Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Visitation

  Inspiration istället för inspektion. Främjande istället för förhör. Dagens biskopsvisitationer skiljer sig från gamla tidens biskopsbesök.

  • Visitation i Kärna församling 2019

   Visitation i Kärna församling 2019 Foto: Daniel Lönnbäck

  • Visitation i Kärna församling 2019

   Visitation i Kärna församling 2019 Foto: Daniel Lönnbäck

  • Visitation i Kärna församling 2019

   Visitation i Kärna församling 2019 Foto: Daniel Lönnbäck

  • Visitation i Vikingstad 2014.

   Visitation i Vikingstad 2014.

  • Visitation i Västra Vikbolandet 2014

   Visitation i Västra Vikbolandet 2014

  • Visitationsmässa i Törnevalla kyrka, Åkerbo 2015.

   Visitationsmässa i Törnevalla kyrka, Åkerbo 2015. Foto: Katarina Sandström Blyme

  • Biskop Martin Modéus och kyrkoheder Peter Andreasson under visitationen i Aneby 2013.

   Biskop Martin Modéus och kyrkoheder Peter Andreasson under visitationen i Aneby 2013. Foto: Per Ingvarsson

  • Visitation i Vadstena 2013

   Visitation i Vadstena 2013 Foto: Malin Attervåg

  • Det blåste friskt utanför Törnevalla kyrka där visitationsmässan hölls. 2015

   Det blåste friskt utanför Törnevalla kyrka där visitationsmässan hölls. 2015 Foto: Magnus Sethson

  • Kyrkopedagogiska visningar går bla ut på att uppleva och känna (på) kyrkorummet. Martin fick i uppdrag att närmare studera kormattan i Lillkyrka kyrka och sedan berätta om sin upplevelse av den. Åkerbo 2015

   Kyrkopedagogiska visningar går bla ut på att uppleva och känna (på) kyrkorummet. Martin fick i uppdrag att närmare studera kormattan i Lillkyrka kyrka och sedan berätta om sin upplevelse av den. Åkerbo 2015 Foto: Katarina Sandström Blyme

  • Biskop Martin hälsade på kören Plogens övning i Linghems församlingsgård och leds av Michael Augustson. Åkerbo 2015.

   Biskop Martin hälsade på kören Plogens övning i Linghems församlingsgård och leds av Michael Augustson. Åkerbo 2015. Foto: Katarina Sandström Blyme

   

   

   

   

  Biskopsvisitationen är ett led i biskopens tillsyn enligt kyrkoordningen. Syftet är att stödja och uppmuntra församlingen i den grundläggande uppgiften och att stärka församlingens samhörighet med stiftet och med hela Kristi kyrka.

  SYFTE

  ”Att stärka församlingarna i deras uppdrag och att påminna om samhörigheten med varandra, i stiftet. Hur är vi och hur vill vi vara Kristi kyrka på denna plats? ”Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen.” 
  (KO 6 kap, 4 §)​

  GENOMFÖRANDE OCH TIDSPLAN 

  En biskopsvisitation pågår under ca ett års tid och består av tre huvuddelar: 
  Förberedelsetid
  Visitationsdagarna
  Uppföljningstid.

  Förberedelsetid
  Förberedelsetiden startar 6 månader innan själva visitationsdagarna vilka oftast pågår 3-4 dagar under en och samma vecka. För enheter med många ingående församlingar kan visitationsdagarna pågå under en till två veckor. Efter visitationsdagarna startar uppföljningstiden som längst pågår 6 månader efter visitationsdagarna.

  Genomlysningar
  Till genomlysningsperioden, som görs i dialog mellan ansvariga i pastoratet/församlingen och områdesansvariga på stiftskansliet, hör:

  • Gudstjänst
  • Barn och unga
  • Arkiv och diarium
  • Ekonomi
  • Kyrkobyggnader, begravningsplatser, vård och underhåll, inventarier, kulturarvsfrågor​
  • Krisberedskapsplan
  • Miljö
  • Diakoni

  Dessutom ska en beskrivning hur församlingsinstruktionen (FIN) används som styrdokument i verksamhetsplanering lämnas in samt en jämställdhetsplan.

  Visitationsdagarna
  Huvudfrågorna för pastorat och församlingar att reflektera kring är: Hur är vi och hur vill vi vara Kristi kyrka på denna plats? Hur vara levande församling/ar, som en del av Svenska kyrkan och Kristi kyrka i detta stift? Ja, hur är vi en kyrka i rörelse, bärare och möjliggörare av framtidens kyrka, allt för levande församlingar.

  Nytt från och med år 2021
  Under 2021 kommer en delvis ny form för visitationsinnehåll att börja utvecklas. 
  Inför visitationen kommer församlingen/pastoratet bjuda in församlingsbor till en serie av gruppsamtal om liv och tro.   

  Under visitationsdagarna kommer sedan temat ”Lärande och undervisning” vara en grund för samtalen med biskopen och stiftets handläggare, och en lins att titta på verksamheterna igenom.
  Hur ser vi på lärande som process, det livslånga lärandet? Hur använder vi de olika mötespunkterna i kyrkan verksamhet som lärande? Finns det lärande i predikan? etc.

  Avslutande mässa med visitationsstämma
  Visitationsmässa och visitationsstämma med tal av biskopen. Gudstjänsten förbereds i samråd mellan stiftets visitationsansvariga och kontraktsprosten tillsammans med församlingarnas medarbetare. Biskopen kan medverka som celebrant, medan kyrkoherden predikar, och dessutom gärna många delaktiga på olika sätt.   

  Uppföljning
  En tid efter visitationen sker uppföljning och utvärdering. Stiftets visitationsansvariga möter pastoratets/församlingens arbetsgrupp (delar eller hela) och följer upp och utvärderar visitationen, kring de samverkans- och utvecklingsfrågor som identifierats för pastoratets/församlingens och stiftskansliets gemensamma arbete. Därmed är visitationen avslutad.

   

  VISITATIONSANSVARIGA 


  Biskopen utser själv, eller genom stiftskansliets direktor, vem/vilka medarbetare som ska vara visitationsansvariga. Detta meddelas senast sex månader före aktuell visitation. 

  TIDSRAM

  Att visitera stiftets alla församlingar beräknas utifrån nuvarande indelning ta cirka 8 år. Biskop Martin Modéus hoppas kunna genomföra två visitationsrundor under sin tid som biskop i Linköpings stift. Kontraktsprosten deltar så långt det är möjligt i biskopsvisitationen i enlighet med den särskilda arbetsmodell som är utarbetad för biskopsvisitationer i Linköpings stift.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åsa Rosenfall, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-02-09
  X
  Dokumentid: 781870- Webid: 29037 - Unitid: 3