Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskopen och kyrkoordningen

  Kyrkoordningen 8 kap. Biskopen – 2§

  Visitationer
  2 § Biskopen ska visitera stiftets församlingar. Biskopen får också uppdra åt kontraktsprostarna att i biskopens ställe visitera församlingarna i deras kontrakt. Uppdraget kan i särskilda fall ges till en ledamot eller sekreteraren i domkapitlet. Vid visitationerna ska det föras protokoll som ska lämnas till domkapitlet samt till berörd församling och samfällighet.

  Ur den följande kommentaren till § 2:
  Ett viktigt sätt på vilket biskopen kan fullgöra sin tillsynsuppgift är att hon eller han visiterar stiftets församlingar. Visitationerna bör emellertid också i stor utsträckning tjäna som tillfällen för erfarenhetsutbyte och inspiration och alltså vara ett led i stiftets främjandeuppgift (se biskopsbrevet Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 1990).
  Enligt kyrkoordningen är kontraktet ett utflöde av stiftet (se även 6 kap. 3 §). Kontraktsprosten har uppgifter framför allt i relation till biskopens och stiftets tillsynsuppgift. Det har dock ansetts att det skulle vara att gå allt för långt att föreskriva att kontraktsprosten ska biträda vid biskopens visitationer, vilket hade föreslagits i nivåutredningen (betänkandet Arbetet på olika kyrkliga nivåer, SKU 1998: 3 s. 253, jfr CsSkr 1999:3 s. 2-363). I stället ger bestämmelsen en möjlighet för biskopen att uppdra åt kontraktsprosten att visitera församlingarna. I särskilda fall får också någon ledamot eller sekreteraren i domkapitlet företa visitationen. Detta bör dock, vilket också antyds av formuleringen, med hänsyn till den funktion som visitationerna förutsätts ha i relation till biskopens roll, ske undantagsvis. I övrigt bestämmer biskopen själv vilka som ska medverka vid visitationen.
  …( Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2010 med kommentarer och angränsande
  lagstiftning)

  Redaktör
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Max Wahlund, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2018-02-06
  X
  Dokumentid: 781977- Webid: 29037 - Unitid: 3