Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning 2023

  Välkommen att söka till den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen för Linköping, Växjö, Lund och Göteborgs stift. Svenska kyrkans utbildningsinstituts uppdragsutbildning vid Lunds universitet omfattar 15 högskolepoäng. Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan

   

  Ansökan till 2023 års utbildning har ännu inte öppnat. På denna sida finns allmän information om utbildningen.  

   

  Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den komminister som genomgått den "Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen" och tagit ut examen. Det innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförd för att en komminister ska kunna bli behörighetsförklarad. (Undantag, se nedan.)

  Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Uppsala universitet respektive Malmö högskola/Lunds universitet.  

  Innehåll

  • Organisationskunskap – om styrning och ledning av organisationer generellt och Svenska kyrkan specifikt.
  • Ledarskap i teori och praktik.
  • Arbetsrätt och arbetsmiljö.
  • Kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och verksamhetsutveckling.   

  Utbildningen har ett teoretiskt perspektiv med inblick i aktuell forskning inklusive utrymme för reflektion och tillämpning av teorier kring egna och andras praktiska erfarenheter.  

  Målgrupp – Linköpings stift

  Du har i dag en tjänst som arbetsledande komminister eller församlingsherde och är intresserad av att kunna söka en kyrkoherdetjänst.

  Behörighet

  För att vara behörig att antas till kursen skall du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år.

  Omfattning

  Utbildningen består av fyra internat om vardera tre dagar – sammanlagt 12 heldagar. Kursen omfattar 10 veckors studier – 15 högskolepoäng på avancerad nivå. I det egna arbetet ingår litteraturstudier och PM-skrivande samt aktivt deltagande i diskussioner på Studentportalen på nätet. Beräkna en arbetsdag/vecka för självstudier.     

  Kostnad

  Den sammanlagda kostnaden för utbildningen fördelas enligt följande:

  • Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildningen och kursledare.
  • Linköpings stift bekostar internat, resor och litteratur. Vid avbrutna studier alt ej godkänd slutexamination står arbetsgivaren för internat-, resor- och litteraturkostnader.
  • Arbetsgivaren bidrar med att deltagaren får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst.
  • Den enskilda prästen svarar själv, utan ersättning för inläsning och arbete med skrivuppgifter.  

  Examination

  Examinator vid respektive universitet är ansvarig för examinationen. I syfte att kunna tillgodoräkna sig utbildningen i en behörighetsprövning för kyrkoherdetjänst krävs godkänt resultat av samtliga delar i aktuell utbildning, inklusive den obligatoriska närvaron.  

  Ansökan

  Din ansökan skall bestå av följande handlingar:  

  1. Ansökningsblankett.                                                                                    
  2.  Ett personligt brev där du beskriver dig själv, din syn på kyrkligt ledarskap och varför du vill gå aktuell utbildning (max en A4-sida).
  3. Ett rekommendationsbrev från din närmaste kyrkoherde/chef. Insänt rekommendationsbrev är ett medgivande från din chef att du får delta i aktuell utbildning.                                                                                             

  Sista ansökningsdag (datum kommer senare)

  Ansökan inkluderat samtliga tre delar sänds per mail till Annette Wickman, Linköpings stift, annette.wickman@svenskakyrkan.se  

  Urval och antagning

  Antagning till utbildningen görs av respektive stift.

  • Den sökande måste förklara sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön (KO 34 kap 9§).
  • Vid fördelning av platser eftersträvas en jämn könsfördelning.
  • Ledarerfarenheter och framförallt arbetsledarskap inom Svenska kyrkan.
  • Den egna reflektionen kring ledarskapet i ansökan tillsammans och resultat från ledarskapstestet samt intervju och bedömning av ledarskapskvaliteter i kyrkoherdens rekommendationsbrev.
  • Högre utbildning eller andra kompetenser av värde för kommande ledarskap.   

  Undantag

  Den som har gått annan chefs- och ledarskapsutbildning med inriktning mot trossamfund eller motsvarande bör medges undantag. Exempel på sådan utbildning är pedagogisk magisterexamen med inriktning mot trossamfund (60 högskolepoäng) och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationsutbildning inom chefs- och ledarskap. Den som under tre sammanhängande år haft en anställning som kyrkoherde i samma pastorat bör medges undantag från kravet på behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning.  

  Det är domkapitlet i respektive stift som behörighetsförklarar till kyrkoherdetjänst.   

  Tid och plats

  Kursen innehåller fyra internat som är en del av examinationen och det gäller obligatorisk närvaro på samtliga delar. Slutexaminationen sker efter genomförd utbildning.  

  Datum för nästa kurs kommer senare 

  Uppstartsmöte inkl info, Linköpings stiftskansli   

  Modul 1  

  Modul 2  

  Reflektionsmöte mentorer och adepter, Linköpings stiftskansli  

  Modul 3  

  Modul 4

  Avslutande möte med mentorer och adepter, Linköpings stiftskansli 

  Plats
  Stiftsgården Åkersberg i Höör  

  Medverkande
  Examinator: Erik Sidenvall, (Docent i teologisk etik) vid CTR Lunds universitet. Huvudlärare: Magnus Linden, Docent i psykologi Lunds universitet.

  Dessutom medverkar ett flertal gästföreläsare.  

  Kursen arrangeras i samarbete mellan Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Redaktör
  Elisabeth Eriksson, Linköpings stifts intranät
  Innehållsansvarig
  Annette Wickman, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2021-11-15
  X
  Dokumentid: 1563558- Webid: 29037 - Unitid: 3