Om projektet

Om projektet

Svenska kyrkan har mer än 16 000 byggnader, varav cirka 3 400 är skyddade kyrkobyggnader enligt kulturmiljölagen (KML).

Kyrkans långa historia innebär att många byggnader finns på orter med få invånare. Det bidrar till att en fjärdedel av byggnaderna används mindre än en gång i veckan. Många byggnader behöver dessutom anpassas för nya verksamheter och nya behov.

Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder. 

Alla ska ha en lokalförsörjningsplan

För att ge församlingar och pastorat bättre redskap för att överväga sitt fastighetsinnehav, beslutade kyrkomötet 2016 att varje pastorat – eller församling som inte ingår i pastorat - ska ha en lokalförsörjningsplan. Beslutet är ett resultat av utredningen Gemensamt ansvar.

Det övergripande målet är att varje pastorat/församling ska kunna utföra sina grundläggande uppgifter i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning

Genom att upprätta en lokalförsörjningsplan får pastoratet/församlingen överblick över verksamheternas lokalbehov, lokalanvändning och lokalkostnader. Resultatet av planeringen är en prioriterad åtgärdsplan som kan omfatta förändringar i både verksamheten och lokalerna. Effekterna uppstår dock inte förrän åtgärderna har genomförts och pastoratet/församlingen kan tillgodogöra sig nyttan av förändringarna. ​

Vem ansvarar för införandet av lokalförsörjningsplaner?​

Verkställandet av kyrkomötets beslut hanteras av respektive nivå enligt följande rollfördelning:

  • Kyrkostyrelsen utfärdar närmare bestämmelser som förtydligar kyrkomötets beslut i en SvKB (Svenska kyrkans bestämmelser). Denna omfattar bland annat gemensamma kriterier för lokalförsörjningsplanerna och obligatoriska rapportparametrar.
  • Pastorat/församlingar ansvarar för upprättandet av lokalförsörjningsplaner. Dessa fastställs av kyrkofullmäktige minst vart fjärde år.
  • Stiften ger stöd och utövar tillsyn över lokalförsörjningsplaneringen, samt utför vissa uppföljningar och analyser ur ett regionalt perspektiv.
  • Den nationella nivån ger stöd till stiften och indirekt till pastoraten/församlingarna via stiften. Bland annat genom att tillhandahålla en rekommenderad arbetsmodell med tillhörande vägledningar. ​​

​​Den nationella nivåns uppdrag

Målet för den nationella nivåns Projekt lokalförsörjningsplaner, kan sammanfattas i följande punkter:

  • Ta fram en SvKB och rekommenderad arbetsmodell för lokalförsörjningsplaneringen under 2018
  • Ta fram vägledningar för lokalförsörjningsplaneringen, samt utbilda stiften under 2018-2019
  • Parallellt arbeta fram metodbeskrivningar och checklistor
  • Utveckla arenor för fortsatt utveckling, kommunikation och erfarenhetsutbyte under 2019-2020​

Koppling till Svenska kyrkans vision och strategier​​

Upprättandet av lokalförsörjningsplaner stödjer Svenska kyrkans mål om en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kyrkans tillgångar. Som en av landets största fastighetsägare har Svenska kyrkan ansvar för att hantera den miljö- och klimatpåverkan som fastighetsbeståndet genererar.

Även det kyrkliga kulturarvet lyfts i arbetet med lokalförsörjningsplaner. I planeringen tydliggörs hur de kyrkliga kulturminnena kan utvecklas som resurser i kyrkans verksamheter, samtidigt som de långsiktiga kostnaderna för vård och underhåll av kulturarvet blir tydliga. ​

Projektorganisation​

Arbetet på nationell nivå leds av en styrgrupp.

Projektet utförs i nära samverkan med stiften via en samverkansfunktion, som ansvarar för kommunikationen mellan stiften och den nationella nivån. Varje stift deltar med två representanter. 

Den operativa projektledningen består av projektledare, biträdande projektledare, och deluppdragsledare.

Projektarbetet kommer att indelas i olika deluppdrag som leds av uppdragsledare. Arbetet utförs i samverkan med sakkunniga från nationell nivå, stiftskanslier, pastorat/församlingar och externa konsulter.

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-02-02