder.

  Brandskydd

  Lagen om skydd mot olyckor säger att ägare eller nyttjare av byggnader ska vidta de åtgärder som är skäliga för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk och organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan var utbildning och information. Fastighetsägaren ska lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunens räddningstjänst För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas och dokumenteras av personer inom den egna verksamheten.

   Brandskyddsarbetet kan omfatta:
  - Dokumentation av byggnaden (kan tas ur vård- och underhållsplanen) och närliggande verksamheter som transportleder eller industrier.
  - Ansvarsfördelning för brandskydd gällande kontroller och underhåll samt organisation och instruktioner vid brand.
  - Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder och hur de hanteras vid brand.
  - Förutsättningarna att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten genomföra en akut insats, ex. utrymningsplan för människor och inventarier.
  - Plan för utbildning och övning.
  - Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta de ska ske.
  - Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder.
  - Genomförd utbildning och övning.
  - Rutiner för information till hantverkare, besökare mfl. Denna punkt är särskilt viktig, eftersom brandtillbud ofta inträffar i samband med reparationsarbeten.
  - Revision av dokumentationen.

  Stöldskydd

  Liksom brandskyddet, handlar mycket av stöldskyddet om säkerhetstänkande och förebyggande arbete. Personlig närvaro i eller vid kyrkan minskar risken för tillfällighetsstölder radikalt. Om kyrkan hålls öppen utan tillsyn bör stöldbegärliga inventarier placeras i säkerhetsskåp eller stöldsäkras på plats. Särskilda anordningar för stöldsäkring är oftast tillståndspliktiga och ska utformas i samråd med antikvarie eller konservator. Om församlingen ska kunna få tillbaka stulna föremål måste de också vara väl dokumenterade och gärna stöldskyddsmärkta (vilket ska göras i samråd med konservator). Inventarieförteckningen ska gås igenom minst vart 6:e år och den bör kompletteras med digitala fotografier för att möjliggöra en säker identifiering av varje föremål. Stölder, inbrottsförsök eller annan skadegörelse i kyrkor ska snarast anmälas till polis, försäkringsbolag och länsstyrelse. Kontakta också stiftsantikvarien.

   

  Arbetarskydd och arbetsmiljö

  Arbetsgivaren, dvs. kyrkorådet eller kyrkonämnden, är ansvarig för arbetsmiljön, inklusive säkerhetsfrågor i kyrkorna. Det arbetet ska bedrivas i samarbete med de anställda, representerade av ett skyddsombud. På arbetsplatser med mer än 50 anställda ska det finnas en arbetsmiljökommitté som ansvarar för skyddsronder. När kyrkorådet eller kyrkonämnden anlitar entreprenörer för att utföra arbeten på sina fastigheter, ansvarar de också i egenskap av beställare för att en särskild arbetsmiljöplan upprättas.

  Arkiv

  Hanteringen av kyrkans egna arkiv regleras av Kyrkoordningen. Svenska kyrkan handhar också allmänna handlingar som berör begravningsverksamhet och statliga bidrag (Kyrkoantikvarisk ersättning). Dessa ska förvaras så att de lätt kan särskiljas från övriga arkivhandlingar. Arkivlokalerna ska utföras och drivas i enlighet med arkivlagen (SFS 1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (Riksarkivets författningssamling RA-FS 1994:6). Vid ombyggnad eller nybyggnad av arkivlokaler ska samråd ske med en statlig arkivmyndighet. För Linköpings stift är detta Vadstena Landsarkiv. Läs mer om arkiv här.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Attervåg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2014-06-04
  X
  Dokumentid: 816497- Webid: 29037 - Unitid: 3