Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martins brev 26 november

  Kära vänner kyrkoherdar! 

  I onsdags meddelade regeringen att det från 1 december införs nya regler för inomhusarrangemang med mer än 100 deltagare. Ett intensivt arbete har pågått på kyrkans alla nivåer med att försöka tolka och tyda reglerna. Givetvis är detta en besvikelse, med julen för dörren, men förhoppningsvis kommer en stor mängd gudstjänster och samlingar att kunna genomföras utan alltför stora problem. På ett antal ställen kommer det att bli besvärligt, men med gott samarbete hoppas jag att detta ska bli görligt. Gudstjänstdeltagande är en grundlagsfäst rättighet, och vi bör i görligaste mån undvika att hindra människor att delta, men i nuläget är alla åtgärder i någon mån hindrande. Vi får göra vårt bästa för att underlätta, men sätta säkerhet och smittspridningsförhindring i första rummet

  De nya reglerna innebär, översiktligt, att arrangören har tre alternativ, och på de flesta ställen är det lämpligt att göra individuella bedömningar per kyrka eller församling, pga. verksamheternas olika karaktär:

  1.      Att kräva vaccinationsbevis. För detta alternativ gäller följande:
  a.      Regeln gäller för alla deltagare över 18 år.
  b.      Undantag görs för dem som av hälsoskäl inte kan vaccinera sig. Dessa behöver visa läkarintyg.
  c.      Arrangören ska vid inpassering verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation. Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver att en digital avläsning av vaccinationsbeviset krävs, och man hänvisar till information om vaccinationsbevis-verifiering på DIGG:s webbplats (Vaccinationsbevis verifiering | DIGG). De andra länsstyrelserna i vårt stift har inte gått ut med detta krav, men jag bedömer att detta är ett enkelt och funktionellt sätt att utföra det vi är ålagda.
  d.      Arrangören ska ha en rutin för hur vaccinationsbevisen ska visas upp. Rutinen ska finnas skriftligt.
  e.      Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.
  f.       Till deltagare räknas inte medarbetare, musikmedverkande, körer och liknande. Dessa räknas som ”funktionärer”. Detta gäller också om man begränsat antalet besökare till 100 personer. Om de lokala omständigheterna så kräver – till exempel om lokaler är mycket trånga – är det möjligt att begära att också funktionärer ska vara vaccinerade.

  2.      Arrangören vidtar särskilda smittskyddsåtgärder. Då gäller följande:
  a.      Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  b.      Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  c.      Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer.
  d.      Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

  3.      Det är förstås också möjligt att sätta ett tak på 100 deltagare. Då behövs vare sig vaccinationsbevis eller särskilda smittskyddsåtgärder. Detta är alltså själva grundreglerna. Nedan vill jag ge råd om hur vissa speciella omständigheter kan hanteras. Gudstjänst och konserter

  När det gäller gudstjänster kan man i mån av möjlighet dubblera antalet gudstjänster för att det ska bli färre än 100 deltagare per gudstjänst. När det gäller konserter bedömer jag det relativt oproblematiskt att genomföra dem som planerat, och då kräva vaccinationsbevis enligt ovan.

  När det blir fler än planerat
  Vi behöver ha beredskap för att det i enstaka fall kan komma fler än 100 personer till en samling där vi inte beräknat så. Det lämpligaste är då att sätta stopp vid 100, trots att det blir smärtsamt. Det går inte att då ”börja om” och kontrollera vaccinationsbevis. Dock bör församlingen i sin annonsering förvarna om att sådana begränsningar kan förekomma.

  Ungdomar och vuxna tillsammans
  Samlingar med fler än 100 ungdomar (dvs. under 18 år), där ett fåtal vuxna ingår, bedömer jag inte nödvändiga att utsätta för krav på vaccinationsbevis, eftersom detta sannolikt endast kommer att inträffa i samband med skolavslutningar, och då röra personer som ändå träffas dagligen.

  Ovaccinerade funktionärer
  Medarbetare vid samlingar med över 100 deltagare gäller alltså som ”funktionärer”, och omfattas inte av kraven på vaccinationsbevis. Min hållning är ändå att, i samband med större evenemang, så bör de som inte är vaccinerade eller inte har haft covid avstå från medverkan. Arbetsgivaren kan i görligaste mån göra schemaförändringar som gör att ovaccinerade får andra uppgifter vid de tillfällen då mängden besökare kan förutses nå över 100 personer. Eftersom vi befinner oss i en arbetsrättslig gråzon bedömer jag att nyckelpersoner, till exempel en körledare utan vars medverkan en hel konsert måste ställas in, kan medverka. Regelbakgrunden till detta ”undantag” är just att ”funktionärer” inte omfattas av kraven på vaccinationsbevis.

  Ovaccinerade medarbetare
  En arbetsgivare kan aldrig kräva att en arbetstagare vaccinerar sig. Arbetsgivaren får fråga en anställd om hen är vaccinerad men kan inte tvinga individen att svara. Om en anställd inte svarar ska hen hanteras som ovaccinerad. Om det inte är möjligt att anpassa verksamheten så att den som inte är vaccinerad kan utföra sina arbetsuppgifter, kan arbetsgivaren dock kräva att arbetstagaren bär skyddsutrustning vid vissa arbetsuppgifter för att skydda personens egen hälsa eller för att minska risken för smittspridning i kontakt med andra.
  Läs mer om skyddsåtgärder och riskbedömning här:
  https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1564473

  Ovaccinerade körsångare
  Körsångare och instrumentalister räknas alltså som ”funktionärer”, men det är självklart olämpligt att många ovaccinerade körsångare vistas i ett rum där vaccinationsbevis gäller för alla besökare. Ovaccinerade körsångare bör uppmanas att avstå från deltagande.

  Vad gäller då man hyr ut lokaler?
  Hyr man ut för en privat tillställning behövs inga begränsningar. Hyr man ut kyrkan för en konsert gäller restriktioner för arrangören. Detta bör stå i hyresavtalet. Jag ber att ni regelbundet tittar på stiftets coronasida där eventuella förändringar publiceras: https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/coronaviruset

  Med varma hälsningar i bönens gemenskap!​

  +Martin


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-11-29
  X
  Dokumentid: 1565493- Webid: 29037 - Unitid: 3