Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Fastigheter

  Det gamla intranätet, det som du läser nu, kommer att fasas ut för att helt stängas i början av 2023. Från 18 oktober kommer sidorna inte vara möjliga att redigera - viss information kan alltså vara föråldrad.

  Information om Fastigheter finns på det nya inomkyrkliga intranätet Kornet

  Läs mer om det nya intranätet Kornet

   

   

  Pelarne kyrka

  Foto: Annika Deltin

  Aktuella fastighetsnyheter från stiftet

  Presentationer och länkar från Fastighetsdagen 2022

  Här finns utlovade presentationer och länkar som refererades till under dagen.

  Altarblommor
  Grönt kulturarv
  Manual för inventering av ekologiskt värdefulla miljöer på kyrkogårdar och begravningsplatser

  Linoljefärg

  Färdplan för klimatet

  GreenHouseGasProtocol

  Laddstolpar
  Säkra ner och dela energi

  Söka tillstånd hos länsstyrelsen samt underlag för KAE-ansökan

  Handbok i katastrofberedskap och restvärdesvärdering

   

  Exempel på utformning av insatskort för Karlstads bergslagskyrka

   

   

  Onormala kostnadsökningar i entreprenader 

  Det förekommer att entreprenörer aviserar ökade kostnader i entreprenader pga kriget i Ukraina. Entreprenören kan ha rätt till ökad ersättning, även om ni avtalat om fast pris enligt ABT06 eller AB04. Det går inte att göra någon generell bedömning utan varje enskild entreprenad måste bedömas utifrån de unika förutsättningarna för den entreprenaden. Ändring av avtalat pris ska dock endast göras om kostnadsökningen väsentligt påverkat totalkostnaden för entreprenaden samt att den varit onormal och oförutsägbar. Vi tipsar om denna vägledning som organisationen byggherrarna tagit fram. Se särskilt kapitel 4.

   

  Uthyrning till flyktingboende

  Får ni frågor om kyrkans fastigheter skulle kunna användas för flyktigboende? Nationell nivå har tagit fram en vägledning kring detta. Sammanfattningsvis visar den att uthyrning är en mycket komplex fråga som tar mycket tid i anspråk och man bedömer att församlingar alltid behöver anlita extern juridisk hjälp för avtalen. Man skriver också att det framför allt är större prästgårdar, lägergårdar och flerbostadsfastigheter som är möjliga att upplåta för flyktingboende. Kyrkor och församlingshem uppfyller oftast inte de krav som ställs i lagstiftning och från myndigheter.

  Kulturvårdarlinjen

  Vår folkhögskola i Vadstena erbjuder till hösten kulturvårdarlinjen på distans med några träffar. Det är en ettårig utbildning på halvfart som vänder sig till dig som redan idag arbetar inom kyrkan, som anställd eller förtroendevald och till dig som har ett starkt intresse av kulturvård. Utbildningen innehåller både teori och många praktiska moment.
  Sista ansökningsdag 12 maj. Mer info här.

  ​Arbetsledare i Svenska kyrkan - Grundläggande chefs- och ledarskapsutbildning

  Tillsammans med Växjö, Lunds och Skara stift arrangerar vi en utbildning som ger dig som deltagare ett antal grundläggande chefsverktyg och även möjlighet att arbeta med ditt ledarskap i din egen konkreta arbetssituation. Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare med delegerat personalansvar i din tjänst, tex kyrkogårdschef. Det unika med denna utbildning är ambitionen att låta yrkesrollernas olikheter bli en grund för ett gemensamt lärande om ledarskapets utmaningar i dagens och morgondagens svenska kyrka. Sista ansökningsdag är 2022-05-31. Mer info här.

  Presentationer och mallar från fastighetsdagen 21 september 2021

  Begravningsverksamhetens kulturarv, kulturgravar
  Presentation om larm
  Stöldsäkring

  Här finns diverse mallar till olika skeden av byggprojekt. Fler mallar finns och det går också bra att fråga stiftsingenjören om råd och tips kring detta.
  Mallarna används på egen risk, dvs vi har gjort vårt bästa men garanterar inte att de är vattentäta juridiskt.
  Förfrågan spåntak, puts, målning mm
  Slutbesiktning
  Enklare kontrakt
  Överlåtelse av arbetsmiljöansvar när entreprenör kollar på tex tak inför att de ska lämna anbud

  Projekt för att utveckla laddinfrastrukturen för elbilar

  För att minska användningen av fossila bränslen från de fordon som finns inom Svenska kyrkans verksamhet pågår nu ett projekt för att utveckla laddinfrastrukturen i fyra stift; Visby, Linköping, Luleå och Strängnäs. 
  Läs mer om projektet för utvecklingen av laddstolpar.

  Ramavtal för laddstolpar

  Svenska kyrkan har slutit ett ramavtal för laddstationer tillsammans med Eways och CaCharge, Stockholm och Linköpings stift har även ett ramavtal med Elektroskandia som hela Svenska kyrkan kan avropa. Mer information finner du på Luleå stifts intranät. 
  På Linköpings stiftskansli har vi installerat 10st laddplatser för både internt och externt bruk. Kontakta Steve Nyström för mer information.

  Lokalförsörjningsplaner

  Mer information här. 

  Fastighetsregistret

  Behöver du hjälp med uppdateringar i fastighetsregistret kontakta Emelie Malmborg. 
  Om ni har lagfarter som behöver uppdateras så hjälper vi till med att skriva brev och leta fram stiftsstyrelseprotokoll som ni skickar till lantmäteriet. Kontakta Åsa Rosenfall hos oss för mer info.

  Geoteknisk undersökning

  Stiftet har låtit Sweco göra en geoteknisk riskinventering för alla skyddade kyrkor i stiftet. Syftet är att kunna göra förebyggande åtgärder för att minska påverkan av ett förändrat klimat. Inventeringen omfattar sammanställning av grundvattennivåer, skyfallskartering, klimatinducerad stabilitetsproblematik samt i enstaka fall skred- och översvämningsrisker.

  Vi har nu fått resultatet, och vi kan konstatera att relativt få kyrkor har höga risker. Rapporten kommer att vägleda oss när vi prioriterar vart KAE-finansierade insatser behövs bäst.

  Läs mer och ladda ner rapporten för dina kyrkor här

  Uppdatering av vårdplaner

  Är det mer än 10 år sedan era vårdplaner uppdaterades? Kontakta Emelie för exempel på hur man kan göra en enklare uppdatering. Mer information här.

  Vaktmästarkurser

  Vi har genomfört en endagars ljud-och ljus-kurs för vaktmästare i två församlingar i februari 2020. Vi ordnar gärna flera tillfällen om intresse finns, kontakta Steve Nyström.

  Kalkfärgslikare

  Stiftet har köpt in ”Kalkfärg 90”, som är en samling med kalkfärgsprover framtagen i samarbete med riksantikvarieämbetet. Ska ni diskutera in- eller utvändig färgsättning på kalkfärgsytor så lånar vi gärna ut den till er, hör av dig till Emelie.   

  Vi mejlar regelbundet ut fastighetsnyheter. Hör av dig till emelie.malmborg@svenskakyrkan.se om du vill vara med på mejllistan.

  Kyrkokansliets fastighetsarbete

  Läs mer om Svenska kyrkans nationella fastighetsarbete här. Prenumerera gärna på Fastighet- och kulturarvsportalens nyhetsbrev.

   

  Här nedan finns några blanketter och förlag på kontrakt som kan vara bra att ha.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emelie Malmborg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-10-21
  X
  Dokumentid: 1350776- Webid: 29037 - Unitid: 3