Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Dopet

  Checklista med inledning och underlag för vidare samtal i församlingen.

   

  Foto: IKON, Svenska kyrkan

   
  Dop är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör sin familj och ingår i en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dop är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

  Så beskrivs dopet på dopsajten.se och visst önskar vi alla att fler människor fick uppleva detta men tyvärr så döps allt färre barn i Svenska kyrkan. I förlängningen innebär detta att färre och färre kommer att tillhöra Svenska kyrkan. Naturligtvis är det en rimlig konsekvens av sekulariseringen men det bör ändå väcka frågor hos oss. Vi bör reflektera över hur vi bjuder in och hur vi genomför våra dop. Kanske är det dags att ta fram våra gamla doppastoraler och gå igenom dessa och se vad vi kan göra bättre.

  Att föräldrar avstår från dop är ingenting sensationellt, men det är tråkigt om de avstår från att döpa sina barn, bara för att vi inte gör ett tillräckligt bra jobb.


  Information och inbjudan
  Kanske är Svenska kyrkans hemsida eller församlingens hemsida den första plats de nyblivna föräldrarna besöker för att skaffa sig information om dop. Här har vi en enkel och lättillgänglig, plats för berätta om dopet, både teologiskt och praktiskt. Utöver hemsidan kan foldrar och personliga brev vara komplement.

  Foldrar kan ligga framme på MVC, BVC, familjecentraler och andra platser där unga föräldrar finns.

  När barnet är mellan en och två månader kan föräldrarna få ett brev som informerar om kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan och rent praktiskt hur man kontaktar församlingen.

  I brevet kan man också ge några av de fasta doptider som finns i församlingen några månader framåt. Om församlingen ger möjlighet att låna dopklänning och låna lokaler gratis för dopfesten kan information om det självklart finnas med i brevet.

  Om det fortfarande efter några månader finns nyfödda barn till kyrkotillhöriga som inte blivit anmälda till dop, hur tänker ni kring det? Är det att tränga sig på eller ett uttryck för omsorg om den enskilde att ringa eller besöka dessa familjer? En erfarenhet från flera församlingar är att det ofta är ensamstående mammor som inte kommer för sig att anmäla sina barn till dop. Kanske kan det då vara en bra diakonal uppgift att besöka dem och ge dem stöd i deras omsorg om sina barn?

  Tillgänglighet
  Hur lätt är det att nå någon i församlingen? Hur tillgängliga är vi?
  Telefonsvarare och röstbrevlåda i all ära men ... Hur ser församlingens telefontider ut? Kan de utökas? Att föräldrarna har svårt att nå oss det får inte vara det som får dem att avstå dop!

  Går det att samarbeta med grannförsamlingen så att det alltid finns någon som svarar i telefonen? Hur vill vi att de som ringer ska bli bemötta? Kan man boka tid för dop på hemsidan? Finns hänvisning till ”Dop” på första sidan?
   
  Dopsamtalet
  Församlingar har olika praxis när det gäller förberedelserna inför dop. En del inbjuder till en allmän dopinformation t.o.m. innan föräldrarna har bestämt sig för dop. Många församlingarna har dopsamtal i hemma hos dopfamiljen men även ibland i församlingens lokaler. Vad hindrar att dopfamiljen väljer den form som passar dem bäst? Ska prästen ensam samtala med dopfamiljen eller kan fler vara med?

   

  Dopgudstjänsten


  Dopgudstjänsten – för vem?
  Hur tänker vi kring att dopgudstjänsten också är församlingens gudstjänst? Behöver det innebära att vi i huvudsak förlägger dopet till församlingens högmässa? Kan inte denna gudstjänst lika väl ligga på t.ex. lördag eftermiddag? Även om det finns många skäl till att huvudsakligen ha dop i högmässan så är det i praktiken inte alltid så lätt. Dels har vi inte plats för alla och dels önskar många familjer dopen på andra tider än våra söndagsgudstjänster och kanske också på andra platser.
   
  Konkurrensen till dop ser också annorlunda ut idag än förut med allt fler namngivningsfester vid alla möjliga tider och nästan alltid i hemmet (i Finland döps nästan alla barn i hemmet, oftast kombinerat med en hemvälsignelse vid första barnets dop)

  När många döps samtidigt
  Många vill helst ha dopen för sig själva utan någon annan familj. Det kanske inte alltid går att ordna. Så här gör man i en församling i stiftet när det är många barn som skulle döpas: I början av dopgudstjänsten sitter familjerna ner (längst fram i kyrkan eller framme i koret) och sen när det är dags för själva dophandlingen kommer en familj i taget fram till dopfunten och det barnet blir döpt, välkomnat och får sitt dopljus etc, sen kommer nästa familj fram. På det här sättet kommer varje familj i centrum vid sitt barns dop.

  Andra tillfällen till dop
  Redan 1988 gav man i Växjö stift ut Riktlinjer vid dop av förskolebarn, skolbarn och vuxna. (Mitt i församlingen 1992:10, Dop i församlingen – om att stärka dopets ställning, sid 116)
  ”Allt fler familjer väljer att inte låta döpa sina barn som små. För Svenska kyrkans del innebär detta, att församlingen och prästen allt oftare kommer att möta begäran om dop av barn över spädbarnsålder, av ungdomar och vuxna” skriver man i inledningen till dessa riktlinjer. En fundering man kan ställa sig i dag är om vi i församlingarna mer aktivt ska inbjuda till dop i olika åldrar. Barntimmebarn, juniorer, gymnasieungdomar, 18 åringar , 25 åringar etc. Kanske skulle man i 5:an, 6:an inbjuda odöpta barn till en dop- och nattvardsundervisning (jmf katolska kyrkans första kommunion). På så sätt skulle man kanske också underlätta för fler att delta i konfirmationsundervisningen.

  Framåt
  Mycket är redan bra, men allting kan också bli bättre
  Mycket bra görs i våra församlingar! En del har kanske stelnat och blivit slentrian. Då och då kan vi behöva sätta oss ner och fundera på vad vi gör och hur vi kan göra för att utveckla det vidare.
  Till er hjälp har stiftet gjort en checklista som kan vara underlag för ert fortsatta arbete med dopet. Att dopet är viktigt kan vi säkert vara överens om. Ett öppet samtal om dopet med många inblandade kan bli en arena där nya idéer träder fram. Hur räcker vi dopet som gåva?
   
  Checklistan
  Checklistan är inte till för stiftets skull utan är ett erbjudande om ett verktyg att använda i församlingens arbete med att utveckla och stärka dopet i församlingarna.
  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Marie Amnéus Hagman, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2018-02-07
  X
  Dokumentid: 789194- Webid: 29037 - Unitid: 3