Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  För församlingsråd

  Församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat.

  Församlingsrådet väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar också för vilken tid församlingsrådet ska väljas, dock längst fyra år. Hur valet går till varierar från ett pastorat till ett annat. Kyrkofullmäktige väljer, men det är församlingen som nominerar kandidaterna. Man kan låta människor ge förslag i t ex en låda, men själva nomineringen ska ske vid ett öppet möte.

  Frågan om hur man skapar en lokal närhet och ett lokalt engagemang och samtidigt samverkar inom pastoratet så att så optimala förutsättningar som möjligt skapas behöver beredas och bearbetas noga. Svaret på hur det bäst bör realiseras ser olika ut och här är utmaningen att se de lokala möjligheterna och samtidigt se att pastoratet kan underlätta det gemensamma arbetet genom att avlasta församlingsråden uppgifter som blir bättre om de sköts gemensamt. Här är det viktigt att tänka på att arbetsorganisationen, de anställda inte är och behöver vara knuten till en viss församling samtidigt som det är viktigt att skapa kontinuitet och bygga förtroendefulla relationer lokalt i varje församling.

  Församlingsrådets uppgifter regleras dels i kyrkoordningen, där rådet har ett omfattande ansvar för församlingslivet, dels i församlingsinstruktionen. Kyrkorådet kan också delegera uppgifter till församlingsrådet.

  Följande uppgifter finns angivna i KO:

  • FR beslutar efter samråd med präster och musiker om vilka former av huvudgudstjänst som ska användas.
  • FR fattar efter samråd med präster och musiker beslut om ekumenisk huvudgudstjänst ska firas , dock efter att tillstånd inhämtats från domkapitlet.
  • Kyrkoherden ska samråda med FR om huvudgudstjänstens uppbyggnad.
  • Kyrkoherden ska samråda med FR om församlingens gudstjänstplan.
  • FR beslutar om upplåtelse av kyrka.
  • Godkänner beslut att ta kyrka ur bruk..
  • Godkänner ändringar av kyrkobyggnad eller kyrkorum.
  • Utser kyrkvärdar
  • Beslutar om församlingskollekter.
  • KR ska samråda med FR innan beslut fattas om församlingsinstruktion.
  • FR har yttranderätt om lokala beslut om församlingsindelning.
  • FR har rätt att begära prövning av stiftets beslut.

   

  Foto: IKON, Svenska kyrkan

  Skapad:2013-10-28 10:47:00

  Kyrkomötets beslutade 2012 om ändrad lokal struktur i Svenska kyrkan från och med 2014. Stiftet har arrangerat ett antal mötesplatser kring frågorna om att sjösätta den nya organisationen. Här följer en text som bygger på de erfarenheter och slutsattser som samtalen har handlat om .

  Läs mer

  Skapad:2016-09-30 08:31:00

  Församlingsråd är ett projekt som sätter ljuset på alla de församlingsråd som bildats sedan 2014.

  Läs mer om Församlingsråd - för en öppen och levande kyrka
  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\marbruto,
  Uppdaterad
  2022-09-29
  X
  Dokumentid: 1367946- Webid: 29037 - Unitid: 3